*

Aanpassingstoets

Syn: goodness-of-fit toets

Chikwadraat-toets, waarbij de nulhypothese H0: π1 = π2 = ... = πc wordt getoetst.

Chikwadraat-toets, één steekproef


*

Goodness-of-fit toets

Syn: aanpassingstoets

Chikwadraat-toets, waarbij de nulhypothese H0: π1 = π2 = ... = πc wordt getoetst.

Chikwadraat-toets, één steekproef


*

Absolute risico-reductie

Syn: ARR

Afname van het risico (bijvoorbeeld op ziekte of sterfte) door een behandeling.

Number Needed to Treat


*

ARR

Syn: absolute risico-reductie

Afname van het risico (bijvoorbeeld op ziekte of sterfte) door een behandeling.

Number Needed to Treat


*

Additief

Optelbaar. Bijvoorbeeld in een model als y = β0 + β1x1 + β2x2 leveren x1 en x2 optelbare bijdragen β1x1 en β2x2 aan y. x1 en x2 zijn dan (proportioneel) additief.

Interactie tussen regressors


*

Adjusted R

De voor steekproef-bias gecorrigeerde waarde van de multipele correlatiecoëfficiënt.

Adjusted R


*

Afhankelijk

Syn: dependent (Eng)

Twee gebeurtenissen A en B zijn afhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B niet gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) P(A).

Onafhankelijkheid


*

Dependent (Eng)

Syn: afhankelijk

Twee gebeurtenissen A en B zijn afhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B niet gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) P(A).

Onafhankelijkheid


*

Afhankelijk variabele

Syn: dependent variable (Eng)

De verklaarde of voorspelde variabele in een regressie of variantie-analyse. In tegenstelling tot de onafhankelijk variabele is de afhankelijk variabele een kansvariabele.

Regressie en variantie-analyse


*

Dependent variable (Eng)

Syn: afhankelijk variabele

De verklaarde of voorspelde variabele in een regressie of variantie-analyse. In tegenstelling tot de onafhankelijk variabele is de afhankelijk variabele een kansvariabele.

Regressie en variantie-analyse


*

Afleiding van Bayes' regel

Mathematisch bewijs van de regel van Bayes.

Afleiding van Bayes' regel


*

Afleiding van de binomiale verdeling

Klik door naar:

Afleiding van de binomiale verdeling


*

Afronden

Syn: rounding (Eng)

Bepaal eerst het gewenste aantal decimalen en rond dan stapsgewijs naar boven of beneden af. Dus 1.8347 wordt op drie decimalen afgerond naar 1.835 en op twee decimalen naar 1.83 (en niet via 1.835 naar 1.84!).

Afronden


*

Rounding (Eng)

Syn: afronden

Bepaal eerst het gewenste aantal decimalen en rond dan stapsgewijs naar boven of beneden af. Dus 1.8347 wordt op drie decimalen afgerond naar 1.835 en op twee decimalen naar 1.83 (en niet via 1.835 naar 1.84!).

Afronden


*

Algemene productregel

Berekent de simultane kans op de doorsnede van twee gebeurtenissen A en B: P(A B) = P(A|B).P(B) = P(B|A).P(A), waarin P(A|B) en P(B|A) voorwaardelijke kansen zijn.

Algemene productregel


*

Algemene somregel

De kans op de vereniging van twee, elkaar niet uitsluitende, gebeurtenissen A en B is gelijk aan de som van de kansen op ieder van de gebeurtenissen minus de kans op de doorsnede van A en B. Notatie: P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B).

Algemene somregel


*

Algemene toets van de regressie

Onderdeel van de ANOVA van de regressie, waarin het gehele lineaire regressiemodel wordt getoetst.

Algemene toets van de regressie


*

Alternatieve hypothese

Tegenhanger van de nulhypothese: de (range van) waarde(n) van de populatieparameter(s), als de nulhypothese onjuist is.

Alternatieve hypothese


*

Analyse van de residuen

Syn: residuele analyse, residual analysis (Eng)

Dient om te controleren of aan de voorwaarden van homoscedasticiteit, onafhankelijkheid en normale verdeling van de toevallige afwijkingen, ε, bij regressieanalyse is voldaan.

Analyse van de residuen


*

Residuele analyse

Syn: analyse van de residuen, residual analysis (Eng)

Dient om te controleren of aan de voorwaarden van homoscedasticiteit, onafhankelijkheid en normale verdeling van de toevallige afwijkingen, ε, bij regressieanalyse is voldaan.

Analyse van de residuen


*

Residual analysis (Eng)

Syn: analyse van de residuen, residuele analyse

Dient om te controleren of aan de voorwaarden van homoscedasticiteit, onafhankelijkheid en normale verdeling van de toevallige afwijkingen, ε, bij regressieanalyse is voldaan.

Analyse van de residuen


*

Animaties

Voorbeelden van twee soorten animaties in de kennisbasis: bewegende en interactieve figuren.

Animaties


*

ANOVA

Syn: variantie-analyse, analysis of variance (Eng)

Methode om gecompliceerde proefopzetten te analyseren, toegepast bij meer dan twee steekproeven, regressie-analyse en combinaties daarvan. Kenmerkend is de opsplitsing van de kwadratensom van de verschillen van de waarnemingen met hun gemiddelde in twee of meer deelkwadratensommen.

Variantie-analyse


*

Variantie-analyse

Syn: ANOVA, analysis of variance (Eng)

Methode om gecompliceerde proefopzetten te analyseren, toegepast bij meer dan twee steekproeven, regressie-analyse en combinaties daarvan. Kenmerkend is de opsplitsing van de kwadratensom van de verschillen van de waarnemingen met hun gemiddelde in twee of meer deelkwadratensommen.

Variantie-analyse


*

Analysis of variance (Eng)

Syn: ANOVA, variantie-analyse

Methode om gecompliceerde proefopzetten te analyseren, toegepast bij meer dan twee steekproeven, regressie-analyse en combinaties daarvan. Kenmerkend is de opsplitsing van de kwadratensom van de verschillen van de waarnemingen met hun gemiddelde in twee of meer deelkwadratensommen.

Variantie-analyse


*

ANOVA met één factor

In voorbereiding.

ANOVA met één factor


*

ANOVA met multipele lineaire regressie

In voorbereiding.

ANOVA met multipele lineaire regressie


*

ANOVA met twee gekruiste factoren

Eenvoudige variantie-analyse modellen kunnen ook geformuleerd worden in de termen van de multipele lineaire regressie.

ANOVA met twee gekruiste factoren


*

ANOVA van de regressie

Variantie-analyse, waarbij de totale kwadratensom van de waarnemingen wordt opgesplitst in een deelkwadratensom van de residuen en een van de regressie. Hiermee kan een algemene toets van de regressie worden uitgevoerd.

ANOVA van de regressie


*

A posteriori kans

Syn: posterior probability (Eng)

In de regel van Bayes: de voorwaardelijke kans P(A|B) voordat bekend is of de gebeurtenis B al of niet heeft plaatsgevonden.

Betekenis van Bayes' regel


*

Posterior probability (Eng)

Syn: a posteriori kans

In de regel van Bayes: de voorwaardelijke kans P(A|B) voordat bekend is of de gebeurtenis B al of niet heeft plaatsgevonden.

Betekenis van Bayes' regel


*

A priori kans

Syn: prior probability (Eng)

In de regel van Bayes: de onvoorwaardelijke kans P(A) voordat bekend is of de gebeurtenis B al of niet heeft plaatsgevonden.

Betekenis van Bayes' regel


*

Prior probability (Eng)

Syn: a priori kans

In de regel van Bayes: de onvoorwaardelijke kans P(A) voordat bekend is of de gebeurtenis B al of niet heeft plaatsgevonden.

Betekenis van Bayes' regel


*

Asafsnede

Syn: intercept (Eng)

De constante β0 in het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε. De asafsnede is de waarde van y - ε bij x = 0.

Lineaire regressie


*

Intercept (Eng)

Syn: asafsnede

De constante β0 in het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε. De asafsnede is de waarde van y - ε bij x = 0.

Lineaire regressie


*

Aselect

Met 'aselect' wordt bedoeld, dat bij de steekproeftrekking ieder individu of iedere eenheid in de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen. We spreken dan van een aselecte steekproef.

Aselectheid


*

Aselecte

Met 'aselect' wordt bedoeld, dat bij de steekproeftrekking ieder individu of iedere eenheid in de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen. We spreken dan van een aselecte steekproef.

Aselectheid


*

Aselecte steekproef

Syn: Enkelvoudige aselecte steekproef, EAS

Steekproef, waarin ieder individu of iedere eenheid in de populatie met dezelfde kans terecht kan komen. Naast enkelvoudige aselecte steekproeven zijn er samengestelde steekproeven, zoals de gestratificeerde en de geclusterde steekproeven, die uit aselecte deelsteekproeven bestaan.

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven


*

Enkelvoudige aselecte steekproef

Syn: aselecte steekproef, EAS

Steekproef, waarin ieder individu of iedere eenheid in de populatie met dezelfde kans terecht kan komen. Naast enkelvoudige aselecte steekproeven zijn er samengestelde steekproeven, zoals de gestratificeerde en de geclusterde steekproeven, die uit aselecte deelsteekproeven bestaan.

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven


*

EAS

Syn: aselecte steekproef, enkelvoudige aselecte steekproef

Steekproef, waarin ieder individu of iedere eenheid in de populatie met dezelfde kans terecht kan komen. Naast enkelvoudige aselecte steekproeven zijn er samengestelde steekproeven, zoals de gestratificeerde en de geclusterde steekproeven, die uit aselecte deelsteekproeven bestaan.

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven


*

Aselectheid

Met 'aselect' wordt bedoeld, dat bij de steekproeftrekking ieder individu of iedere eenheid in de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen. We spreken dan van een aselecte steekproef.

Aselectheid


*

Associatie

Positieve of negatieve samenhang tussen (kans)variabelen die op ordinaal of nominaal niveau zijn gemeten.

Associatie en correlatie


*

Associatie en correlatie

Positieve of negatieve samenhang tussen (kans)variabelen die op ordinaal of nominaal niveau zijn gemeten (associatie) of die op interval- of rationiveau zijn gemeten (correlatie).

Associatie en correlatie


*

Associatiemaat

Getal, dat de sterkte en de richting (positief of negatief) van de associatie tussen twee (kans)variabelen aangeeft.

Associatiematen


*

Associatiematen

Een associatiemaat is een getal, dat de sterkte en de richting (positief of negatief) van de associatie tussen twee (kans)variabelen aangeeft.

Associatiematen


*

As treated analyse

Syn: as treated analysis (Eng)

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarbij de eindanalyse plaatsvindt door vergelijking van de groepen proefpersonen, zoals ze werkelijk zijn behandeld, waarbij dus afwijkingen van de randomisatie worden genegeerd.

Intention to treat analyse


*

As treated analysis (Eng)

Syn: as treated analyse

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarbij de eindanalyse plaatsvindt door vergelijking van de groepen proefpersonen, zoals ze werkelijk zijn behandeld, waarbij dus afwijkingen van de randomisatie worden genegeerd.

Intention to treat analyse


*

Asymptotisch zuivere schatters

Syn: asymptotically unbiased estimators (Eng)

Schatters, die zuiverheid benaderen, als de steekproefomvang onbeperkt toeneemt. Dus T is een asymptotisch zuivere schatter van de populatieparameter θ, als E(T) θ, wanneer n .

Asymptotisch zuivere schatters


*

Asymptotically unbiased estimators (Eng)

Syn: asymptotisch zuivere schatters

Schatters, die zuiverheid benaderen, als de steekproefomvang onbeperkt toeneemt. Dus T is een asymptotisch zuivere schatter van de populatieparameter θ, als E(T) θ, wanneer n .

Asymptotisch zuivere schatters


*

Autocorrelatie

Syn: seriële correlatie, autocorrelation (Eng)

In een reeks waarnemingen is er een correlatiepatroon tussen de opeenvolgende uitkomsten. Bijvoorbeeld bij de residuen van een regressie-analyse of ANOVA of bij een reeks waarnemingen in de tijd.

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen


*

Seriële correlatie

Syn: autocorrelatie, autocorrelation (Eng)

In een reeks waarnemingen is er een correlatiepatroon tussen de opeenvolgende uitkomsten. Bijvoorbeeld bij de residuen van een regressie-analyse of ANOVA of bij een reeks waarnemingen in de tijd.

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen


*

Autocorrelation (Eng)

Syn: autocorrelatie, seriële correlatie

In een reeks waarnemingen is er een correlatiepatroon tussen de opeenvolgende uitkomsten. Bijvoorbeeld bij de residuen van een regressie-analyse of ANOVA of bij een reeks waarnemingen in de tijd.

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen


*

Bayes, Thomas

De Reverend Thomas Bayes (1702, London - 1761, Tunbridge Wells, Kent) heeft de naar hem genoemde Regel van Bayes bedacht.

Thomas Bayes


*

Berekening van de q-q-plot

Benaderde berekening van de verwachtingswaarden van een steekproef van geordende waarnemingen uit een standaard normale verdeling volgens de rankits

Berekening van de q-q-plot


*

Berekening van het betrouwbaarheidsinterval

De algemene berekeningsformule voor het 100(1 - α)% betrouwbaarheidsinterval van de puntschatter X ~ N(μ, σ2) is:

Berekening van het betrouwbaarheidsinterval


*

Berekening van Kendall's tau

Verkorte procedure om Kendall's tau te berekenen.

Berekening van Kendall's tau


*

Bernoulli experiment

Syn: Bernoulli trial (Eng)

Experiment met slechts twee mogelijke uitkomsten, bijvoorbeeld succes of falen, man of vrouw, dood of levend, geslaagd of gezakt.

Binomiale verdeling


*

Bernoulli trial (Eng)

Syn: bernoulli experiment

Experiment met slechts twee mogelijke uitkomsten, bijvoorbeeld succes of falen, man of vrouw, dood of levend, geslaagd of gezakt.

Binomiale verdeling


*

Beschrijvende statistiek

Syn: descriptive statistics (Eng)

Het samenvatten en beschrijven van de uitkomsten van een onderzoek in tabellen, grafieken en kengetallen.

Beschrijvende statistiek


*

Descriptive statistics (Eng)

Syn: beschrijvende statistiek

Het samenvatten en beschrijven van de uitkomsten van een onderzoek in tabellen, grafieken en kengetallen.

Beschrijvende statistiek


*

Beste subset-selectie

Combinatie van predictor-variabelen die een statistisch significant regressiemodel oplevert met de grootste multipele correlatiecoëfficiënt.

Stapsgewijze regressie


*

Betekenis van Bayes' regel

De regel van Bayes toont hoe de kans op een gebeurtenis wordt beïnvloed, door nieuwe informatie over die gebeurtenis.

Betekenis van Bayes' regel


*

Beslissingsdiagram

Diagram van de samenhang tussen de type I (α) en type II (β) risico's en het onderscheidingsvermogen (1-β) bij het toetsen.

Beslissingsdiagram


*

Beste subset selectie

Syn: best subset selection (Eng)

Door trial and error verkrijgen van de optimale (deel)verzameling van regressors, die bij multipele lineaire regressie de hoogste multipele correlatiecoëfficiënt oplevert.

Modelleren met MLR


*

Best subset selection (Eng)

Syn: beste subset selectie

Door trial and error verkrijgen van de optimale (deel)verzameling van regressors, die bij multipele lineaire regressie de hoogste multipele correlatiecoëfficiënt oplevert.

Modelleren met MLR


*

Bèta

Syn: gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, bèta gewicht, padcoëfficiënten, beta weight (Eng), beta coefficient (Eng)

Regressiecoëfficiënten in een regressie met gestandaardiseerde (on)afhankelijk variabelen. De term padcoëfficiënten wordt gebruikt bij padanalyse.

Standaardisatie van de regressors


*

Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt

Syn: bèta, bèta gewicht, padcoëfficiënten, beta weight (Eng), beta coefficient (Eng)

Regressiecoëfficiënten in een regressie met gestandaardiseerde (on)afhankelijk variabelen. De term padcoëfficiënten wordt gebruikt bij padanalyse.

Standaardisatie van de regressors


*

Bèta gewicht

Syn: bèta, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, padcoëfficiënten, beta weight (Eng), beta coefficient (Eng)

Regressiecoëfficiënten in een regressie met gestandaardiseerde (on)afhankelijk variabelen. De term padcoëfficiënten wordt gebruikt bij padanalyse.

Standaardisatie van de regressors


*

Padcoëfficiënten

Syn: bèta, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, bèta gewicht, beta weight (Eng), beta coefficient (Eng)

Regressiecoëfficiënten in een regressie met gestandaardiseerde (on)afhankelijk variabelen. De term padcoëfficiënten wordt gebruikt bij padanalyse.

Standaardisatie van de regressors


*

Beta weight (Eng)

Syn: bèta, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, bèta gewicht, padcoëfficiënten, beta coefficient (Eng)

Regressiecoëfficiënten in een regressie met gestandaardiseerde (on)afhankelijk variabelen. De term padcoëfficiënten wordt gebruikt bij padanalyse.

Standaardisatie van de regressors


*

Beta coefficient (Eng)

Syn: bèta, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, bèta gewicht, padcoëfficiënten, beta weight (Eng)

Regressiecoëfficiënten in een regressie met gestandaardiseerde (on)afhankelijk variabelen. De term padcoëfficiënten wordt gebruikt bij padanalyse.

Standaardisatie van de regressors


*

Betrouwbaar

Syn: precies, reproduceerbaar, precise (Eng), reproducible (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Precies

Syn: betrouwbaar, reproduceerbaar, precise (Eng), reproducible (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Reproduceerbaar

Syn: betrouwbaar, precies, precise (Eng), reproducible (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Precise (Eng)

Syn: betrouwbaar, precies, reproduceerbaar, reproducible (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Reproducible (Eng)

Syn: betrouwbaar, precies, reproduceerbaar, precise (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Betrouwbaarheid

Syn: precisie, reproduceerbaarheid, precision (Eng), reproducibility (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Precisie

Syn: betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid, precision (Eng), reproducibility (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Reproduceerbaarheid

Syn: betrouwbaarheid, precisie, precision (Eng), reproducibility (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Precision (Eng)

Syn: betrouwbaarheid, precisie, reproduceerbaarheid, reproducibility (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Reproducibility (Eng)

Syn: betrouwbaarheid, precisie, reproduceerbaarheid, precision (Eng)

Betrouwbaar (precies, reproduceerbaar) zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Betrouwbaarheidsinterval

Syn: confidentie-interval, confidence interval (Eng)

Het interval van waarden rondom een puntschatter, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen de populatieparameter ligt.

Betrouwbaarheidsinterval


*

Confidentie-interval

Syn: betrouwbaarheidsinterval, confidence interval (Eng)

Het interval van waarden rondom een puntschatter, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen de populatieparameter ligt.

Betrouwbaarheidsinterval


*

Confidence interval (Eng)

Syn: betrouwbaarheidsinterval, confidentie-interval

Het interval van waarden rondom een puntschatter, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen de populatieparameter ligt.

Betrouwbaarheidsinterval


*

Betrouwbaarheidsinterval van de regressiecoëfficiënten

Het interval van waarden rondom een regressiecoëfficiënt, b, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen de populatieparameter, β, ligt.

Betrouwbaarheidsinterval van de regressiecoëfficiënten


*

Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefproportie

Het interval van waarden rondom de steekproefproportie, p, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen de populatieproportie, π, ligt.

Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefproportie


*

Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefvariantie

Het interval van waarden rondom de steekproefvariantie, s2, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen de populatievariantie, σ2, ligt.

Betrouwbaarheidsinterval van de steekproefvariantie


*

Betrouwbaarheidsinterval van het steekproefgemiddelde

Het interval van waarden rondom het steekproefgemiddelde, , waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen het populatiegemiddele, μ, ligt.

Betrouwbaarheidsinterval van het steekproefgemiddelde


*

Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden

Het interval van waarden rondom het verschil van de steekproefgemiddelden, , waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen het verschil van de populatiegemiddelden μ1 - μ2 ligt.

Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden


*

Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefproporties

Het interval van waarden rondom het verschil van de steekproefproporties, p1 - p2, waarin in een tevoren bepaald percentage (bijvoorbeeld 95%) van de gevallen het verschil van de populatieproporties, π1 - π2 ligt.

Betrouwbaarheidsinterval v/h verschil van 2 steekproefproporties


*

Betrouwbare

Syn: precieze, reproduceerbare

Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Precieze

Syn: betrouwbare, reproduceerbare

Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Reproduceerbare

Syn: betrouwbare, precieze

Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven. Betrouwbare waarnemingen hebben geringe toevallige fouten.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Binair

Syn: binaire variabele

Categorische variabele met slechts twee mogelijke uitkomsten of waarden, bijvoorbeeld man of vrouw, meestal gecodeerd met 0 of 1.

Dummy-variabelen in het regressie-model


*

Binaire variabele

Syn: binair

Categorische variabele met slechts twee mogelijke uitkomsten of waarden, bijvoorbeeld man of vrouw, meestal gecodeerd met 0 of 1.

Dummy-variabelen in het regressie-model


*

Binomiaalcoëfficiënt

Syn: binomial coefficient (Eng)

Berekeningsformule voor het aantal verschillende combinaties, waarin een serie dichotome uitkomsten kan worden verkregen.

Binomiaalcoëfficiënt


*

Binomial coefficient (Eng)

Syn: binomiaalcoëfficiënt

Berekeningsformule voor het aantal verschillende combinaties, waarin een serie dichotome uitkomsten kan worden verkregen.

Binomiaalcoëfficiënt


*

Binomiale verdeling

Syn: binomial distribution (Eng)

Kansverdeling van het aantal 'successen' bij n onafhankelijk realisaties van een dichotome kansvariabele en een constante kans op 'succes' (π).

Binomiale verdeling


*

Binomial distribution (Eng)

Syn: binomiale verdeling

Kansverdeling van het aantal 'successen' bij n onafhankelijk realisaties van een dichotome kansvariabele en een constante kans op 'succes' (π).

Binomiale verdeling


*

Biologische variabiliteit

Syn: natuurlijke variabiliteit

Spreiding in de eigenschappen van mensen, dieren en planten tengevolge van verschillen in genetische aanleg en beïnvloeding door de omgeving.

Natuurlijke variabiliteit


*

Natuurlijke variabiliteit

Syn: biologische variabiliteit

Spreiding in de eigenschappen van mensen, dieren en planten tengevolge van verschillen in genetische aanleg en beïnvloeding door de omgeving.

Natuurlijke variabiliteit


*

Bivariaat

Syn: bivariate (Eng)

De uitkomsten, of de samengestelde kansverdeling van die uitkomsten, van twee kansvariabelen, waarbij de waarnemingen steeds op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Bivariate (Eng)

Syn: bivariaat

De uitkomsten, of de samengestelde kansverdeling van die uitkomsten, van twee kansvariabelen, waarbij de waarnemingen steeds op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Bivariate uitkomsten

De uitkomsten van twee kansvariabelen, als de waarnemingen steeds op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Bivariate categorische uitkomsten

De uitkomsten van twee categorische kansvariabelen, als de waarnemingen steeds op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Bivariate verdeling

Syn: bivariate distribution (Eng)

De samengestelde kansverdeling van de uitkomsten van twee kansvariabelen, als de waarnemingen steeds op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Bivariate distribution (Eng)

Syn: bivariate verdeling

De samengestelde kansverdeling van de uitkomsten van twee kansvariabelen, als de waarnemingen steeds op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Boxplot

Syn: box- and whiskerplot (Eng)

De boxplot is een grafiek waarin de laagste en hoogste uitkomst, de mediaan, en het eerste en derde kwartiel zijn aangegeven.

Boxplot


*

Box- and whiskerplot (Eng)

Syn: boxplot

De boxplot is een grafiek waarin de laagste en hoogste uitkomst, de mediaan, en het eerste en derde kwartiel zijn aangegeven.

Boxplot


*

Breedte

De breedte van het betrouwbaarheidsinterval is het verschil tussen de boven- en ondergrens.

Betrouwbaarheidsinterval


*

Buigpunten

Syn: inflection points (Eng)

Punten waarin een curve de grootste helling heeft. In een buigpunt is de eerste afgeleide extreem (maximaal of minimaal) en de tweede afgeleide gelijk aan nul. De buigpunten van de kansdichtheidscurve van de normale verdeling liggen bij x = μ + σ en x = μ - σ.

Normale verdeling


*

Inflection points (Eng)

Syn: buigpunten

Punten waarin een curve de grootste helling heeft. In een buigpunt is de eerste afgeleide extreem (maximaal of minimaal) en de tweede afgeleide gelijk aan nul. De buigpunten van de kansdichtheidscurve van de normale verdeling liggen bij x = μ + σ en x = μ - σ.

Normale verdeling


*

Case-control onderzoek

Syn: Patiënt-controle onderzoek

Retrospectief onderzoek, waarbij in steekproeven van cases (bv. patiënten) en van controles (bv. gezonde proefpersonen) wordt gekeken naar associaties met mogelijke risicofactoren.

Case-control onderzoek


*

Patiënt-controle onderzoek

Syn: case-control onderzoek

Retrospectief onderzoek, waarbij in steekproeven van cases (bv. patiënten) en van controles (bv. gezonde proefpersonen) wordt gekeken naar associaties met mogelijke risicofactoren.

Case-control onderzoek


*

Categorieën

Syn: klassen

Waarden van een kwalitatieve variabele. Ook: interval van waarden van een kwantitatieve variabele.

Kwalitatieve variabelen


*

Klassen

Syn: categorieën

Waarden van een kwalitatieve variabele. Ook: interval van waarden van een kwantitatieve variabele.

Kwalitatieve variabelen


*

Categoriseren

Syn: classificeren

Indelen van de uitkomsten of waarden van een kwantitatieve variabele in intervallen, die ieder de naam van een klasse of categorie krijgen.

Classificeren


*

Classificeren

Syn: categoriseren

Indelen van de uitkomsten of waarden van een kwantitatieve variabele in intervallen, die ieder de naam van een klasse of categorie krijgen.

Classificeren


*

Categorisch

Syn: kwalitatief

Categorische (kwalitatieve) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Kwalitatief

Syn: categorisch

Categorische (kwalitatieve) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Categorische predictoren in het regressie-model

Categorische variabelen worden in een multipele lineaire regressie door dummy-variabelen vertegenwoordigd.

Categorische predictoren in het regressie-model


*

Categorische variabele

Syn: kwalitatieve variabele, klasse-variabele, categorical variable (Eng)

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Kwalitatieve variabele

Syn: categorische variabele, klasse-variabele, categorical variable (Eng)

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Klasse-variabele

Syn: categorische variabele, kwalitatieve variabele, categorical variable (Eng)

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Categorical variable (Eng)

Syn: categorische variabele, kwalitatieve variabele, klasse-variabele

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Categorische variabelen

Syn: kwalitatieve variabelen, klasse-variabelen, categorical variables

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Kwalitatieve variabelen

Syn: categorische variabelen, klasse-variabelen, categorical variables

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Klasse-variabelen

Syn: categorische variabelen, kwalitatieve variabelen, categorical variables

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Categorical variables

Syn: categorische variabelen, kwalitatieve variabelen, klasse-variabelen

Categorische (kwalitatieve, klasse-) variabelen nemen als waarden geen getallen aan, maar kenmerken, categorieën of klassewaarden.

Kwalitatieve variabelen


*

Causaal

Oorzakelijk. Een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een ander verschijnsel. Causaal verband tussen twee variabelen.

Correlatie en causaliteit


*

Causale

Oorzakelijk. Een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een ander verschijnsel. Causaal verband tussen twee variabelen.

Correlatie en causaliteit


*

Causaliteit

Oorzakelijkheid. Een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een ander verschijnsel. Causaal verband tussen twee variabelen.

Correlatie en causaliteit


*

Celfrequenties

De aantallen in de cellen van een kruistabel of vergelijkbare frequentietabel.

Kruistabellen


*

Centrale limietstelling

Syn: central limit theorem (Eng)

De som van n kansvariabelen is zelf weer een kansvariabele, die de normale verdeling heeft, als n , ongeacht de kansverdeling van de n kansvariabelen.

Centrale limietstelling


*

Central limit theorem (Eng)

Syn: centrale limietstelling

De som van n kansvariabelen is zelf weer een kansvariabele, die de normale verdeling heeft, als n , ongeacht de kansverdeling van de n kansvariabelen.

Centrale limietstelling


*

Centrum

Geeft aan rond welke centrale waarde de uitkomsten van een verdeling liggen.

Centrummaten


*

Centrum en spreiding

Het verschil tussen centrum en spreiding van een verdeling.

Centrum en spreiding


*

Centrummaat

Syn: measure of location (Eng)

Een centrummaat is een (ken)getal dat aangeeft rond welke centrale waarde de uitkomsten liggen.

Centrummaten


*

Measure of location (Eng)

Syn: centrummaat

Een centrummaat is een (ken)getal dat aangeeft rond welke centrale waarde de uitkomsten liggen.

Centrummaten


*

Centrummaten

Syn: measures of location (Eng)

Een centrummaat is een (ken)getal dat aangeeft rond welke centrale waarde de uitkomsten liggen.

Centrummaten


*

Measures of location (Eng)

Syn: centrummaten

Een centrummaat is een (ken)getal dat aangeeft rond welke centrale waarde de uitkomsten liggen.

Centrummaten


*

Centrummaten en meetniveau

De modus kan bij uitkomsten op ieder meetniveau worden bepaald, de mediaan op minimaal ordinaal niveau en het gemiddelde op minimaal intervalniveau.

Centrummaten en meetniveau


*

Centrummaten en uitbijters

Het gemiddelde is gevoelig voor uitbijters, de mediaan en de modus zijn ongevoelig voor uitbijters.

Centrummaten en uitbijters


*

Ceteris paribus

Latijn voor 'onder overigens gelijke omstandigheden'. Met deze uitdrukking wordt aangegeven, dat bij onderzoek slechts één factor tegelijk mag veranderen.

Controle


*

Channeling

Het verschijnsel dat de werking van recent op de markt verschenen geneesmiddelen lijkt tegen tevallen, omdat zij bij voorkeur worden voorgeschreven aan patiënten, die onvoldoende reageren op de bestaande geneesmiddelen.

Confounding by indication


*

Chikwadraat

Syn: chisquare (Eng)

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met twee of meer uitkomstcategorieën.

Chikwadraat


*

Chisquare (Eng)

Syn: chikwadraat

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met twee of meer uitkomstcategorieën.

Chikwadraat


*

Chikwadraat-toets op associatie

Toetst de nulhypothese, dat tussen twee categorische variabelen geen samenhang bestaat.

Chikwadraat-toets op associatie


*

Chikwadraat-toets, één steekproef

Benaderde toetsing in één steekproef van de nulhypothese H0: πi = πi0 voor alle (twee of meer) categorieën, i = 1, 2, ... , met de chikwadraat-verdeling.

Chikwadraat-toets, één steekproef


*

Chikwadraat-toets, één steekproef en twee categorieën

Benaderde toetsing van de nulhypothese H0: π = π0 met de chikwadraat-verdeling.

Chikwadraat-toets, één steekproef en twee categorieën


*

Chikwadraat-toets, twee steekproeven

Benaderde toetsing in twee steekproeven van de nulhypothese H0: π1j = π2j voor alle (twee of meer) categorieën, j = 1, 2, ... .

Chikwadraat-toets, twee steekproeven


*

Chikwadraat-toets, twee steekproeven en twee categorieën

Benaderde toetsing in twee steekproeven van de nulhypothese H0: π1j = π2j voor twee categorieën, j = 1 en j = 2 .

Chikwadraat-toets, twee steekproeven en twee categorieën


*

Chikwadraat-verdeling

Syn: chi-square distribution (Eng)

Kansverdeling van de kansvariabele T = Z12 + Z22 + ... + Zn2 met n vrijheidsgraden, waarin. Z1, Z2, ... , Zn onafhankelijke, standaard normaal verdeelde variabelen zijn.

Chikwadraat-verdeling


*

Chi-square distribution (Eng)

Syn: chikwadraat-verdeling

Kansverdeling van de kansvariabele T = Z12 + Z22 + ... + Zn2 met n vrijheidsgraden, waarin. Z1, Z2, ... , Zn onafhankelijke, standaard normaal verdeelde variabelen zijn.

Chikwadraat-verdeling


*

Cirkeldiagram

Syn: sectordiagram

In een cirkeldiagram worden de uitkomsten van een variabele weergegeven door de sectoren van een cirkel ('taartpunten'). De oppervlakte van een sector is evenredig met de frequentie van de betreffende uitkomst.

Cirkeldiagram


*

Sectordiagram

Syn: cirkeldiagram

In een cirkeldiagram worden de uitkomsten van een variabele weergegeven door de sectoren van een cirkel ('taartpunten'). De oppervlakte van een sector is evenredig met de frequentie van de betreffende uitkomst.

Cirkeldiagram


*

Claudicatio intermittens

Patiënten met claudicatio intermittens zijn periodiek slecht ter been als gevolg van ischaemie (slechte bloeddoorstroming) van de beenspieren door afsluiting van de arteriolen (kleine haarvaten).

Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt


*

Cohen's kappa

Syn: kappa

Maat voor de overeenstemming tussen beoordelaars of methoden. Kappa, κ, is de Griekse letter k. Bij volledige overeenstemming van de resultaten is κ = 1, bij willekeurige classificatie is κ = 0 en bij volledige tegenspraak nadert κ de waarde -1.

Cohen's kappa


*

Kappa

Syn: cohen's kappa

Maat voor de overeenstemming tussen beoordelaars of methoden. Kappa, κ, is de Griekse letter k. Bij volledige overeenstemming van de resultaten is κ = 1, bij willekeurige classificatie is κ = 0 en bij volledige tegenspraak nadert κ de waarde -1.

Cohen's kappa


*

Collineariteit

Syn: multicollineariteit

De intercorrelatie tussen de onafhankelijk variabelen in een multipele lineaire regressie-model.

Collineariteit


*

Multicollineariteit

Syn: collineariteit

De intercorrelatie tussen de onafhankelijk variabelen in een multipele lineaire regressie-model.

Collineariteit


*

Collineariteitsmaten

Maten voor de (multi)collineariteit i.e. de intercorrelatie tussen de predictor-variabelen bij multipele lineaire regressie: tolerance, VIF (variance inflation factor) en SEIF (standard error inflation factor.

Collineariteitsmaten


*

Colofon

Klik door naar:

Colofon


*

Combinaties

Het aantal verschillende volgordes, waarin een dichotome uitkomst kan worden verkregen. Berekening met de binomiaalcoëfficiënt.

Binomiaalcoëfficiënt


*

Complement

Het complement van een gebeurtenis A (notatie: , uitspraak "niet A") bevat alle uitkomsten die niet to A behoren.

Complement


*

Complementaire kansen

Kansen van twee gebeurtenissen, die elkaars complement zijn, A en . Er geldt, dat P( ) = 1 - P(A).

Complementaire kansen


*

Concordant

Overeenstemmend, bijvoorbeeld tussen individuen met betrekking tot scores of eigenschappen. Tegengestelde is discordant.

Kendall's tau


*

Concordante

Overeenstemmende, bijvoorbeeld tussen individuen met betrekking tot scores of eigenschappen. Tegengestelde is discordante.

Kendall's tau


*

Conditionele verdeling

Syn: conditional probability (Eng)

De frequentieverdeling van de uitkomsten in een rij of kolom van een kruistabel. Of de kansverdeling van de uitkomsten op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven.

Conditionele verdeling


*

Conditional probability (Eng)

Syn: conditionele verdeling

De frequentieverdeling van de uitkomsten in een rij of kolom van een kruistabel. Of de kansverdeling van de uitkomsten op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven.

Conditionele verdeling


*

Confounding

Het verschijnsel, dat de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee variabelen, X en Y, wordt beïnvloed door één of meer derde variabele(n), de zg. verstorende variabele(n) (confounder(s)).

Verstoring en effectmodificatie


*

Confounding by indication

Het verschijnsel, dat het effect van een behandeling schijnbaar wordt gewijzigd doordat die behandeling selectief wordt voorgeschreven of toegepast.

Confounding by indication


*

Conservatief

Een statistische toets is conservatief, als de nulhypothese minder vaak wordt verworpen dan overeenkomt met het formele (berekende) significantieniveau. Als het het significantieniveau bijvoorbeeld 0.05 is, dan wordt een aanwezig effect in minder dan 95% van de gevallen aangetoond.

Significantieniveau


*

Consistente schatters

Een schatter is consistent, als zijn gemiddelde kwadratische fout (mean squared error, MSE) tot nul nadert, als de steekproefomvang onbeperkt toeneemt

Consistente schatters


*

Continu

Syn: continuous (Eng)

Variabelen of uitkomsten zijn continu als zij in een bepaald interval iedere waarde kunnen aannemen. Tussen twee willekeurige waarden ligt altijd nog een tussenliggende waarde. Voorbeelden: tijd, lengte, massa en energie.

Continue variabelen


*

Continuous (Eng)

Syn: continu

Variabelen of uitkomsten zijn continu als zij in een bepaald interval iedere waarde kunnen aannemen. Tussen twee willekeurige waarden ligt altijd nog een tussenliggende waarde. Voorbeelden: tijd, lengte, massa en energie.

Continue variabelen


*

Continue kansverdelingen

Syn: continuous distributions (Eng)

Kansverdeling van een continue kansvariabele. De 2 belangrijkste theoretische continue verdelingen zijn de normale verdeling en de chikwadraat-verdeling.

Continue kansverdelingen


*

Continuous distributions (Eng)

Syn: continue kansverdelingen

Kansverdeling van een continue kansvariabele. De 2 belangrijkste theoretische continue verdelingen zijn de normale verdeling en de chikwadraat-verdeling.

Continue kansverdelingen


*

Continue variabele

Syn: continuous variable (Eng)

Kan in een bepaald interval iedere waarde aannemen. Tussen twee willekeurige waarden ligt altijd nog een tussenliggende waarde. Voorbeelden: tijd, lengte, massa en energie.

Continue variabelen


*

Continuous variable (Eng)

Syn: continue variabele

Kan in een bepaald interval iedere waarde aannemen. Tussen twee willekeurige waarden ligt altijd nog een tussenliggende waarde. Voorbeelden: tijd, lengte, massa en energie.

Continue variabelen


*

Continue variabelen

Syn: continuous variables (Eng)

Kunnen in een bepaald interval iedere waarde aannemen. Tussen twee willekeurige waarden ligt altijd nog een tussenliggende waarde. Voorbeelden: tijd, lengte, massa en energie.

Continue variabelen


*

Continuous variables (Eng)

Syn: continue variabelen

Kunnen in een bepaald interval iedere waarde aannemen. Tussen twee willekeurige waarden ligt altijd nog een tussenliggende waarde. Voorbeelden: tijd, lengte, massa en energie.

Continue variabelen


*

Continuïteitscorrectie

Syn: continuity correction (Eng)

Correctie bij benadering van discrete verdelingen met continue verdelingen. Bij de berekening van een rechteroverschrijdingskans wordt een halve eenheid van de uitkomst afgetrokken en bij de berekening van een linkeroverschrijdingskans wordt een halve eenheid opgeteld bij de uitkomst. P(X 8) wordt dus P(X 7.5) en P(X 8) wordt P(X 8.5).

Continuïteitscorrectie


*

Continuity correction (Eng)

Syn: continuïteitscorrectie

Correctie bij benadering van discrete verdelingen met continue verdelingen. Bij de berekening van een rechteroverschrijdingskans wordt een halve eenheid van de uitkomst afgetrokken en bij de berekening van een linkeroverschrijdingskans wordt een halve eenheid opgeteld bij de uitkomst. P(X 8) wordt dus P(X 7.5) en P(X 8) wordt P(X 8.5).

Continuïteitscorrectie


*

Controle

De manier waarop bij de opzet van het onderzoek en/of bij de analyse van de resultaten rekening wordt gehouden met (storende) factoren die de uitkomst kunnen beïnvloeden.

Controle


*

Controle achteraf

Controle bij de analyse van de resultaten van het onderzoek door correctie voor factoren, die de uitkomst beïnvloeden.

Controle achteraf


*

Controlegroep

Om te controleren voor de invloed van storende factoren wordt bij vergelijkend onderzoek een groep met de te onderzoeken factor vergeleken met een overeenkomstige controlegroep zonder die factor.

Vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek


*

Controle vooraf

Controle bij de opzet van het onderzoek voor factoren, die de uitkomst beïnvloeden.

Controle vooraf


*

Controle voor spreiding

Keuze van de onderzoeksopzet, zodat gecontroleerd wordt voor storende spreiding.

Controle voor spreiding


*

Correlatie

Positieve of negatieve samenhang tussen (kans)variabelen die op interval- of rationiveau zijn gemeten.

Correlatie


*

Correlatiecoëfficiënt

Een getal tussen -1 en +1, dat de richting en de sterkte van de correlatie tussen twee kansvariabelen aangeeft. Afhankelijk van het type variabele kunnen we kiezen uit Pearson's correlatiecoëfficiënt, Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt en Kendall's tau.

Correlatiecoëfficiënten


*

Correlatiecoëfficiënten

Een correlatiecoëfficiënt is een getal tussen -1 en +1, dat de richting en de sterkte van de correlatie tussen twee kansvariabelen aangeeft. Afhankelijk van het type variabele kunnen we kiezen uit Pearson's correlatiecoëfficiënt, Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt en Kendall's tau.

Correlatiecoëfficiënten


*

Correlatie en causaliteit

Niet alle waargenomen correlaties rechtvaardigen de conclusie van een causaal verband tussen de betrokken variabelen. Klik voor meer info door naar:

Correlatie en causaliteit


*

Correlatiematrix

Matrix van de paarsgewijze correlatiecoëfficiënten tussen de variabelen in de dataverzameling.

Collineariteit


*

Covariantie

De covariantie s12 van de variabelen y1 en y2, s12 = Σ{(y1 - )(y2 - )}/(n - 1), is een maat voor de samenhang tussen y1 en y2.

Pearson's correlatiecoëfficiënt


*

Covariantie-analyse

In voorbereiding.

Covariantie-analyse


*

Cramer's V

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met meer dan twee uitkomstcategorieën. De waarden liggen tussen -1 en +1.

Cramer's V


*

Cumulatief frequentiediagram

Grafiek van een cumulatieve frequentieverdeling. Uitgaande van het histogram worden de cumulatieve frequenties op de y-as uitgezet tegen de klassen(grenzen) op de x-as.

Cumulatief frequentiediagram


*

Cumulatieve frequentie

Geeft aan hoe vaak een bepaalde uitkomst èn alle uitkomsten met een kleinere waarde waargenomen zijn.

Frequentietabel


*

Cumulatieve frequenties

Geven aan hoe vaak een bepaalde uitkomst èn alle uitkomsten met een kleinere waarde waargenomen zijn.

Frequentietabel


*

Cumulatieve kans

Syn: linkeroverschrijdingskans, cumulative probability (Eng)

Kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of kleiner dan een waarde x, P(X x).

Overschrijdingskansen


*

Linkeroverschrijdingskans

Syn: cumulatieve kans, cumulative probability (Eng)

Kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of kleiner dan een waarde x, P(X x).

Overschrijdingskansen


*

Cumulative probability (Eng)

Syn: cumulatieve kans, linkeroverschrijdingskans

Kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of kleiner dan een waarde x, P(X x).

Overschrijdingskansen


*

Cumulatieve kansen

Syn: linkeroverschrijdingskansen, cumulative probabilities (Eng)

De cumulatieve kans is de kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of kleiner dan een waarde x, P(X x).

Overschrijdingskansen


*

Linkeroverschrijdingskansen

Syn: cumulatieve kansen, cumulative probabilities (Eng)

De cumulatieve kans is de kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of kleiner dan een waarde x, P(X x).

Overschrijdingskansen


*

Cumulative probabilities (Eng)

Syn: cumulatieve kansen, linkeroverschrijdingskansen

De cumulatieve kans is de kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of kleiner dan een waarde x, P(X x).

Overschrijdingskansen


*

Cumulatieve proportie

De cumulatieve proportie van een uitkomst is de som van de proporties van die uitkomst èn van alle uitkomsten met een kleinere waarde.

Frequentietabel


*

Cumulatieve proporties

De cumulatieve proportie van een uitkomst is de som van de proporties van die uitkomst èn van alle uitkomsten met een kleinere waarde.

Frequentietabel


*

Curvilineair

Kromme, niet lineaire, curve.

Uitbijter of niet?


*

Data-analyse

De bewerking van onderzoeksgegevens met behulp van technieken van de beschrijvende en inferentiële statistiek.

Data-analyse


*

Dataverzameling

Het verzamelen van de benodigde gegevens voor het onderzoek bijvoorbeeld door waarnemingen te doen: tellen, meten, enquêteren enzovoort.

Dataverzameling


*

Deciel

Decielen zijn de (9) waarden die een naar grootte geordende reeks uitkomsten in 10 gelijke stukken verdelen, die ieder een tiende van de uitkomsten bevatten.

Kwantielen


*

Deductie

Het afleiden van een nieuwe stelling, bewering of hypothese uit bestaande stellingen of theorieen. Deductie staat tegenover inductie.

Inductie en deductie


*

Deductief

Het afleiden van een nieuwe stelling, bewering of hypothese uit bestaande stellingen of theorieen. Deductie staat tegenover inductie.

Inductie en deductie


*

Deelverzameling

Syn: subset (Eng)

Omvat een deel van alle elementen, die een verzameling vormen. Begrip uit de verzamelingenleer.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Subset (Eng)

Syn: deelverzameling

Omvat een deel van alle elementen, die een verzameling vormen. Begrip uit de verzamelingenleer.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Determinatiecoëfficiënt

Maat voor het deel van de variatie in de waarnemingen, dat door het lineaire regressiemodel wordt verklaard. Gelijk aan het kwadraat van Pearson's correlatiecoëfficiënt.

Determinatiecoëfficiënt


*

Deviatie

De deviatie van een uitkomst, d = x - μ of in een steekproef d = x - , is het verschil tussen die uitkomst en het gemiddelde van alle uitkomsten.

Deviatie


*

Deviaties

De deviatie van een uitkomst, d = x - μ of in een steekproef d = x - , is het verschil tussen die uitkomst en het gemiddelde van alle uitkomsten.

Deviatie


*

Dichotoom

Syn: dichotomous (Eng)

Kansvariabele of kansexperiment met slechts 2 mogelijke uitkomsten. Voorbeelden zijn geslacht (man of vrouw), overleving (dood of levend) of examenuitslag (geslaagd of gezakt).

Binomiale verdeling


*

Dichotomous (Eng)

Syn: dichotoom

Kansvariabele of kansexperiment met slechts 2 mogelijke uitkomsten. Voorbeelden zijn geslacht (man of vrouw), overleving (dood of levend) of examenuitslag (geslaagd of gezakt).

Binomiale verdeling


*

Dichotome

Syn: dichotomous (Eng)

Dichotome kansvariabele of uitkomst: kansvariabele of uitkomst met slechts 2 mogelijke uitkomsten of waarden. Voorbeelden zijn geslacht (man of vrouw), overleving (dood of levend) of examenuitslag (geslaagd of gezakt).

Binomiale verdeling


*

Dichotomous (Eng)

Syn: dichotome

Dichotome kansvariabele of uitkomst: kansvariabele of uitkomst met slechts 2 mogelijke uitkomsten of waarden. Voorbeelden zijn geslacht (man of vrouw), overleving (dood of levend) of examenuitslag (geslaagd of gezakt).

Binomiale verdeling


*

Discreet

Variabelen of uitkomsten zijn discreet, als hun mogelijke waarden slechts een beperkt aantal getallen of klassewaarden zijn. De tussenliggende waarden hebben geen betekenis. Voorbeelden: tellingen, bloedgroepen.

Discrete variabelen


*

Discordant

Niet overeenstemmend, bijvoorbeeld tussen individuen met betrekking tot scores of eigenschappen. Tegengestelde is concordant.

Kendall's tau


*

Discordante

Niet overeenstemmende, bijvoorbeeld tussen individuen met betrekking tot scores of eigenschappen. Tegengestelde is concordante.

Kendall's tau


*

Discrete

Variabelen of uitkomsten zijn discreet, als hun mogelijke waarden slechts een beperkt aantal getallen of klassewaarden zijn. De tussenliggende waarden hebben geen betekenis. Voorbeelden: tellingen, bloedgroepen.

Discrete variabelen


*

Discrete kansverdelingen

Syn: discrete probability distributions (Eng)

Kansverdeling van een discrete kansvariabele. De 2 belangrijkste discrete verdelingen zijn de binomiale verdeling en de Poisson-verdeling.

Discrete kansverdelingen


*

Discrete probability distributions (Eng)

Syn: discrete kansverdelingen

Kansverdeling van een discrete kansvariabele. De 2 belangrijkste discrete verdelingen zijn de binomiale verdeling en de Poisson-verdeling.

Discrete kansverdelingen


*

Discrete variabele

Heeft een beperkt aantal getallen of klassen als mogelijke uitkomsten. De tussenliggende waarden hebben geen betekenis. Voorbeelden: tellingen, bloedgroepen.

Discrete variabelen


*

Discrete variabelen

Hebben een beperkt aantal getallen of klassen als mogelijke uitkomsten. De tussenliggende waarden hebben geen betekenis. Voorbeelden: tellingen, bloedgroepen.

Discrete variabelen


*

Disjunct

Twee verzamelingen (of gebeurtenissen) zijn disjunct, als hun doorsnede leeg is: A B = .

Doorsnede


*

Doorsnede

Syn: intersection (Eng)

De doorsnede van twee gebeurtenissen (notatie A B, uitspraak A én B) bevat die uitkomsten, die tot beide gebeurtenissen A en B behoren.

Doorsnede


*

Intersection (Eng)

Syn: doorsnede

De doorsnede van twee gebeurtenissen (notatie A B, uitspraak A én B) bevat die uitkomsten, die tot beide gebeurtenissen A en B behoren.

Doorsnede


*

Dubbelblind gecontroleerd

Syn: double-blind controlled (Eng)

Dubbelblind (gecontroleerd) onderzoek is gerandomiseerd vergelijkend onderzoek bij patienten, waarbij noch de patient, noch de behandelaar weten welke behandeling de patient krijgt.

Placebo-gecontroleerd onderzoek


*

Double-blind controlled (Eng)

Syn: dubbelblind gecontroleerd

Dubbelblind (gecontroleerd) onderzoek is gerandomiseerd vergelijkend onderzoek bij patienten, waarbij noch de patient, noch de behandelaar weten welke behandeling de patient krijgt.

Placebo-gecontroleerd onderzoek


*

Dummy-variabelen in het regressie-model

Categorische variabelen worden in een multipele lineaire regressie door dummy-variabelen vertegenwoordigd.

Dummy-variabelen in het regressie-model


*

Ecologische correlatie

Syn: ecological correlation (Eng)

Correlatie gebaseerd op gemiddelden van groepen waarnemingen in plaats van op individuele waarnemingen.

Correlatie en causaliteit


*

Ecological correlation (Eng)

Syn: ecologische correlatie

Correlatie gebaseerd op gemiddelden van groepen waarnemingen in plaats van op individuele waarnemingen.

Correlatie en causaliteit


*

Ecological fallacy

Onjuiste veronderstelling, dat ecologische correlatie (i.e. berekend met de gemiddelden van groepen waarnemingen) gelijk zou zijn aan 'gewone' correlatie (i.e. gebaseerd op de waarden van de individuele waarnemingen.)

Correlatie en causaliteit


*

Een steekproef, categorische variabele

Toets, waarbij de nulhypothese H0: π = π0 wordt getoetst, waarin π een proportie of aantal voorstelt.

Een steekproef, categorische variabele


*

Een steekproef, continue variabele

Toets, waarbij de nulhypothese H0: μ = μ0 wordt getoetst, waarin μ een continu getal voorstelt.

Een steekproef, continue variabele


*

Eenzijdig alternatief

Syn: one-sided alternative (Eng), directional alternative (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese (rechtseenzijdig) of als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese (linkseenzijdig).

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

One-sided alternative (Eng)

Syn: eenzijdig alternatief, directional alternative (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese (rechtseenzijdig) of als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese (linkseenzijdig).

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Directional alternative (Eng)

Syn: eenzijdig alternatief, one-sided alternative (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese (rechtseenzijdig) of als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese (linkseenzijdig).

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Eenzijdig betrouwbaarheidsinterval

Syn: one-sided confidence interval (Eng)

Als de populatiewaarde in 100(1-α)% van de gevallen groter is dan een uit de steekproef berekende ondergrens (of juist kleiner is dan een dito bovengrens) dan is dit een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval.

Eenzijdig betrouwbaarheidsinterval


*

One-sided confidence interval (Eng)

Syn: eenzijdig betrouwbaarheidsinterval

Als de populatiewaarde in 100(1-α)% van de gevallen groter is dan een uit de steekproef berekende ondergrens (of juist kleiner is dan een dito bovengrens) dan is dit een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval.

Eenzijdig betrouwbaarheidsinterval


*

Eenzijdig of tweezijdig toetsen

Of moet worden getoetst met eenzijdig of met tweezijdig alternatief wordt bepaald door de alternatieve hypothese, die wordt afgeleid uit de onderzoeksvraag.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Eenzijdig toetsen

Syn: one-tailed testing (Eng), one-sided testing (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese (rechtseenzijdig) of als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese (linkseenzijdig).

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

One-tailed testing (Eng)

Syn: eenzijdig toetsen, one-sided testing (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese (rechtseenzijdig) of als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese (linkseenzijdig).

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

One-sided testing (Eng)

Syn: eenzijdig toetsen, one-tailed testing (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese (rechtseenzijdig) of als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese (linkseenzijdig).

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Efficiënte schatter

Een schatter is efficiënt, als hij een kleine gemiddelde kwadratische fout (Engels: mean squared error, MSE) heeft.

Efficiënte schatters


*

Efficiënte schatters

Een schatter is efficiënt, als hij een kleine gemiddelde kwadratische fout (Engels: mean squared error, MSE) heeft.

Efficiënte schatters


*

Efficiëntie

Eigenschap van een (punt)schatter. Een schatter is efficiënt, als hij een kleine gemiddelde kwadratische fout (Engels: mean squared error, MSE) heeft.

Efficiënte schatters


*

Efficiëntie van onzuivere schatters

Wordt gemeten door de gemiddelde kwadratische fout of MSE van een schatter, T. MSE = E(T - θ)2, waarin θ de te schatten parameter is. Bevat zowel de bias als de variantie van een schatter.

Efficiëntie van onzuivere schatters


*

Eigenschappen van puntschatters

Zuiverheid, efficiëntie en consistentie zijn kwaliteitskenmerken van puntschatters.

Eigenschappen van puntschatters


*

Empirisch

Op de werkelijkheid en de ervaring gebaseerd, proefondervindelijk. In tegenstelling tot: theoretisch, speculatief.

Empirisch wetenschappelijk onderzoek


*

Empirische inhoud

Syn: empirical content

Een hypothese, die moeilijk te falsifiëren is, heeft weinig empirische inhoud (eng. empirical content). Wetenschappelijk gezien is zo'n hypothese niet interessant, omdat onderzoek ernaar hoogstwaarschijnlijk leidt tot een bevestiging van de theorie.

Werkhypothese


*

Empirical content

Syn: empirische inhoud

Een hypothese, die moeilijk te falsifiëren is, heeft weinig empirische inhoud (eng. empirical content). Wetenschappelijk gezien is zo'n hypothese niet interessant, omdat onderzoek ernaar hoogstwaarschijnlijk leidt tot een bevestiging van de theorie.

Werkhypothese


*

Empirische kansverdelingen

Empirische kansverdelingen zijn gebaseerd op een door empirisch onderzoek verkregen frequentieverdeling.

Empirische kansverdelingen


*

Empirische wetenschappen

De wetenschappen, die zich met de werkelijkheid (empirie) van de natuur, de mens en de maatschappij bezighouden en waarvoor de ervaring de basis van kennisverwerving is.

Empirisch wetenschappelijk onderzoek


*

Empirisch wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek, dat zich met de werkelijkheid (empirie) van de natuur, de mens en de maatschappij bezighouden en waarbij de ervaring de basis van kennisverwerving is.

Empirisch wetenschappelijk onderzoek


*

E(MS)

Syn: verwachtingen van de gemiddelde kwadratensom, expected values of the mean sum of squares (Eng)

De populatie parameter die door de corresponderende gemiddelde kwadratensom (MS) wordt geschat. Bijvoorbeeld E(MS-error) = wordt meestal geschat door de waarde van MS-error in de ANOVA-tabel. Voorlopige verwijzing naar:

ICC voor twee metingen of beoordelaars


*

Verwachtingen van de gemiddelde kwadratensom

Syn: E(MS), expected values of the mean sum of squares (Eng)

De populatie parameter die door de corresponderende gemiddelde kwadratensom (MS) wordt geschat. Bijvoorbeeld E(MS-error) = wordt meestal geschat door de waarde van MS-error in de ANOVA-tabel. Voorlopige verwijzing naar:

ICC voor twee metingen of beoordelaars


*

Expected values of the mean sum of squares (Eng)

Syn: E(MS), verwachtingen van de gemiddelde kwadratensom

De populatie parameter die door de corresponderende gemiddelde kwadratensom (MS) wordt geschat. Bijvoorbeeld E(MS-error) = wordt meestal geschat door de waarde van MS-error in de ANOVA-tabel. Voorlopige verwijzing naar:

ICC voor twee metingen of beoordelaars


*

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven

Enkelvoudige steekproeven bestaan uit een beperkt aantal aselect uit de populatie getrokken elementen. Samengestelde steekproeven, zoals gestratificeerde en geclusterde steekproeven, zijn opgebouwd uit aselecte deelsteekproeven.

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven


*

Enkelvoudige hypothese

Syn: simple hypothesis (Eng)

In tegenstelling tot een samengestelde hypothese: een hypothese, waarin een parameter een enkele waarde heeft (en niet meerder waarden of een interval van waarden).

Alternatieve hypothese


*

Simple hypothesis (Eng)

Syn: enkelvoudige hypothese

In tegenstelling tot een samengestelde hypothese: een hypothese, waarin een parameter een enkele waarde heeft (en niet meerder waarden of een interval van waarden).

Alternatieve hypothese


*

Enkelvoudige steekproef

Enkelvoudige steekproeven bestaan uit een beperkt aantal aselect uit de populatie getrokken elementen. In tegenstelling tot samengestelde steekproeven, zoals gestratificeerde en geclusterde steekproeven, die zijn opgebouwd uit aselecte deelsteekproeven.

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven


*

Enquête

Syn: interview, survey-onderzoek, opinie-onderzoek, survey (Eng)

Niet-vergelijkend observationeel steekproef-onderzoek, waarbij door middel van een schriftelijke vragenlijst of een mondeling interview informatie wordt verzameld.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Interview

Syn: enquête, survey-onderzoek, opinie-onderzoek, survey (Eng)

Niet-vergelijkend observationeel steekproef-onderzoek, waarbij door middel van een schriftelijke vragenlijst of een mondeling interview informatie wordt verzameld.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Survey-onderzoek

Syn: enquête, interview, opinie-onderzoek, survey (Eng)

Niet-vergelijkend observationeel steekproef-onderzoek, waarbij door middel van een schriftelijke vragenlijst of een mondeling interview informatie wordt verzameld.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Opinie-onderzoek

Syn: enquête, interview, survey-onderzoek, survey (Eng)

Niet-vergelijkend observationeel steekproef-onderzoek, waarbij door middel van een schriftelijke vragenlijst of een mondeling interview informatie wordt verzameld.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Survey (Eng)

Syn: enquête, interview, survey-onderzoek, opinie-onderzoek

Niet-vergelijkend observationeel steekproef-onderzoek, waarbij door middel van een schriftelijke vragenlijst of een mondeling interview informatie wordt verzameld.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Enquêtes in kleine populaties

Klik door naar:

Enquêtes in kleine populaties


*

Exclusief

Een classificatie is exclusief, als iedere uitkomst of mogelijhke waarde in slechts één klasse past.

Richtlijnen bij classificeren


*

Experimenteel onderzoek

Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. Bij observationeel onderzoek zijn de groepen gegeven en kunnen zij op meer dan één factor van elkaar verschillen.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Experimenteel en observationeel onderzoek

Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. Bij observationeel onderzoek zijn de groepen gegeven en kunnen zij op meer dan één factor van elkaar verschillen.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Exploratief onderzoek

Exploratief onderzoek heeft tot doel de werkelijkheid te verkennen om daarin wetmatigheden te ontdekken. Exploratief onderzoek moet worden onderscheiden van inferentieel onderzoek.

Exploratief en inferentieel onderzoek


*

Exploratief en inferentieel onderzoek

Exploratief onderzoek verkent de werkelijkheid om daarin wetmatigheden te ontdekken. Inferentieel onderzoek toetst of wetenschappelijke hypothesen en theorieën al of niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Exploratief en inferentieel onderzoek


*

Factor

Eigenschap, die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloedt en waarvoor gecontroleerd of gecorrigeerd moet worden om de uitkomsten te kunnen voorspellen of verklaren.

Controle


*

Factoren

Eigenschappen, die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden en waarvoor gecontroleerd of gecorrigeerd moet worden om de uitkomsten te kunnen voorspellen of verklaren.

Controle


*

Falsifieerbaar

Syn: falsifiable (Eng)

Een hypothese is falsifieerbaar, als ze in een methodologisch correct opgezet onderzoek kan worden verworpen.

Theorie


*

Falsifiable (Eng)

Syn: falsifieerbaar

Een hypothese is falsifieerbaar, als ze in een methodologisch correct opgezet onderzoek kan worden verworpen.

Theorie


*

Fisher's transformatie

Transformatie van Pearson's correlatiecoëfficiënt r tot z = 0.5 ln{(1+r)/(1-r)}. z is een normaal verdeelde kansvariabele, waarmee ook nulhypotheses ρ = ρ', ρ' 0 kunnen worden getoetst.

Fisher's transformatie


*

Frequentie

Geeft aan hoe vaak een bepaalde uitkomst waargenomen is.

Frequentietabel


*

Frequentiedichtheid

Syn: frequency density (Eng)

De frequentiedichtheid is de frequentie gedeeld door de klassenbreedte.

Frequentiedichtheid


*

Frequency density (Eng)

Syn: frequentiedichtheid

De frequentiedichtheid is de frequentie gedeeld door de klassenbreedte.

Frequentiedichtheid


*

Frequentiepolygoon

Syn: polygoon

Een frequentiepolygoon gaat uit van een histogram. In het histogram worden de frequenties op de verticale as uitgezet tegen de klassenmiddens op de horizontale as. De verkregen punten worden door een lijn verbonden.

Frequentiepolygoon


*

Polygoon

Syn: frequentiepolygoon

Een frequentiepolygoon gaat uit van een histogram. In het histogram worden de frequenties op de verticale as uitgezet tegen de klassenmiddens op de horizontale as. De verkregen punten worden door een lijn verbonden.

Frequentiepolygoon


*

Frequenties

De frequentie geeft aan hoe vaak een bepaalde uitkomst waargenomen is.

Frequentietabel


*

Frequentietabel

Tabel met de uitkomsten van een onderzoek (al of niet geclassificeerd) en van iedere uitkomst de frequentie, de proportie en/of het percentage.

Frequentietabel


*

Frequentieverdeling

Syn: frequency distribution (Eng)

Een frequentieverdeling is de verzameling van alle vóórkomende uitkomsten met per uitkomst (of klasse van uitkomsten) de frequentie of proportie.

Frequentietabel


*

Frequency distribution (Eng)

Syn: frequentieverdeling

Een frequentieverdeling is de verzameling van alle vóórkomende uitkomsten met per uitkomst (of klasse van uitkomsten) de frequentie of proportie.

Frequentietabel


*

Frequentieverdelingen

Syn: frequency distributions (Eng)

Een frequentieverdeling is de verzameling van alle vóórkomende uitkomsten met per uitkomst (of klasse van uitkomsten) de frequentie of proportie.

Frequentietabel


*

Frequency distributions (Eng)

Syn: frequentieverdelingen

Een frequentieverdeling is de verzameling van alle vóórkomende uitkomsten met per uitkomst (of klasse van uitkomsten) de frequentie of proportie.

Frequentietabel


*

Frequentistische kansmodel

Syn: frequentist probability model (Eng)

Kansmodel waarin kans wordt voorgesteld als de limiet van de relatieve frequentie van de uitkomst in een gedachtenexperiment, dat 'oneindig' vaak wordt herhaald.

Frequentistische kansmodel


*

Frequentist probability model (Eng)

Syn: frequentistische kansmodel

Kansmodel waarin kans wordt voorgesteld als de limiet van de relatieve frequentie van de uitkomst in een gedachtenexperiment, dat 'oneindig' vaak wordt herhaald.

Frequentistische kansmodel


*

F-toets

Toetst de nulhypothese, dat twee steekproeven uit populaties met gelijke populatievarianties afkomstig zijn. De toetsingsgrootheid is de verhouding van de steekproefvarianties, T = s12 / s22.

F-toets


*

Fundamenteel onderzoek

Syn: fundamental research (Eng)

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis, zonder stil te staan bij de mogelijke toepassingen van die kennis. Fundamenteel onderzoek staat tegenover toegepast onderzoek.

Fundamenteel en toegepast onderzoek


*

Fundamental research (Eng)

Syn: fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis, zonder stil te staan bij de mogelijke toepassingen van die kennis. Fundamenteel onderzoek staat tegenover toegepast onderzoek.

Fundamenteel en toegepast onderzoek


*

Fundamenteel en toegepast onderzoek

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis zonder stil te staan bij de mogelijke toepassingen. Toegepast onderzoek is gericht op het ontwikkelen van praktisch bruikbare producten en methoden.

Fundamenteel en toegepast onderzoek


*

F-verdeling

De kansverdeling van de verhouding van twee steekproefvarianties, als de steekproeven uit dezelfde populatie of uit populaties met dezelfde populatievariantie afkomstig zijn.

F-verdeling


*

Gebeurtenis

Syn: event (Eng)

Deelverzameling van de uitkomstenruimte van een kansexperiment.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Event (Eng)

Syn: gebeurtenis

Deelverzameling van de uitkomstenruimte van een kansexperiment.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Geclassificeerd

Syn: gecategoriseerd, classificated (Eng)

Uitkomsten of mogelijke waarden van een kwantitatieve variabele zijn ingedeeld in intervallen, die ieder de naam van een klasse of categorie krijgen.

Classificeren


*

Gecategoriseerd

Syn: geclassificeerd, classificated (Eng)

Uitkomsten of mogelijke waarden van een kwantitatieve variabele zijn ingedeeld in intervallen, die ieder de naam van een klasse of categorie krijgen.

Classificeren


*

Classificated (Eng)

Syn: geclassificeerd, gecategoriseerd

Uitkomsten of mogelijke waarden van een kwantitatieve variabele zijn ingedeeld in intervallen, die ieder de naam van een klasse of categorie krijgen.

Classificeren


*

Geclusterde steekproef

Syn: geblokte steekproef, getrapte steekproef, clustered sample (Eng)

Hiërarchisch opgebouwde steekproef, verkregen door steekproeven (aselect) uit steekproeven te trekken.

Geclusterde steekproef


*

Geblokte steekproef

Syn: geclusterde steekproef, getrapte steekproef, clustered sample (Eng)

Hiërarchisch opgebouwde steekproef, verkregen door steekproeven (aselect) uit steekproeven te trekken.

Geclusterde steekproef


*

Getrapte steekproef

Syn: geclusterde steekproef, geblokte steekproef, clustered sample (Eng)

Hiërarchisch opgebouwde steekproef, verkregen door steekproeven (aselect) uit steekproeven te trekken.

Geclusterde steekproef


*

Clustered sample (Eng)

Syn: geclusterde steekproef, geblokte steekproef, getrapte steekproef

Hiërarchisch opgebouwde steekproef, verkregen door steekproeven (aselect) uit steekproeven te trekken.

Geclusterde steekproef


*

Gecorreleerd

Twee samenhangende of afhankelijke continue variabelen zijn gecorreleerd.

Correlatie


*

Gedragsregels voor de onderzoeker

Objectiviteit van de onderzoeker, openbaarheid en toetsbaarheid van het onderzoek.

Gedragsregels voor de onderzoeker


*

Gekruist onderzoek

Syn: cross-over onderzoek

Vergelijkend onderzoek, waarbij twee of meer proefomstandigheden of behandelingen na elkaar (maar in willekeurige volgorde) worden toegepast op hetzelfde proefobject.

Gekruist onderzoek


*

Cross-over onderzoek

Syn: gekruist onderzoek

Vergelijkend onderzoek, waarbij twee of meer proefomstandigheden of behandelingen na elkaar (maar in willekeurige volgorde) worden toegepast op hetzelfde proefobject.

Gekruist onderzoek


*

Gemiddelde

Syn: rekenkundig gemiddelde, mean (Eng), arithmetic mean (Eng), average (Eng)

Het gemiddelde, μ, is de som van alle uitkomsten, x, gedeeld door het totale aantal, n.

Gemiddelde


*

Rekenkundig gemiddelde

Syn: gemiddelde, mean (Eng), arithmetic mean (Eng), average (Eng)

Het gemiddelde, μ, is de som van alle uitkomsten, x, gedeeld door het totale aantal, n.

Gemiddelde


*

Mean (Eng)

Syn: gemiddelde, rekenkundig gemiddelde, arithmetic mean (Eng), average (Eng)

Het gemiddelde, μ, is de som van alle uitkomsten, x, gedeeld door het totale aantal, n.

Gemiddelde


*

Arithmetic mean (Eng)

Syn: gemiddelde, rekenkundig gemiddelde, mean (Eng), average (Eng)

Het gemiddelde, μ, is de som van alle uitkomsten, x, gedeeld door het totale aantal, n.

Gemiddelde


*

Average (Eng)

Syn: gemiddelde, rekenkundig gemiddelde, mean (Eng), arithmetic mean (Eng)

Het gemiddelde, μ, is de som van alle uitkomsten, x, gedeeld door het totale aantal, n.

Gemiddelde


*

Gemiddelde, gegroepeerde uitkomsten

Syn: mean of grouped data (Eng)

Het gemiddelde van gegroepeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie van een uitkomst x is.

Gemiddelde, gegroepeerde uitkomsten


*

Mean of grouped data (Eng)

Syn: gemiddelde, gegroepeerde uitkomsten

Het gemiddelde van gegroepeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie van een uitkomst x is.

Gemiddelde, gegroepeerde uitkomsten


*

Gemiddelde, geclassificeerde uitkomsten

Syn: mean of classificated data (Eng)

Het gemiddelde van geclassificeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie van het klassenmidden x is.

Gemiddelde, geclassificeerde uitkomsten


*

Mean of classificated data (Eng)

Syn: gemiddelde, geclassificeerde uitkomsten

Het gemiddelde van geclassificeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie van het klassenmidden x is.

Gemiddelde, geclassificeerde uitkomsten


*

Gemiddelde kwadratensom

Syn: mean square (Eng), mean sum of squares (Eng)

Kwadratensom gedeeld door het aantal vrijheidsgraden, waarmee die is bepaald. Een gemiddelde kwadratensom heeft in de meeste gevallen de betekenis van een (steekproef)variantie.

ANOVA van de regressie


*

Mean square (Eng)

Syn: gemiddelde kwadratensom, mean sum of squares (Eng)

Kwadratensom gedeeld door het aantal vrijheidsgraden, waarmee die is bepaald. Een gemiddelde kwadratensom heeft in de meeste gevallen de betekenis van een (steekproef)variantie.

ANOVA van de regressie


*

Mean sum of squares (Eng)

Syn: gemiddelde kwadratensom, mean square (Eng)

Kwadratensom gedeeld door het aantal vrijheidsgraden, waarmee die is bepaald. Een gemiddelde kwadratensom heeft in de meeste gevallen de betekenis van een (steekproef)variantie.

ANOVA van de regressie


*

Gemiddelde kwadratische fout

Syn: mean squared error (Eng), MSE (Eng)

Van een schatter, T, is de gemiddelde kwadratische fout of MSE gelijk aan MSE = E(T - θ)2, waarin θ de te schatten parameter is. Meet zowel de bias als de variantie van de schatter. Een efficiënte schatter heeft een kleine MSE.

Efficiëntie van onzuivere schatters


*

Mean squared error (Eng)

Syn: gemiddelde kwadratische fout, MSE (Eng)

Van een schatter, T, is de gemiddelde kwadratische fout of MSE gelijk aan MSE = E(T - θ)2, waarin θ de te schatten parameter is. Meet zowel de bias als de variantie van de schatter. Een efficiënte schatter heeft een kleine MSE.

Efficiëntie van onzuivere schatters


*

MSE (Eng)

Syn: gemiddelde kwadratische fout, mean squared error (Eng)

Van een schatter, T, is de gemiddelde kwadratische fout of MSE gelijk aan MSE = E(T - θ)2, waarin θ de te schatten parameter is. Meet zowel de bias als de variantie van de schatter. Een efficiënte schatter heeft een kleine MSE.

Efficiëntie van onzuivere schatters


*

Generaliseerbaarheid

Syn: generalizability (Eng)

Een steekproefonderzoek is generaliseerbaar, als de resultaten ervan naar een duidelijk gedefinieerde populatie kunnen worden geëxtrapoleerd.

Generaliseerbaarheid


*

Generalizability (Eng)

Syn: generaliseerbaarheid

Een steekproefonderzoek is generaliseerbaar, als de resultaten ervan naar een duidelijk gedefinieerde populatie kunnen worden geëxtrapoleerd.

Generaliseerbaarheid


*

Geneste ANOVA

In voorbereiding.

Geneste ANOVA


*

Genetische diagnostiek

Toepassing van de regel van Bayes bij de genetische diagnostiek.

Genetische diagnostiek


*

Geometrisch gemiddelde

Syn: meetkundig gemiddelde, geometric mean (Eng)

Het geometrisch gemiddelde van n uitkomsten is gelijk aan de n-de machts wortel uit het product van die uitkomsten:

Geometrisch gemiddelde


*

Meetkundig gemiddelde

Syn: geometrisch gemiddelde, geometric mean (Eng)

Het geometrisch gemiddelde van n uitkomsten is gelijk aan de n-de machts wortel uit het product van die uitkomsten:

Geometrisch gemiddelde


*

Geometric mean (Eng)

Syn: geometrisch gemiddelde, meetkundig gemiddelde

Het geometrisch gemiddelde van n uitkomsten is gelijk aan de n-de machts wortel uit het product van die uitkomsten:

Geometrisch gemiddelde


*

Gepaard

Syn: gematched

(Onderzoek met) proefobjecten, die worden gepaard (gematched) op factoren als leeftijd, geslacht of sociaal-economische status, waarvan mag worden aangenomen dat zij het onderzoeksresultaat beïnvloeden. De leden van de paren (matched pairs) krijgen een verschillende behandeling.

Gepaard onderzoek


*

Gematched

Syn: gepaard

(Onderzoek met) proefobjecten, die worden gepaard (gematched) op factoren als leeftijd, geslacht of sociaal-economische status, waarvan mag worden aangenomen dat zij het onderzoeksresultaat beïnvloeden. De leden van de paren (matched pairs) krijgen een verschillende behandeling.

Gepaard onderzoek


*

Gepaarde individuen

Syn: matched pairs (Eng)

Selectie van paren proefpersonen op factoren als leeftijd, geslacht of sociaal-economische status, waarvan mag worden aangenomen dat zij het onderzoeksresultaat beïnvloeden. De leden van de paren (matched pairs) krijgen een verschillende behandeling.

Gepaard onderzoek


*

Matched pairs (Eng)

Syn: gepaarde individuen

Selectie van paren proefpersonen op factoren als leeftijd, geslacht of sociaal-economische status, waarvan mag worden aangenomen dat zij het onderzoeksresultaat beïnvloeden. De leden van de paren (matched pairs) krijgen een verschillende behandeling.

Gepaard onderzoek


*

Gepaarde t-toets

Syn: paired t-test (Eng)

Toets waarbij steeds twee waarnemingen worden gedaan op hetzelfde individu of op twee gepaarde individuen.

Gepaarde t-toets


*

Paired t-test (Eng)

Syn: gepaarde t-toets

Toets waarbij steeds twee waarnemingen worden gedaan op hetzelfde individu of op twee gepaarde individuen.

Gepaarde t-toets


*

Gepaard onderzoek

Onderzoek met proefobjecten, die worden gepaard (gematched) op factoren als leeftijd, geslacht of sociaal-economische status, waarvan mag worden aangenomen dat zij het onderzoeksresultaat beïnvloeden. De leden van de paren (matched pairs) krijgen een verschillende behandeling.

Gepaard onderzoek


*

Gepoolede proportie

Syn: pooled proportion (Eng)

Onder de nulhypothese, dat π1 = π2, poolen we de overeenkomstige steekproefproporties p1 en p2 tot het gewogen gemiddelde p = (n1p1 + n2p2) / (n1 + n2).

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese


*

Pooled proportion (Eng)

Syn: gepoolede proportie

Onder de nulhypothese, dat π1 = π2, poolen we de overeenkomstige steekproefproporties p1 en p2 tot het gewogen gemiddelde p = (n1p1 + n2p2) / (n1 + n2).

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese


*

Gepoolede proporties

Syn: pooled proportions (Eng)

Onder de nulhypothese poolen we de proporties p1 en p2 tot het gewogen gemiddelde p = (n1p1 + n2p2) / (n1 + n2).

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese


*

Pooled proportions (Eng)

Syn: gepoolede proporties

Onder de nulhypothese poolen we de proporties p1 en p2 tot het gewogen gemiddelde p = (n1p1 + n2p2) / (n1 + n2).

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese


*

Gepoolde variantieschatting

Syn: samengevoegde variantieschatting, pooled estimate of variance (Eng)

Het gewogen gemiddelde van twee of meer steekproefvarianties, waarbij de aantallen vrijheidsgraden wegingsfactor zijn. De gepoolde variantie is een zuivere schatter van de populatievariantie, bepaald met de som van de aantallen vrijheidsgraden van de gepoolde steekproefvarianties.

Gepoolde variantieschatting


*

Samengevoegde variantieschatting

Syn: gepoolde variantieschatting, pooled estimate of variance (Eng)

Het gewogen gemiddelde van twee of meer steekproefvarianties, waarbij de aantallen vrijheidsgraden wegingsfactor zijn. De gepoolde variantie is een zuivere schatter van de populatievariantie, bepaald met de som van de aantallen vrijheidsgraden van de gepoolde steekproefvarianties.

Gepoolde variantieschatting


*

Pooled estimate of variance (Eng)

Syn: gepoolde variantieschatting, samengevoegde variantieschatting

Het gewogen gemiddelde van twee of meer steekproefvarianties, waarbij de aantallen vrijheidsgraden wegingsfactor zijn. De gepoolde variantie is een zuivere schatter van de populatievariantie, bepaald met de som van de aantallen vrijheidsgraden van de gepoolde steekproefvarianties.

Gepoolde variantieschatting


*

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek

Syn: klinisch vergelijkend onderzoek, clinical trial (Eng), randomised controlled trial (Eng), RCT (Eng)

Klinisch onderzoek waarbij de patienten of proefpersonen willekeurig ('random') over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of behandelingen.

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek


*

Klinisch vergelijkend onderzoek

Syn: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, clinical trial (Eng), randomised controlled trial (Eng), RCT (Eng)

Klinisch onderzoek waarbij de patienten of proefpersonen willekeurig ('random') over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of behandelingen.

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek


*

Clinical trial (Eng)

Syn: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, klinisch vergelijkend onderzoek, randomised controlled trial (Eng), RCT (Eng)

Klinisch onderzoek waarbij de patienten of proefpersonen willekeurig ('random') over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of behandelingen.

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek


*

Randomised controlled trial (Eng)

Syn: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, klinisch vergelijkend onderzoek, clinical trial (Eng), RCT (Eng)

Klinisch onderzoek waarbij de patienten of proefpersonen willekeurig ('random') over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of behandelingen.

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek


*

RCT (Eng)

Syn: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, klinisch vergelijkend onderzoek, clinical trial (Eng), randomised controlled trial (Eng)

Klinisch onderzoek waarbij de patienten of proefpersonen willekeurig ('random') over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of behandelingen.

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek


*

Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten

Syn: pad-coëfficiënten (Eng)

Regressiecoëfficiënten van de regressie van de gestandaardiseerde afhankelijk variabele, Y, op de eveneens gestandaardiseerde onafhankelijk variabele(n), x. In de context van de pad-analyse pad-coëfficiënten genoemd. Direct uit de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, b, te berekenen met b' = b sX / sY.

Standaardisatie van de regressors


*

Pad-coëfficiënten (Eng)

Syn: gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten

Regressiecoëfficiënten van de regressie van de gestandaardiseerde afhankelijk variabele, Y, op de eveneens gestandaardiseerde onafhankelijk variabele(n), x. In de context van de pad-analyse pad-coëfficiënten genoemd. Direct uit de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, b, te berekenen met b' = b sX / sY.

Standaardisatie van de regressors


*

Gestapeld histogram

Syn: stacked histogram (Eng)

Histogram voor twee of meer groepen.

Gestapeld histogram


*

Stacked histogram (Eng)

Syn: gestapeld histogram

Histogram voor twee of meer groepen.

Gestapeld histogram


*

Gestapeld staafdiagram

Syn: stacked bar graph (Eng)

Staafdiagram voor twee of meer groepen.

Gestapeld staafdiagram


*

Stacked bar graph (Eng)

Syn: gestapeld staafdiagram

Staafdiagram voor twee of meer groepen.

Gestapeld staafdiagram


*

Gestratificeerde steekproef

Syn: stratified sample (Eng)

Steekproef samengesteld uit deelsteekproeven, die ieder aselect uit een deelpopulatie zijn getrokken.

Gestratificeerde steekproef


*

Stratified sample (Eng)

Syn: gestratificeerde steekproef

Steekproef samengesteld uit deelsteekproeven, die ieder aselect uit een deelpopulatie zijn getrokken.

Gestratificeerde steekproef


*

Gevoeligheidsanalyse

Analyse die ten doel heeft te bepalen welke factoren een uitkomst beïnvloeden, en in welke mate.

Steekproefomvang


*

Gewogen gemiddelde

Syn: weighted mean (Eng)

Het gewogen gemiddelde is de som van alle uitkomsten vermenigvuldigd met een voor iedere uitkomst specifiek gewicht, w, gedeeld door de som van de gewichten:

Gewogen gemiddelde


*

Weighted mean (Eng)

Syn: gewogen gemiddelde

Het gewogen gemiddelde is de som van alle uitkomsten vermenigvuldigd met een voor iedere uitkomst specifiek gewicht, w, gedeeld door de som van de gewichten:

Gewogen gemiddelde


*

Gewogen kappa

Syn: weighted kappa (Eng)

Cohen's kappa, waarbij de niet-overeenstemmende categorieën ongelijke gewichten kunnen worden toegekend.

Gewogen kappa


*

Weighted kappa (Eng)

Syn: gewogen kappa

Cohen's kappa, waarbij de niet-overeenstemmende categorieën ongelijke gewichten kunnen worden toegekend.

Gewogen kappa


*

Gewogen kappa toetsen

Toetsen van de nulhypothese dat de populatiewaarde van Cohen's kappa, κw, gelijk is aan 0.

Gewogen kappa toetsen


*

Gewogen regressie

Syn: weighted regression (Eng)

Regressie, waarbij heroscedasiciteit in de toevallige afwijkingen wordt gecompenseerd door in plaats van de kwadratensom, Σei2 , de gewogen kwadratensom, Σwiei2 te minimaliseren.

Gewogen regressie


*

Weighted regression (Eng)

Syn: gewogen regressie

Regressie, waarbij heroscedasiciteit in de toevallige afwijkingen wordt gecompenseerd door in plaats van de kwadratensom, Σei2 , de gewogen kwadratensom, Σwiei2 te minimaliseren.

Gewogen regressie


*

Glossary

Ruim 450 termen en begrippen gedefinieerd of verklaard in het glossary-venster van de kennisbasis.

Glossary


*

Glossary index

Alfabetische lijst van de ruim 450 termen en begrippen gedefinieerd of verklaard in de glossary van de kennisbasis.

Glossary index


*

Grafieken

Overzicht van de belangrijkste grafieken en de voorwaarden en doelen van hun toepassing.

Grafieken


*

Helling

Syn: slope (Eng)

β in het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε. De helling is de toename van y als x met één eenheid toeneemt.

Lineaire regressie


*

Slope (Eng)

Syn: helling

β in het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε. De helling is de toename van y als x met één eenheid toeneemt.

Lineaire regressie


*

Hemofilie

Syn: bloedersziekte

Erfelijke ziekte gekenmerkt door de neiging tot ernstige bloedingen bij een geringe verwonding door het ontbreken van een essentiële stollingsfactor in het bloed.

Genetische diagnostiek


*

Bloedersziekte

Syn: hemofilie

Erfelijke ziekte gekenmerkt door de neiging tot ernstige bloedingen bij een geringe verwonding door het ontbreken van een essentiële stollingsfactor in het bloed.

Genetische diagnostiek


*

Herhaalde metingen ANOVA

Syn: repeated measures ANOVA (Eng)

In voorbereiding.

Herhaalde metingen ANOVA


*

Repeated measures ANOVA (Eng)

Syn: herhaalde metingen ANOVA

In voorbereiding.

Herhaalde metingen ANOVA


*

Heteroscedasticiteit

Syn: heteroscedasticity (Eng)

Het omgekeerde van homoscedasticiteit bij regressie en ANOVA: de variantie van de residuen is niet onafhankelijk van de waarde van de afhankelijk variabele, y.

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen


*

Heteroscedasticity (Eng)

Syn: heteroscedasticiteit

Het omgekeerde van homoscedasticiteit bij regressie en ANOVA: de variantie van de residuen is niet onafhankelijk van de waarde van de afhankelijk variabele, y.

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen


*

Heuristieken

Methoden om problemen op te lossen door slimme zoekregels toe te passen en niet in de eerste plaats op basis van een theorie. Archimedes zou 'heurèka' ('ik heb gevonden') hebben uitgeroepen, toen hij in bad zittend zijn gewichtloosheid opmerkte en daaruit zijn wet afleidde.

Modelleren met MLR


*

Histogram

Visualiseert de uitkomsten op een continue variabele. Op de horizontale as staan de klassen. De hoogte van de kolom boven iedere klasse komt overeen met de frequentie(dichtheid) van de betreffende klasse.

Histogram


*

Histogram, ongelijke klassen

Als de uitkomsten zijn ingedeeld in klassen met ongelijke klassenbreedte, moet in een histogram de frequentiedichtheid i.p.v. de frequentie op de verticale as worden uitgezet.

Histogram, ongelijke klassen


*

Homoscedast

De toevallige variantie van de afwijkingen, ε, van regressie en ANOVA-modellen is bij iedere waarde van de afhankelijk variabele gelijk.

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen


*

Homoscedasticiteit

Syn: homoscedasticity (Eng)

De voorwaarde bij regressie en ANOVA, dat de toevallige afwijkingen, ε, in het model dezelfde variantie hebben bij iedere waarde van de afhankelijk variabele, wordt homoscedasticiteit genoemd.

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen


*

Homoscedasticity (Eng)

Syn: homoscedasticiteit

De voorwaarde bij regressie en ANOVA, dat de toevallige afwijkingen, ε, in het model dezelfde variantie hebben bij iedere waarde van de afhankelijk variabele, wordt homoscedasticiteit genoemd.

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen


*

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen

De voorwaarde bij regressie en ANOVA, dat de toevallige afwijkingen, ε, in het model dezelfde variantie hebben bij iedere waarde van de afhankelijk variabele, wordt homoscedasticiteit genoemd.

Homoscedasticiteit van de toevallige afwijkingen


*

Hoofdvenster

Het grote venster links, dat de doorgaande tekst van de kennisbasis bevat.

Hoofdvenster


*

Hypergeometrische verdeling

Kansverdeling van de steekproefproportie bij steekproeftrekking zonder teruglegging van de getrokken eenheden uit een populatie van beperkte omvang.

Hypergeometrische verdeling


*

Hyperlink

Heeft in de kennisbasis twee functies: bij muis-over verschijnt er een verklarende tekst in het venster van de glossary. Bij klikken ga je naar het scherm, waarin het begrip wordt behandeld.

Hyperlinks


*

Hyperlinks

Hebben in de kennisbasis twee functies: bij muis-over verschijnt er een verklarende tekst in het venster van de glossary. Bij klikken ga je naar het scherm, waarin het begrip wordt behandeld.

Hyperlinks


*

Hypothetisch-deductieve model

Beschrijft hoe een wetenschappelijk onderzoek zich stap voor stap, te beginnen bij het formuleren van een theorie, ontwikkelt.

Hypothetisch-deductieve model


*

ICC voor meer dan twee metingen of beoordelaars

Berekening en betekenis van de intraclass correlatiecoëfficiënt als de metingen of beoordelaars een willekeurige steekproef vormen uit een populatie van metingen of beoordelaars.

ICC voor meer dan twee metingen of beoordelaars


*

ICC voor twee metingen of beoordelaars

Berekening en betekenis van de intraclass correlatiecoëfficiënt als de metingen of beoordelaars een willekeurige steekproef van omvang twee vormen uit een populatie van metingen of beoordelaars.

ICC voor twee metingen of beoordelaars


*

ICC voor twee of meer vaste methoden of beoordelaars

Berekening en betekenis van de intraclass correlatiecoëfficiënt als de metingen of beoordelaars geen steekproef vormen, maar de enige metingen of beoordelaars zijn.

ICC voor twee of meer vaste methoden of beoordelaars


*

Inductie

Methode van onderzoek, waarbij, uitgaande van de feiten en verschijnselen, een verklarende theorie wordt ontwikkeld. Deze theorie moet vervolgens nog wel worden getoetst in inferentieel onderzoek.

Inductie en deductie


*

Inductie en deductie

Een inductieve redenering ontwikkelt een verklarende theorie uit de feiten en verschijnselen. Een deductieve redenering leidt de verschijnselen af uit algemene beginselen of theorieën.

Inductie en deductie


*

Inductief

Methode van onderzoek, waarbij, uitgaande van de feiten en verschijnselen, een verklarende theorie wordt ontwikkeld. Deze theorie moet vervolgens nog wel worden getoetst in inferentieel onderzoek.

Inductie en deductie


*

Inferentieel onderzoek

Inferentieel onderzoek toetst of de werkelijkheid al of niet in overeenstemming is met wetenschappelijke hypothesen en theorieën. Inferentieel onderzoek staat tegenover exploratief onderzoek.

Exploratief en inferentieel onderzoek


*

Inferentiële statistiek

Syn: inferential statistics (Eng)

De tak van de statistiek, die zich bezig houdt met het toetsen van hypothesen en het schatten van steekproefgrootheden en hun betrouwbaarheid. Inferentiële staat tegenover beschrijvende statistiek.

Schatten en toetsen


*

Inferential statistics (Eng)

Syn: inferentiële statistiek

De tak van de statistiek, die zich bezig houdt met het toetsen van hypothesen en het schatten van steekproefgrootheden en hun betrouwbaarheid. Inferentiële staat tegenover beschrijvende statistiek.

Schatten en toetsen


*

Intention to treat analyse

Syn: intention to treat analysis (Eng)

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarbij de eindanalyse plaatsvindt door vergelijking van de groepen, zoals ze bij de randomisatie zijn gevormd ongeacht eventuele wijzigingen nadien.

Intention to treat analyse


*

Intention to treat analysis (Eng)

Syn: intention to treat analyse

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarbij de eindanalyse plaatsvindt door vergelijking van de groepen, zoals ze bij de randomisatie zijn gevormd ongeacht eventuele wijzigingen nadien.

Intention to treat analyse


*

Interactie

Syn: effectmodificatie, modificatie, moderatie

Twee variabelen x1 en x2 vertonen interactie, als de invloed van x1 op de waarde van een derde, uitkomstvariabele, y, afhankelijk is van de waarde van x2. Interactie is de algemeen statistische , (effect)modificatie is de medische en moderatie is de sociaalwetenschappelijke term voor vrijwel hetzelfde begrip.

Interactie tussen regressors


*

Effectmodificatie

Syn: interactie, modificatie, moderatie

Twee variabelen x1 en x2 vertonen interactie, als de invloed van x1 op de waarde van een derde, uitkomstvariabele, y, afhankelijk is van de waarde van x2. Interactie is de algemeen statistische , (effect)modificatie is de medische en moderatie is de sociaalwetenschappelijke term voor vrijwel hetzelfde begrip.

Interactie tussen regressors


*

Modificatie

Syn: interactie, effectmodificatie, moderatie

Twee variabelen x1 en x2 vertonen interactie, als de invloed van x1 op de waarde van een derde, uitkomstvariabele, y, afhankelijk is van de waarde van x2. Interactie is de algemeen statistische , (effect)modificatie is de medische en moderatie is de sociaalwetenschappelijke term voor vrijwel hetzelfde begrip.

Interactie tussen regressors


*

Moderatie

Syn: interactie, effectmodificatie, modificatie

Twee variabelen x1 en x2 vertonen interactie, als de invloed van x1 op de waarde van een derde, uitkomstvariabele, y, afhankelijk is van de waarde van x2. Interactie is de algemeen statistische , (effect)modificatie is de medische en moderatie is de sociaalwetenschappelijke term voor vrijwel hetzelfde begrip.

Interactie tussen regressors


*

Interactie tussen regressors

Twee onafhankelijk variabelen x1 en x2 vertonen interactie, als de invloed van x1 op de waarde van een de afhankelijk variabele y afhankelijk is van de waarde van x2.

Interactie tussen regressors


*

Interkwartielafstand

Syn: interquartile range (Eng)

De interkwartielafstand is het verschil tussen het derde en het eerste kwartiel.

Interkwartielafstand


*

Interquartile range (Eng)

Syn: interkwartielafstand

De interkwartielafstand is het verschil tussen het derde en het eerste kwartiel.

Interkwartielafstand


*

Internet-enquêtes

Bij internet-enquêtes is de steekproef van spontane reacties meestal niet random getrokken, zodat de respons sterk selectief kan zijn. Geldt ook voor opinie-onderzoeken via radio en tv, waarbij men kan responderen door te bellen of te sms'en.

Nonrespons bij internet-enquêtes


*

Interval

Continue of discrete variabelen, waarvan de schaal van waarden geen natuurlijk nulpunt heeft, zijn op intervalniveau gemeten. Voorbeelden zijn de temperatuurschaal in graden Celsius.

Intervalniveau


*

Intervalniveau

Syn: interval level (Eng)

Continue of discrete variabelen, waarvan de schaal van waarden geen natuurlijk nulpunt heeft, zijn op intervalniveau gemeten. Voorbeelden zijn de temperatuurschaal in graden Celsius.

Intervalniveau


*

Interval level (Eng)

Syn: intervalniveau

Continue of discrete variabelen, waarvan de schaal van waarden geen natuurlijk nulpunt heeft, zijn op intervalniveau gemeten. Voorbeelden zijn de temperatuurschaal in graden Celsius.

Intervalniveau


*

Intervalschatter

Syn: interval estimator (Eng)

Interval van waarden berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Belangrijkste voorbeeld is het betrouwbaarheidsinterval.

Puntschatters en intervalschatters


*

Interval estimator (Eng)

Syn: intervalschatter

Interval van waarden berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Belangrijkste voorbeeld is het betrouwbaarheidsinterval.

Puntschatters en intervalschatters


*

Intraclass correlatiecoëfficiënt

Syn: ICC

De verhouding tussen de variantie van de zuivere uitkomsten op een variabele (dus exclusief alle storende invloeden) gedeeld door de som van de variantie van de zuivere uitkomsten op die variabele en de varianties van alle storende componenten in de gemeten 'ruwe' waarde. De ICC is een getal tussen 0 en 1.

Intraclass correlatiecoëfficiënt


*

ICC

Syn: intraclass correlatiecoëfficiënt

De verhouding tussen de variantie van de zuivere uitkomsten op een variabele (dus exclusief alle storende invloeden) gedeeld door de som van de variantie van de zuivere uitkomsten op die variabele en de varianties van alle storende componenten in de gemeten 'ruwe' waarde. De ICC is een getal tussen 0 en 1.

Intraclass correlatiecoëfficiënt


*

Introductie tot de kennisbasis

Een korte rondleiding van ongeveer tien schermen om de kennisbasis te leren gebruiken.

Introductie tot de kennisbasis


*

Intuitieve kansmodel

Wiskundig kansmodel gebaseerd op een intuitieve voorstelling van het concept kans.

Intuitieve kansmodel


*

Iteratief

Een algorithme of rekenprogramma is iteratief als het de uitkomst berekent door middel van een systematische procedure van trial and error, waarbij de uitkomst tot op een in te stellen kleine afwijking wordt benaderd.

Multipele lineaire regressie


*

Kans

Syn: probability (Eng), chance (Eng)

De kans op een gebeurtenis, P(X = x), wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Een waarde dicht bij 0 betekent dat de gebeurtenis onwaarschijnlijk is; een waarde dicht bij 1 betekent een hoge waarschijnlijkheid.

Kansdefinitie


*

Probability (Eng)

Syn: kans, chance (Eng)

De kans op een gebeurtenis, P(X = x), wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Een waarde dicht bij 0 betekent dat de gebeurtenis onwaarschijnlijk is; een waarde dicht bij 1 betekent een hoge waarschijnlijkheid.

Kansdefinitie


*

Chance (Eng)

Syn: kans, probability (Eng)

De kans op een gebeurtenis, P(X = x), wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Een waarde dicht bij 0 betekent dat de gebeurtenis onwaarschijnlijk is; een waarde dicht bij 1 betekent een hoge waarschijnlijkheid.

Kansdefinitie


*

Kansdefinitie

De kans op een bepaalde gebeurtenis is een getal tussen 0 en 1, inclusief 0 en 1. De notatie voor de kans op de gebeurtenis x is P(X = x), waarbij 0 P(X = x) 1.

Kansdefinitie


*

Kansdichtheid

Syn: probability density (Eng), density (Eng)

dichtheid

Functie f(x) die de kansverdeling van een kansvariabele beschrijft. De integraal

is gelijk aan de kans op een waarde tussen x = t en x = u.

Kansdichtheid


*

Probability density (Eng)

Syn: kansdichtheid, density (Eng)

dichtheid

Functie f(x) die de kansverdeling van een kansvariabele beschrijft. De integraal

is gelijk aan de kans op een waarde tussen x = t en x = u.

Kansdichtheid


*

Density (Eng)

Syn: kansdichtheid, probability density (Eng)

dichtheid

Functie f(x) die de kansverdeling van een kansvariabele beschrijft. De integraal

is gelijk aan de kans op een waarde tussen x = t en x = u.

Kansdichtheid


*

Kansdichtheidskromme

Syn: probability density curve (Eng)

Grafiek van de kansdichtheid, f(x), van een continue kansvariabele uitgezet tegen de waarden, x, van die kansvariabele.

Kansdichtheid


*

Probability density curve (Eng)

Syn: kansdichtheidskromme

Grafiek van de kansdichtheid, f(x), van een continue kansvariabele uitgezet tegen de waarden, x, van die kansvariabele.

Kansdichtheid


*

Kans en kansexperiment

In een kansexperiment zijn de uitkomsten niet voorspelbaar, maar hebben ze een bepaalde kans om op te treden. De kans op een gebeurtenis wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1.

Kans en kansexperiment


*

Kansexperiment

Syn: chance experiment (Eng)

Experiment, waarvan de uitkomst niet voorspelbaar is, maar waarvan de verschillende mogelijke uitkomsten met een bepaalde waarschijnlijkheid of kans optreden.

Kans en kansexperiment


*

Chance experiment (Eng)

Syn: kansexperiment

Experiment, waarvan de uitkomst niet voorspelbaar is, maar waarvan de verschillende mogelijke uitkomsten met een bepaalde waarschijnlijkheid of kans optreden.

Kans en kansexperiment


*

Kansexperimenten

Syn: chance experiments (Eng)

Experimenten, waarvan de uitkomsten niet voorspelbaar zijn, maar waarvan de verschillende mogelijke uitkomsten met een bepaalde waarschijnlijkheid of kans optreden.

Kans en kansexperiment


*

Chance experiments (Eng)

Syn: kansexperimenten

Experimenten, waarvan de uitkomsten niet voorspelbaar zijn, maar waarvan de verschillende mogelijke uitkomsten met een bepaalde waarschijnlijkheid of kans optreden.

Kans en kansexperiment


*

Kansregels

Regels voor het rekenen met kansen, zoals de somregel, de algemene somregel en de productregel.

Kansregels


*

Kansrekening

Syn: kansberekening, probability calculus (Eng)

Definieert begrippen als 'kans' en 'kansvariabele' en leidt regels af om met kansen te rekenen.

Kansrekening


*

Kansberekening

Syn: kansrekening, probability calculus (Eng)

Definieert begrippen als 'kans' en 'kansvariabele' en leidt regels af om met kansen te rekenen.

Kansrekening


*

Probability calculus (Eng)

Syn: kansrekening, kansberekening

Definieert begrippen als 'kans' en 'kansvariabele' en leidt regels af om met kansen te rekenen.

Kansrekening


*

Kansvariabele

Syn: stochast, stochastic variable (Eng), chance variable (Eng)

Mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Stochast

Syn: kansvariabele, stochastic variable (Eng), chance variable (Eng)

Mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Stochastic variable (Eng)

Syn: kansvariabele, stochast, chance variable (Eng)

Mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Chance variable (Eng)

Syn: kansvariabele, stochast, stochastic variable (Eng)

Mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Kansvariabelen

Syn: stochasten, stochastic variable (Eng), chance variable (Eng)

Een kansvariabele (stochast) is een mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Stochasten

Syn: kansvariabelen, stochastic variable (Eng), chance variable (Eng)

Een kansvariabele (stochast) is een mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Stochastic variable (Eng)

Syn: kansvariabelen, stochasten, chance variable (Eng)

Een kansvariabele (stochast) is een mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Chance variable (Eng)

Syn: kansvariabelen, stochasten, stochastic variable (Eng)

Een kansvariabele (stochast) is een mathematische voorstelling van een kansexperiment. De kans op (het optreden van) de realisatie x van (de kansvariabele) X wordt genoteerd als P(X = x).

Kansvariabelen


*

Kansverdeling

Syn: probability distribution (Eng)

De verzameling van alle mogelijke waarden, die een kansvariabele kan aannemen, ieder geassocieerd met de kans, dat die waarde worden gerealiseerd.

Kansverdelingen


*

Probability distribution (Eng)

Syn: kansverdeling

De verzameling van alle mogelijke waarden, die een kansvariabele kan aannemen, ieder geassocieerd met de kans, dat die waarde worden gerealiseerd.

Kansverdelingen


*

Kansverdeling als model

Door een empirische frequentieverdeling te benaderen met een theoretische kansverdeling kunnen we in ons onderzoek vaak met een kleinere steekproef volstaan.

Kansverdeling als model


*

Kansverdelingen

Syn: probability distributions (Eng)

Eerste scherm van het hoofdstuk 'kansverdelingen': theorie, begrippen, definities en de belangrijkste discrete en continue kanverdelingen. Klik door naar:

Kansverdelingen


*

Probability distributions (Eng)

Syn: kansverdelingen

Eerste scherm van het hoofdstuk 'kansverdelingen': theorie, begrippen, definities en de belangrijkste discrete en continue kanverdelingen. Klik door naar:

Kansverdelingen


*

Kansverdeling van de steekproefproportie

De steekproefproportie, p, heeft de binomiale verdeling met parameters n, de steekproefomvang en π, de populatieproportie.

Kansverdeling van de steekproefproportie


*

Kansverdeling van de steekproefvariantie

Als de steekproefvariantie, s2, is berekend uit n waarnemingen uit een normaal verdeelde populatie met variantie σ2 dan heeft de steekproefgrootheid T = (n-1)s2/σ2 de chikwadraat-verdeling met n-1 vrijheidsgraden.

Kansverdeling van de steekproefvariantie


*

Kansverdeling van de toetsingsgrootheid

Kansverdeling van de toetsingsgrootheid bij de toets van de nulhypothese H0: μ1 = μ2 in twee steekproeven uit populaties met gemiddelden μ1 en μ2 en bekende of onbekende populatievarianties, en .

Kansverdeling van de toetsingsgrootheid


*

Kansverdeling van het steekproefgemiddelde

Het steekproefgemiddelde heeft de normale verdeling, als de waarnemingen zelf normaal verdeeld zijn, of (bij benadering) als de steekproefomvang 10 of groter is. De standaardafwijking van het steekproefgemiddelde wordt standaardfout van het gemiddelde genoemd en is altijd gelijk aan σ/ n.

Kansverdeling van het steekproefgemiddelde


*

Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden

Kansverdeling van het verschil uit de populaties met gemiddelden μ1 en μ2 en varianties en .

Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefgemiddelden


*

Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefproporties

Kansverdeling van het verschil van twee steekproefproporties, p1 - p2, in steekproeven uit twee populaties met populatieproporties π1 en π2.

Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefproporties


*

Kansverdeling van steekproefgrootheden

Een steekproefgrootheid is een kansvariabele en heeft evenals een enkelvoudige, door het toeval bepaalde waarneming een kansverdeling.

Kansverdeling van steekproefgrootheden


*

Kappa met meer dan 2 categorieën

Syn: Cohen's kappa met meer dan 2 categorieën

Cohen's kappa kan eenvoudig worden uitgebreid voor drie of meer beoordelingscategorieën.

Kappa met meer dan 2 categorieën


*

Cohen's kappa met meer dan 2 categorieën

Syn: kappa met meer dan 2 categorieën

Cohen's kappa kan eenvoudig worden uitgebreid voor drie of meer beoordelingscategorieën.

Kappa met meer dan 2 categorieën


*

Kappa toetsen

Syn: Cohen's kappa toetsen

Toets van de nulhypothese, dat κ = 0.

Kappa toetsen


*

Cohen's kappa toetsen

Syn: kappa toetsen

Toets van de nulhypothese, dat κ = 0.

Kappa toetsen


*

Karl Popper

Sir Karl Popper (1902-1994), belangrijk wetenschapsfilosoof. Zijn meest bekende filosofische werken zijn "The Logic of Scientific Discovery" (1934) en "Conjectures and Refutations" (1963).

Karl Popper


*

Kendall's tau

Een getal tussen -1 en +1, dat de richting en de sterkte van de correlatie tussen twee ordinale kansvariabelen aangeeft.

Kendall's tau


*

Kengetallen

Een kengetal drukt een karakteristiek van een verdeling uit in een getal. Voorbeelden van kengetallen zijn centrum- en spreidingsmaten.

Frequentieverdeling


*

Kennisbasis Startpagina

Kennisbasis is het eerste hoofdvenster. Van hieruit kun je kiezen voor een van de hoofstukken: introductie tot de kennisbasis, wetenschappelijk onderzoek, beschrijvende statistiek of waarschijnlijkheid en statistiek.

Kennisbasis Startpagina


*

Klassenbreedte

Syn: class width (Eng)

Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde, waarvoor een klasse of categorie is gedefinieerd.

Frequentiedichtheid


*

Class width (Eng)

Syn: klassenbreedte

Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde, waarvoor een klasse of categorie is gedefinieerd.

Frequentiedichtheid


*

Klassengrenzen

Syn: class limits (Eng)

De hoogste en de laagste waarde, waarvoor een klasse of categorie is gedefinieerd, worden de klassengrenzen genoemd.

Classificeren


*

Class limits (Eng)

Syn: klassengrenzen

De hoogste en de laagste waarde, waarvoor een klasse of categorie is gedefinieerd, worden de klassengrenzen genoemd.

Classificeren


*

Klassenmidden

Syn: class midpoint (Eng)

Bij classificatie van continue gegevens is het klassenmidden gelijk aan (ondergrens + bovengrens) / 2.

Classificeren


*

Class midpoint (Eng)

Syn: klassenmidden

Bij classificatie van continue gegevens is het klassenmidden gelijk aan (ondergrens + bovengrens) / 2.

Classificeren


*

Klassenmiddens

Syn: class midpoints (Eng)

Bij classificatie van continue gegevens is het klassenmidden gelijk aan (ondergrens + bovengrens) / 2.

Classificeren


*

Class midpoints (Eng)

Syn: klassenmiddens

Bij classificatie van continue gegevens is het klassenmidden gelijk aan (ondergrens + bovengrens) / 2.

Classificeren


*

Kleinste kwadraten-methode

Syn: least squares method (Eng)

Berekent het best passende model (bijvoorbeeld een lijn) bij een serie waarnemingen door de som van de kwadraten van de afwijkingen tot het model zo klein mogelijk te maken.

Kleinste kwadraten-methode


*

Least squares method (Eng)

Syn: kleinste kwadraten-methode

Berekent het best passende model (bijvoorbeeld een lijn) bij een serie waarnemingen door de som van de kwadraten van de afwijkingen tot het model zo klein mogelijk te maken.

Kleinste kwadraten-methode


*

Knoop

Syn: Tie (Eng)

Van een knoop (het Engelse tie betekent binding) is sprake, als over de rangorde van twee of meer uitkomsten niet kan worden beslist. In dat geval krijgen die uitkomsten het gemiddelde van de ranggetallen, die ze zouden hebben gekregen, als een beslissing wel mogelijk was geweest.

Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets


*

Tie (Eng)

Syn: knoop

Van een knoop (het Engelse tie betekent binding) is sprake, als over de rangorde van twee of meer uitkomsten niet kan worden beslist. In dat geval krijgen die uitkomsten het gemiddelde van de ranggetallen, die ze zouden hebben gekregen, als een beslissing wel mogelijk was geweest.

Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets


*

Knopen

Syn: Ties (Eng)

Van een knoop (het Engelse tie betekent binding) is sprake, als over de rangorde van twee of meer uitkomsten niet kan worden beslist. In dat geval krijgen die uitkomsten het gemiddelde van de ranggetallen, die ze zouden hebben gekregen, als een beslissing wel mogelijk was geweest.

Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets


*

Ties (Eng)

Syn: knopen

Van een knoop (het Engelse tie betekent binding) is sprake, als over de rangorde van twee of meer uitkomsten niet kan worden beslist. In dat geval krijgen die uitkomsten het gemiddelde van de ranggetallen, die ze zouden hebben gekregen, als een beslissing wel mogelijk was geweest.

Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets


*

Kolomtotalen

De som van de celfrequenties in een kolom van een kruistabel.

Kruistabellen


*

Kritieke gebied

Syn: critical region (Eng)

Alle waarden van de toetsingsgrootheid, T, waarvoor geldt:

Deze waarden van T, dus inclusief de (rechter) kritieke waarde, en/of de (linker) kritieke waarde, , leiden alle tot verwerping van de nulhypothese.

Toetsen met de kritieke waarde


*

Critical region (Eng)

Syn: kritieke gebied

Alle waarden van de toetsingsgrootheid, T, waarvoor geldt:

Deze waarden van T, dus inclusief de (rechter) kritieke waarde, en/of de (linker) kritieke waarde, , leiden alle tot verwerping van de nulhypothese.

Toetsen met de kritieke waarde


*

Kritieke waarde

Syn: critical value (Eng)

De grenswaarde, of , waarvoor geldt:

De (rechter) kritieke waarde, , en de (linker) kritieke waarde, , worden bepaald door de kansverdeling van de toetsingsgrootheid, T.

Toetsen met de kritieke waarde


*

Critical value (Eng)

Syn: kritieke waarde

De grenswaarde, of , waarvoor geldt:

De (rechter) kritieke waarde, , en de (linker) kritieke waarde, , worden bepaald door de kansverdeling van de toetsingsgrootheid, T.

Toetsen met de kritieke waarde


*

Kritieke waarden

Syn: critical values (Eng)

De grenswaarden, of , waarvoor geldt:

De (rechter) kritieke waarde, , en de (linker) kritieke waarde, , worden bepaald door de kansverdeling van de toetsingsgrootheid, T.

Toetsen met de kritieke waarde


*

Critical values (Eng)

Syn: kritieke waarden

De grenswaarden, of , waarvoor geldt:

De (rechter) kritieke waarde, , en de (linker) kritieke waarde, , worden bepaald door de kansverdeling van de toetsingsgrootheid, T.

Toetsen met de kritieke waarde


*

Kritieke waarden bij de Mann-Whitney toets

Voor een tabel van de kritieke waarden , gedefinieerd door P(T ) α, klik door naar:

Kritieke waarden bij de Mann-Whitney toets


*

Kritieke waarden bij de Wilcoxon toets

Voor een tabel van de kritieke waarden , gedefinieerd door P(T ) α, klik door naar:

Kritieke waarden bij de Wilcoxon toets


*

Kruistabel

Syn: contingentietabel, crosstable (Eng)

Bivariate frequentietabel met de aantallen voor alle combinaties van de uitkomsten van twee (kans)variabelen.

Kruistabellen


*

Contingentietabel

Syn: kruistabel, crosstable (Eng)

Bivariate frequentietabel met de aantallen voor alle combinaties van de uitkomsten van twee (kans)variabelen.

Kruistabellen


*

Crosstable (Eng)

Syn: kruistabel, contingentietabel

Bivariate frequentietabel met de aantallen voor alle combinaties van de uitkomsten van twee (kans)variabelen.

Kruistabellen


*

Kruistabellen

Syn: contingentietabellen, crosstables (Eng)

Een kruistabel is een bivariate frequentietabel met de aantallen voor alle combinaties van de uitkomsten van twee (kans)variabelen.

Kruistabellen


*

Contingentietabellen

Syn: kruistabellen, crosstables (Eng)

Een kruistabel is een bivariate frequentietabel met de aantallen voor alle combinaties van de uitkomsten van twee (kans)variabelen.

Kruistabellen


*

Crosstables (Eng)

Syn: kruistabellen, contingentietabellen

Een kruistabel is een bivariate frequentietabel met de aantallen voor alle combinaties van de uitkomsten van twee (kans)variabelen.

Kruistabellen


*

Kwadratensom

Syn: sum of squares (Eng)

Som van de kwadraten van de verschillen van de waarnemingen met hun gemiddelde, , of een andere steekproefgrootheid.

ANOVA van de regressie


*

Sum of squares (Eng)

Syn: kwadratensom

Som van de kwadraten van de verschillen van de waarnemingen met hun gemiddelde, , of een andere steekproefgrootheid.

ANOVA van de regressie


*

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is verbaal, beoordelend, opiniërend. De uitkomsten van kwantitatief onderzoek zijn getallen.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek


*

Kwantielen

Syn: quantiles (Eng)

Een kwantiel van orde p (0 p 1) verdeelt een verzameling van n naar grootte gerangschikte uitkomsten in np waarden kleiner dan het kwantiel en n(1 - p) waarden groter dan het kwantiel.

Kwantielen


*

Quantiles (Eng)

Syn: kwantielen

Een kwantiel van orde p (0 p 1) verdeelt een verzameling van n naar grootte gerangschikte uitkomsten in np waarden kleiner dan het kwantiel en n(1 - p) waarden groter dan het kwantiel.

Kwantielen


*

Kwantitatief onderzoek

De uitkomsten van kwantitatief onderzoek zijn getallen. Kwalitatief onderzoek is verbaal, beoordelend, opiniërend.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek


*

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

De uitkomsten van kwantitatief onderzoek zijn getallen. Kwalitatief onderzoek is verbaal, beoordelend, opiniërend.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek


*

Kwantitatieve variabelen

De waarden die kwantitatieve variabelen kunnen aannemen zijn getallen.

Typen variabelen


*

Kwartiel

Syn: quartile (Eng)

Kwartielen zijn de (3) waarden die een geordende reeks uitkomsten in 4 gelijke stukken verdelen, die ieder een kwart van de uitkomsten bevatten.

Kwartielen


*

Quartile (Eng)

Syn: kwartiel

Kwartielen zijn de (3) waarden die een geordende reeks uitkomsten in 4 gelijke stukken verdelen, die ieder een kwart van de uitkomsten bevatten.

Kwartielen


*

Kwartielen

Syn: quartiles (Eng)

Kwartielen zijn de (3) waarden die een geordende reeks uitkomsten in 4 gelijke stukken verdelen, die ieder een kwart van de uitkomsten bevatten.

Kwartielen


*

Quartiles (Eng)

Syn: kwartielen

Kwartielen zijn de (3) waarden die een geordende reeks uitkomsten in 4 gelijke stukken verdelen, die ieder een kwart van de uitkomsten bevatten.

Kwartielen


*

Kwintiel

Syn: quintile (Eng)

Kwintielen zijn de (19) waarden die een naar grootte geordende reeks uitkomsten in 20 gelijke stukken verdelen, die ieder een twintigste van de uitkomsten bevatten.

Kwantielen


*

Quintile (Eng)

Syn: kwintiel

Kwintielen zijn de (19) waarden die een naar grootte geordende reeks uitkomsten in 20 gelijke stukken verdelen, die ieder een twintigste van de uitkomsten bevatten.

Kwantielen


*

Lijndiagram

Syn: lijngrafiek, linechart (Eng)

Geeft de ontwikkeling van een variabele in de tijd weer. Op de horizontale as staat de tijd, op de verticale as de waarden van de gemeten variabele.

Lijndiagram


*

Lijngrafiek

Syn: lijndiagram, linechart (Eng)

Geeft de ontwikkeling van een variabele in de tijd weer. Op de horizontale as staat de tijd, op de verticale as de waarden van de gemeten variabele.

Lijndiagram


*

Linechart (Eng)

Syn: lijndiagram, lijngrafiek

Geeft de ontwikkeling van een variabele in de tijd weer. Op de horizontale as staat de tijd, op de verticale as de waarden van de gemeten variabele.

Lijndiagram


*

Likelihood ratio

De verhouding van de sensitiviteit en 1 minus de selectiviteit van een diagnostische test.

Likelihood ratio


*

Lineaire regressie

Het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε veronderstelt, dat de afhankelijk variabele, y, lineair toeneemt (of afneemt) met een toename van de onafhankelijk variabele, x. De modelparameters, β0 en β, worden geschat door de regressiecoëfficiënten, b0 en b. De variantie van de toevallige afwijkingen, ε, van het lineaire model wordt geschat door de variantie van de residuen, e, in de vergelijking = b0 + bx + e.

Lineaire regressie


*

Lineaire regressiemodel

Het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε veronderstelt, dat de afhankelijk variabele, y, lineair toeneemt (of afneemt) met een toename van de onafhankelijk variabele, x. β0 en β zijn de modelparameters en ε de toevallige afwijkingen in y van het lineaire model.

Lineaire regressie


*

Lineaire transformatie

Transformatie, waarbij de uitkomsten met een constante (a) vermenigvuldigd worden en/of met een constante (b) worden vermeerderd. De transformatie heeft dus de vorm Xt = aX0 + b.

Lineaire transformaties


*

Lineaire transformaties

Transformaties, waarbij de uitkomsten met een constante (a) vermenigvuldigd worden en/of met een constante (b) worden vermeerderd. Een lineaire transformatie heeft dus de vorm Xt = aX0 + b.

Lineaire transformaties


*

Linkseenzijdig alternatief

Syn: left one-sided alternative (Eng)

Toetsen met linkseenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Left one-sided alternative (Eng)

Syn: linkseenzijdig alternatief

Toetsen met linkseenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde < waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Linksscheve verdeling

Syn: negatively skewed distribution (Eng)

Een frequentie- of kansverdeling waarin de lagere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De 'staart' in een linksscheve verdeling ligt dus 'naar links'.

Scheefheid


*

Negatively skewed distribution (Eng)

Syn: linksscheve verdeling

Een frequentie- of kansverdeling waarin de lagere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De 'staart' in een linksscheve verdeling ligt dus 'naar links'.

Scheefheid


*

Locatie

Geeft aan rond welke waarde (een deel van) de uitkomsten van een verdeling liggen.

Kwantielen


*

Logarithmische transformatie

Syn: logtransformatie, logarithmic transformation (Eng)

Niet-lineaire transformatie, waarbij van alle uitkomsten de logarithme wordt genomen.

Niet-lineaire transformaties


*

Logtransformatie

Syn: logarithmische transformatie, logarithmic transformation (Eng)

Niet-lineaire transformatie, waarbij van alle uitkomsten de logarithme wordt genomen.

Niet-lineaire transformaties


*

Logarithmic transformation (Eng)

Syn: logarithmische transformatie, logtransformatie

Niet-lineaire transformatie, waarbij van alle uitkomsten de logarithme wordt genomen.

Niet-lineaire transformaties


*

Logistische regressie

In voorbereiding.

Logistische regressie


*

Longitudinaal onderzoek

Syn: follow-up study (Eng), longitudinal research (Eng)

Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

Longitudinaal en transversaal onderzoek


*

Follow-up study (Eng)

Syn: longitudinaal onderzoek, longitudinal research (Eng)

Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

Longitudinaal en transversaal onderzoek


*

Longitudinal research (Eng)

Syn: longitudinaal onderzoek, follow-up study (Eng)

Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

Longitudinaal en transversaal onderzoek


*

Longitudinaal en transversaal onderzoek

Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

Longitudinaal en transversaal onderzoek


*

Mann-Whitney toets

Verdelingsvrije equivalent van Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven.

Mann-Whitney toets


*

Marginale verdeling

Syn: marginal distribution (Eng)

Frequentieverdeling van de rij- en kolomvariabelen in een kruistabel. Of: kansverdeling van de afzonderlijke (univariate) variabelen in een bivariate verdeling.

Marginale verdeling


*

Marginal distribution (Eng)

Syn: marginale verdeling

Frequentieverdeling van de rij- en kolomvariabelen in een kruistabel. Of: kansverdeling van de afzonderlijke (univariate) variabelen in een bivariate verdeling.

Marginale verdeling


*

Maten van overeenstemming

Getal tussen 0 en 1, dat de overeenstemming aangeeft tussen twee of meer waarnemingen of meetmethoden, bijvoorbeeld Cohen's kappa voor discrete variabelen en de intraclass correlatiecoëfficiënt voor continue variabelen.

Maten van overeenstemming


*

Maximaal efficiënte zuivere schatter

Syn: minimum variance unbiased estimator (Eng), MVU (Eng)

Een zuivere schatter waarvan de variantie kleiner is dan die van alle andere zuivere schatters van dezelfde populatieparameter.

Efficiënte schatters


*

Minimum variance unbiased estimator (Eng)

Syn: maximaal efficiënte zuivere schatter, MVU (Eng)

Een zuivere schatter waarvan de variantie kleiner is dan die van alle andere zuivere schatters van dezelfde populatieparameter.

Efficiënte schatters


*

MVU (Eng)

Syn: maximaal efficiënte zuivere schatter, minimum variance unbiased estimator (Eng)

Een zuivere schatter waarvan de variantie kleiner is dan die van alle andere zuivere schatters van dezelfde populatieparameter.

Efficiënte schatters


*

McNemar's toets voor gepaarde waarnemingen

Toets voor uitkomsten met twee categorieën en twee gepaarde steekproeven.

McNemar's toets voor gepaarde waarnemingen


*

Mediaan

Syn: median (Eng)

De mediaan is de middelste van een serie naar grootte geordende uitkomsten. Als het aantal uitkomsten even is, is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee uitkomsten.

Mediaan


*

Median (Eng)

Syn: mediaan

De mediaan is de middelste van een serie naar grootte geordende uitkomsten. Als het aantal uitkomsten even is, is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee uitkomsten.

Mediaan


*

Mediaan toetsen

Toetsen of een steekproef afkomstig kan zijn uit een populatie met een bepaalde, bekende waarde van de mediaan.

Mediaan toetsen


*

Medische diagnostiek

Toepassing van de regel van Bayes bij de interpretatie van diagnostische tests.

Medische diagnostiek


*

Meervoudig staafdiagram

Syn: multiple barchart (Eng)

Staafdiagram voor twee of meer groepen.

Meervoudig staafdiagram


*

Multiple barchart (Eng)

Syn: meervoudig staafdiagram

Staafdiagram voor twee of meer groepen.

Meervoudig staafdiagram


*

Meet- en waarnemingsfouten

Toevallige fouten van bijvoorbeeld de waarnemer of het meetinstrument, fouten veroorzaakt door de omgeving of door afronden, etc.

Meet- en waarnemingsfouten


*

Meetinstrument

Hulpmiddel om metingen of waarnemingen te doen, bijvoorbeeld thermometer of vragenlijst.

Onderzoeksopzet


*

Meetinstrumenten

Hulpmiddel om metingen of waarnemingen te doen, bijvoorbeeld thermometer of vragenlijst.

Onderzoeksopzet


*

Meetniveau

Syn: level of measurement (Eng)

Indeling van de variabelen gericht op de bewerkingen die met de uitkomsten van de variabelen mogen worden uitgevoerd. Er zijn 4 meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval- en rationiveau.

Meetniveaus


*

Level of measurement (Eng)

Syn: meetniveau

Indeling van de variabelen gericht op de bewerkingen die met de uitkomsten van de variabelen mogen worden uitgevoerd. Er zijn 4 meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval- en rationiveau.

Meetniveaus


*

Meetniveaus

Syn: levels of measurement (Eng)

Indeling van de variabelen gericht op de bewerkingen die met de uitkomsten van de variabelen mogen worden uitgevoerd. Er zijn 4 meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval- en rationiveau.

Meetniveaus


*

Levels of measurement (Eng)

Syn: meetniveaus

Indeling van de variabelen gericht op de bewerkingen die met de uitkomsten van de variabelen mogen worden uitgevoerd. Er zijn 4 meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval- en rationiveau.

Meetniveaus


*

Methodenvergelijking

Vergelijking van de statistische eigenschappen van meet- of waarnemingsmethoden zoals reproduceerbaarheid, precisie, validiteit, overeenstemming etc.

ICC voor twee of meer vaste methoden of beoordelaars


*

Methodologie van onderzoek

Syn: methodologie

Het systeem van regels en methoden voor wetenschappelijk onderzoek.

Methodologie van onderzoek


*

Methodologie

Syn: methodologie van onderzoek

Het systeem van regels en methoden voor wetenschappelijk onderzoek.

Methodologie van onderzoek


*

Modale klasse

Syn: modal class (Eng)

De modale klasse is de klasse met de hoogste frequentie(dichtheid). Bij discrete variabelen spreken we van de modus als de uitkomst met de hoogste frequentie.

Modus


*

Modal class (Eng)

Syn: modale klasse

De modale klasse is de klasse met de hoogste frequentie(dichtheid). Bij discrete variabelen spreken we van de modus als de uitkomst met de hoogste frequentie.

Modus


*

Modaliteit

Het aantal pieken of relatieve maxima in een verdeling.

Modaliteit


*

Modelleren met MLR

Overzicht van de methoden om een multipele lineaire regressiemodel op te bouwen.

Modelleren met MLR


*

Modus

Syn: mode (Eng)

De modus is de uitkomst met de hoogste frequentie. Bij een geclassificeerde continue variabele spreken we van van de modale klasse.

Modus


*

Mode (Eng)

Syn: modus

De modus is de uitkomst met de hoogste frequentie. Bij een geclassificeerde continue variabele spreken we van van de modale klasse.

Modus


*

Multilevel analyse

Syn: hierarchical linear modelling (Eng)

Variantie-analyse of multipele regressie-analyse waarbij de strukturele en toevallige verschillen tussen de deelsteekproeven in een geclusterde of gestratificeerde steekproef in het (geneste) model worden verantwoord.

Geclusterde steekproef


*

Hierarchical linear modelling (Eng)

Syn: multilevel analyse

Variantie-analyse of multipele regressie-analyse waarbij de strukturele en toevallige verschillen tussen de deelsteekproeven in een geclusterde of gestratificeerde steekproef in het (geneste) model worden verantwoord.

Geclusterde steekproef


*

Multipele correlatiecoëfficiënt

In voorbereiding.

Multipele correlatiecoëfficiënt


*

Multipele lineaire regressie

Syn: MLR

Het statistische model y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + ε, waarin de afhankelijk variabele y lineair afhankelijk is van meerdere onafhankelijk variabelen (of regressors) x1, x2, ... en van de toevallige afwijking ε. De parameters β0, β1, β2, ... worden geschat door de (partiële) regressiecoëfficiënten b0, b1, b2, ... .

Multipele lineaire regressie


*

MLR

Syn: multipele lineaire regressie

Het statistische model y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + ε, waarin de afhankelijk variabele y lineair afhankelijk is van meerdere onafhankelijk variabelen (of regressors) x1, x2, ... en van de toevallige afwijking ε. De parameters β0, β1, β2, ... worden geschat door de (partiële) regressiecoëfficiënten b0, b1, b2, ... .

Multipele lineaire regressie


*

Negatieve correlatie

Samenhang van twee variabelen, waarbij hoge uitkomsten op de ene variabele gepaard gaan met lage uitkomsten op de andere.

Correlatiecoëfficiënten


*

Niet-lineaire regressie

Regressie, waarbij de relatie tussen de afhankelijk variabele, y, en de onafhankelijk variabele(n), xk, door een niet-lineare functie wordt beschreven, bijvoorbeeld y = β0 + β1x1 / (γ+x1) + ε.

Niet-lineaire regressie


*

Niet-lineaire samenhang

Associatie tussen kansvariabelen, waarbij de ene variabele een niet-lineaire relatie heeft met de andere variabele.

Niet-lineaire samenhang


*

Niet-lineaire transformatie

Transformatie waarbij de data aan andere bewerkingen dan optellen of vermenigvuldigen worden onderworpen, bijvoorbeeld classificatie of log-transformatie.

Niet-lineaire transformaties


*

Niet-lineaire transformaties

Transformaties waarbij de data aan andere bewerkingen dan optellen of vermenigvuldigen worden onderworpen, bijvoorbeeld classificatie of log-transformatie.

Niet-lineaire transformaties


*

Niet-parametrische toetsen

Syn: verdelingsvrije toetsen, nonparametric tests (Eng)

Toetsen, waarbij over de kansverdeling van de uitkomsvariabele geen aannames worden gedaan, of waarbij de uitkomstvariabele nominaal of ordinaal is.

Verdelingsvrije toetsen


*

Verdelingsvrije toetsen

Syn: niet-parametrische toetsen, nonparametric tests (Eng)

Toetsen, waarbij over de kansverdeling van de uitkomsvariabele geen aannames worden gedaan, of waarbij de uitkomstvariabele nominaal of ordinaal is.

Verdelingsvrije toetsen


*

Nonparametric tests (Eng)

Syn: niet-parametrische toetsen, verdelingsvrije toetsen

Toetsen, waarbij over de kansverdeling van de uitkomsvariabele geen aannames worden gedaan, of waarbij de uitkomstvariabele nominaal of ordinaal is.

Verdelingsvrije toetsen


*

NNH

Syn: Number Needed to Harm (Eng)

Het aantal patiënten, dat moet worden behandeld om bij één patiënt een schadelijk effect te bewerken.

Number Needed to Treat


*

Number Needed to Harm (Eng)

Syn: NNH

Het aantal patiënten, dat moet worden behandeld om bij één patiënt een schadelijk effect te bewerken.

Number Needed to Treat


*

NNT

Syn: Number Needed to Treat (Eng)

Het aantal patiënten, dat moet worden behandeld om bij één patiënt een effect te bewerken. Associatiemaat met maximale waarde NNT = 1 en minimale waarde NNT = .

Number Needed to Treat


*

Number Needed to Treat (Eng)

Syn: NNT

Het aantal patiënten, dat moet worden behandeld om bij één patiënt een effect te bewerken. Associatiemaat met maximale waarde NNT = 1 en minimale waarde NNT = .

Number Needed to Treat


*

Nominaal

Syn: nominal (Eng)

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een nominaal meetniveau. Voorbeelden zijn de variabelen 'bloedgroep' en 'geslacht'.

Nominaal niveau


*

Nominal (Eng)

Syn: nominaal

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een nominaal meetniveau. Voorbeelden zijn de variabelen 'bloedgroep' en 'geslacht'.

Nominaal niveau


*

Nominaal meetniveau

Syn: nominal level (Eng)

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een nominaal meetniveau. Voorbeelden zijn de variabelen 'bloedgroep' en 'geslacht'.

Nominaal niveau


*

Nominal level (Eng)

Syn: nominaal meetniveau

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een nominaal meetniveau. Voorbeelden zijn de variabelen 'bloedgroep' en 'geslacht'.

Nominaal niveau


*

Nominaal niveau

Syn: nominal level (Eng)

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, zijn gemeten op nominaal niveau. Voorbeelden zijn de variabelen 'bloedgroep' en 'geslacht'.

Nominaal niveau


*

Nominal level (Eng)

Syn: nominaal niveau

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, zijn gemeten op nominaal niveau. Voorbeelden zijn de variabelen 'bloedgroep' en 'geslacht'.

Nominaal niveau


*

Nonrespons

Syn: non-response (Eng)

Het verschijnsel, dat bij steekproefonderzoek een zeker percentage van de betrokken proefpersonen, ondervraagden of patiënten door diverse oorzaken niet aan het onderzoek kan of wil deelnemen.

Selectie door nonrespons


*

Non-response (Eng)

Syn: nonrespons

Het verschijnsel, dat bij steekproefonderzoek een zeker percentage van de betrokken proefpersonen, ondervraagden of patiënten door diverse oorzaken niet aan het onderzoek kan of wil deelnemen.

Selectie door nonrespons


*

Nonrespons bij enquêtes

Nonrespons wordt bij enquêtes vooral veroorzaakt door onbereikbaarheid, onvermogen en weigering van de proefpersoon. Als er samenhang is tussen de nonrepons en het onderwerp van de enquête kan dit selectie-bias tot gevolg hebben.

Nonrespons bij enquêtes


*

Nonrespons bij internet-enquêtes

Sterk selectieve nonrespons, omdat de steekproef van spontane reacties niet random is getrokken. Geldt ook voor opinie-onderzoeken via radio en tv, waarbij men kan responderen door te bellen of te sms'en.

Nonrespons bij internet-enquêtes


*

Nonrespons door onbereikbaarheid

Bereikbaarheid is vooral een probleem bij mondelinge (face-to-face) enquêtes. Verbeteren van de respons is effectief om selectie-bias te voorkómen.

Nonrespons door onbereikbaarheid


*

Nonrespons door weigering

Weigering is vooral een probleem bij schriftelijke enquêtes. Verbeteren van de respons is effectief om selectie-bias te voorkómen.

Nonrespons door weigering


*

Nonrespons-onderzoek

Posthoc bevraging van de nonrespondenten om te onderzoeken of, en zo ja waarin zij verschillen van de respondenten m.b.t. relevante kenmerken.

Correctie voor nonrespons


*

Normaalvergelijkingen

In voorbereiding.

Pad-analyse


*

Normale benadering van discrete verdelingen

Syn: normale benadering, normal approximation to discrete distributions (Eng)

Benadering van discrete verdelingen met de normale verdeling, als het aantal waarnemingen voldoende groot is. Voor de binomiale verdeling is de voorwaarde, dat zowel n π 5 als n(1-π) 5. Voor de Poisson-verdeling moet μ 5 zijn.

Normale benadering van discrete verdelingen


*

Normale benadering

Syn: normale benadering van discrete verdelingen, normal approximation to discrete distributions (Eng)

Benadering van discrete verdelingen met de normale verdeling, als het aantal waarnemingen voldoende groot is. Voor de binomiale verdeling is de voorwaarde, dat zowel n π 5 als n(1-π) 5. Voor de Poisson-verdeling moet μ 5 zijn.

Normale benadering van discrete verdelingen


*

Normal approximation to discrete distributions (Eng)

Syn: normale benadering van discrete verdelingen, normale benadering

Benadering van discrete verdelingen met de normale verdeling, als het aantal waarnemingen voldoende groot is. Voor de binomiale verdeling is de voorwaarde, dat zowel n π 5 als n(1-π) 5. Voor de Poisson-verdeling moet μ 5 zijn.

Normale benadering van discrete verdelingen


*

Normale verdeling

Syn: Gauss'se verdeling, normal distribution (Eng)

Continue kansverdeling gedefinieerd van x = - tot x = + . De kansdichtheidskromme is klokvormig en symmetrisch rondom x = μ. De buigpunten van de curve liggen bij x = μ + σ en x = μ - σ.

Normale verdeling


*

Gauss'se verdeling

Syn: normale verdeling, normal distribution (Eng)

Continue kansverdeling gedefinieerd van x = - tot x = + . De kansdichtheidskromme is klokvormig en symmetrisch rondom x = μ. De buigpunten van de curve liggen bij x = μ + σ en x = μ - σ.

Normale verdeling


*

Normal distribution (Eng)

Syn: normale verdeling, gauss'se verdeling

Continue kansverdeling gedefinieerd van x = - tot x = + . De kansdichtheidskromme is klokvormig en symmetrisch rondom x = μ. De buigpunten van de curve liggen bij x = μ + σ en x = μ - σ.

Normale verdeling


*

Normale verdeling van de toevallige afwijkingen

Analyse van de residuen van een regressie of ANOVA om vast te stellen of zij een steekproef uit een normale verdeling vormen.

Normale verdeling van de toevallige afwijkingen


*

Nulhypothese

Syn: null hypothesis (Eng)

De nulhypothese (H0) is een exacte, kwantitatieve uitspraak over een parameter van de populatie. In de statistische toets wordt deze hypothese vervolgens wel of niet verworpen.

Nulhypothese


*

Null hypothesis (Eng)

Syn: nulhypothese

De nulhypothese (H0) is een exacte, kwantitatieve uitspraak over een parameter van de populatie. In de statistische toets wordt deze hypothese vervolgens wel of niet verworpen.

Nulhypothese


*

Nulhypothese en werkhypothese

De nulhypothese is een nadere precisering van de werkhypothese van het onderzoek ten behoeve van de statistische toetsing.

Nulhypothese en werkhypothese


*

Observationeel onderzoek

Syn: observationeel, observational research (Eng)

Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. Bij observationeel onderzoek zijn de groepen gegeven en kunnen zij op meer dan één factor van elkaar verschillen.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Observationeel

Syn: observationeel onderzoek, observational research (Eng)

Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. Bij observationeel onderzoek zijn de groepen gegeven en kunnen zij op meer dan één factor van elkaar verschillen.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Observational research (Eng)

Syn: observationeel onderzoek, observationeel

Bij experimenteel onderzoek worden de onderzoekseenheden willekeurig over twee of meer groepen verdeeld, waarna deze groepen aan verschillende proefomstandigheden worden blootgesteld. Bij observationeel onderzoek zijn de groepen gegeven en kunnen zij op meer dan één factor van elkaar verschillen.

Experimenteel en observationeel onderzoek


*

Odds ratio toetsen

Toets van de nulhypothese H0: OR = 1 of log(OR) = 0 en berekening van het betrouwbaarheidsinterval van de gevonden waarde van OR. Klik door naar:

Odds ratio toetsen


*

Onafhankelijk

Syn: stochastisch onafhankelijk, independent (Eng)

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Stochastisch onafhankelijk

Syn: onafhankelijk, independent (Eng)

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Independent (Eng)

Syn: onafhankelijk, stochastisch onafhankelijk

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Onafhankelijke

Syn: stochastisch onafhankelijke, independent (Eng)

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Stochastisch onafhankelijke

Syn: onafhankelijke, independent (Eng)

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Independent (Eng)

Syn: onafhankelijke, stochastisch onafhankelijke

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Onafhankelijke steekproeven

Syn: independent samples (Eng)

Twee steekproeven zijn onafhankelijk, als de uitkomsten in de ene steekproef die in de andere steekproef op geen enkele wijze beïnvloeden.

Toetsvoorwaarden bij Student's t-toets


*

Independent samples (Eng)

Syn: onafhankelijke steekproeven

Twee steekproeven zijn onafhankelijk, als de uitkomsten in de ene steekproef die in de andere steekproef op geen enkele wijze beïnvloeden.

Toetsvoorwaarden bij Student's t-toets


*

Onafhankelijkheid

Syn: stochastische onafhankelijkheid, independence (Eng)

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Stochastische onafhankelijkheid

Syn: onafhankelijkheid, independence (Eng)

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Independence (Eng)

Syn: onafhankelijkheid, stochastische onafhankelijkheid

Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvoorwaardelijke kans op A, dus als P(A|B) = P(A).

Onafhankelijkheid


*

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen

De afwijkingen in het regressie of ANOVA-model zijn niet random gespreid, maar zijn onderling afhankelijk. Kan getoetst worden met de runstoets van Wald-Wolfowitz.

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen


*

Onafhankelijk variabele

Syn: verklarende variabele, voorspellende variabele, regressor, regressorvariabele, predictor

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Verklarende variabele

Syn: onafhankelijk variabele, voorspellende variabele, regressor, regressorvariabele, predictor

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Voorspellende variabele

Syn: onafhankelijk variabele, verklarende variabele, regressor, regressorvariabele, predictor

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Regressor

Syn: onafhankelijk variabele, verklarende variabele, voorspellende variabele, regressorvariabele, predictor

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Regressorvariabele

Syn: onafhankelijk variabele, verklarende variabele, voorspellende variabele, regressor, predictor

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Predictor

Syn: onafhankelijk variabele, verklarende variabele, voorspellende variabele, regressor, regressorvariabele

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Onafhankelijk variabelen

Syn: verklarende variabelen, voorspellende variabelen, regressors, regressorvariabelen, predictors

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Verklarende variabelen

Syn: onafhankelijk variabelen, voorspellende variabelen, regressors, regressorvariabelen, predictors

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Voorspellende variabelen

Syn: onafhankelijk variabelen, verklarende variabelen, regressors, regressorvariabelen, predictors

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Regressors

Syn: onafhankelijk variabelen, verklarende variabelen, voorspellende variabelen, regressorvariabelen, predictors

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Regressorvariabelen

Syn: onafhankelijk variabelen, verklarende variabelen, voorspellende variabelen, regressors, predictors

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Predictors

Syn: onafhankelijk variabelen, verklarende variabelen, voorspellende variabelen, regressors, regressorvariabelen

De verklarende of voorspellende variabelen in een (multipele) regressie of (co)variantie-analyse. In tegenstelling tot de afhankelijk variabele zijn de onafhankelijk variabelen geen kansvariabelen of worden althans niet als kansvariabelen behandeld.

Regressie en variantie-analyse


*

Onderscheidingsvermogen

Syn: power (Eng)

De kans, dat de nulhypothese terecht wordt verworpen en dat dus de alternatieve hypothese terecht wordt geaccepteerd. Meestal aangeduid met 1 - β.

Onderscheidingsvermogen


*

Power (Eng)

Syn: onderscheidingsvermogen

De kans, dat de nulhypothese terecht wordt verworpen en dat dus de alternatieve hypothese terecht wordt geaccepteerd. Meestal aangeduid met 1 - β.

Onderscheidingsvermogen


*

Onderzoeksobject

Syn: statistische eenheid, statistical unit (Eng)

De object, bijvoorbeeld proefperson of proefdier, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Populatie en steekproef


*

Statistische eenheid

Syn: onderzoeksobject, statistical unit (Eng)

De object, bijvoorbeeld proefperson of proefdier, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Populatie en steekproef


*

Statistical unit (Eng)

Syn: onderzoeksobject, statistische eenheid

De object, bijvoorbeeld proefperson of proefdier, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Populatie en steekproef


*

Onderzoeksobjecten

Syn: statistische eenheden, statistical units (Eng)

De objecten, bijvoorbeeld proefpersonen of proefdieren, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Populatie en steekproef


*

Statistische eenheden

Syn: onderzoeksobjecten, statistical units (Eng)

De objecten, bijvoorbeeld proefpersonen of proefdieren, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Populatie en steekproef


*

Statistical units (Eng)

Syn: onderzoeksobjecten, statistische eenheden

De objecten, bijvoorbeeld proefpersonen of proefdieren, waaraan de waarnemingen of metingen bij het onderzoek worden verricht.

Populatie en steekproef


*

Onderzoeksopzet

Syn: study design (Eng)

Beschrijft de manier waarop de data worden verzameld, de waarnemingen worden gedaan, de steekproeven worden getrokken en er gecontroleerd wordt voor factoren, die het eindresultaat beïnvloeden. De onderzoeksopzet is zodanig ontworpen dat daarin een hypothese kan worden getoetst en eventueel verworpen.

Onderzoeksopzet


*

Study design (Eng)

Syn: onderzoeksopzet

Beschrijft de manier waarop de data worden verzameld, de waarnemingen worden gedaan, de steekproeven worden getrokken en er gecontroleerd wordt voor factoren, die het eindresultaat beïnvloeden. De onderzoeksopzet is zodanig ontworpen dat daarin een hypothese kan worden getoetst en eventueel verworpen.

Onderzoeksopzet


*

Onderzoeksopzet bij regressie

Regressie-analyse veronderstelt een onderzoeksopzet, waarin de uitkomstvariabele een kansvariabele is en de voorspellende variabele exact bekend of instelbaar is.

Onderzoeksopzet bij regressie


*

Opbouw van de kennisbasis

Overzicht van de onderdelen van de kennisbasis en hun relaties.

Opbouw van de kennisbasis


*

Operationaliseren

Syn: operationalize (Eng)

Abstracte concepten uit een theorie concreet formuleren en als meetbare grootheid definiëren.

Werkhypothese


*

Operationalize (Eng)

Syn: operationaliseren

Abstracte concepten uit een theorie concreet formuleren en als meetbare grootheid definiëren.

Werkhypothese


*

OR

Syn: Odds ratio (Eng)

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met twee uitkomstcategorieën. In de geneeskunde: verhouding van twee odds bij twee verschillende waarden van een risicofactor.

Odds ratio


*

Odds ratio (Eng)

Syn: OR

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met twee uitkomstcategorieën. In de geneeskunde: verhouding van twee odds bij twee verschillende waarden van een risicofactor.

Odds ratio


*

Ordinaal

Syn: ordinal (Eng)

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën in een vaste en zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een ordinaal meetniveau. Voorbeeld zijn enquête-vragen met geordende antwoordcategorieën.

Ordinaal niveau


*

Ordinal (Eng)

Syn: ordinaal

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën in een vaste en zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een ordinaal meetniveau. Voorbeeld zijn enquête-vragen met geordende antwoordcategorieën.

Ordinaal niveau


*

Ordinaal meetniveau

Syn: ordinal level (Eng)

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën in een vaste en zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een ordinaal meetniveau. Voorbeeld zijn enquête-vragen met geordende antwoordcategorieën.

Ordinaal niveau


*

Ordinal level (Eng)

Syn: ordinaal meetniveau

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën in een vaste en zinvolle volgorde zijn te plaatsen, hebben een ordinaal meetniveau. Voorbeeld zijn enquête-vragen met geordende antwoordcategorieën.

Ordinaal niveau


*

Ordinaal niveau

Syn: ordinal level (Eng)

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën in een vaste en zinvolle volgorde zijn te plaatsen, zijn gemeten op ordinaal niveau. Voorbeeld zijn enquête-vragen met geordende antwoordcategorieën.

Ordinaal niveau


*

Ordinal level (Eng)

Syn: ordinaal niveau

Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën in een vaste en zinvolle volgorde zijn te plaatsen, zijn gemeten op ordinaal niveau. Voorbeeld zijn enquête-vragen met geordende antwoordcategorieën.

Ordinaal niveau


*

Overeenstemming

Syn: agreement (Eng), concordance (Eng)

Twee of meer metingen, waarnemingen of beoordelingen stemmen (volledig) overeen, als hun uitkomsten identiek zijn over de gehele range van mogelijk uitkomsten.

Overeenstemming


*

Agreement (Eng)

Syn: overeenstemming, concordance (Eng)

Twee of meer metingen, waarnemingen of beoordelingen stemmen (volledig) overeen, als hun uitkomsten identiek zijn over de gehele range van mogelijk uitkomsten.

Overeenstemming


*

Concordance (Eng)

Syn: overeenstemming, agreement (Eng)

Twee of meer metingen, waarnemingen of beoordelingen stemmen (volledig) overeen, als hun uitkomsten identiek zijn over de gehele range van mogelijk uitkomsten.

Overeenstemming


*

Overschrijdingskans

Syn: rechteroverschrijdingskans, upper tail probability (Eng)

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. De kans P(X x), worden cumulatieve kans of linkeroverschrijdingskans genoemd.

Overschrijdingskansen


*

Rechteroverschrijdingskans

Syn: overschrijdingskans, upper tail probability (Eng)

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. De kans P(X x), worden cumulatieve kans of linkeroverschrijdingskans genoemd.

Overschrijdingskansen


*

Upper tail probability (Eng)

Syn: overschrijdingskans, rechteroverschrijdingskans

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. De kans P(X x), worden cumulatieve kans of linkeroverschrijdingskans genoemd.

Overschrijdingskansen


*

Overschrijdingskansen

Syn: rechteroverschrijdingskansen, upper tail probabilities (Eng)

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. De kans P(X x), worden cumulatieve kans of linkeroverschrijdingskans genoemd.

Overschrijdingskansen


*

Rechteroverschrijdingskansen

Syn: overschrijdingskansen, upper tail probabilities (Eng)

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. De kans P(X x), worden cumulatieve kans of linkeroverschrijdingskans genoemd.

Overschrijdingskansen


*

Upper tail probabilities (Eng)

Syn: overschrijdingskansen, rechteroverschrijdingskansen

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. De kans P(X x), worden cumulatieve kans of linkeroverschrijdingskans genoemd.

Overschrijdingskansen


*

Overschrijdingskansen van continue verdelingen

De kans op het optreden van een uitkomst gelijk aan of groter dan een waarde x, P(X x), wordt (rechter)overschrijdingskans genoemd. Bij een continue kansverdeling is practisch gesproken P(X x) = P(X > x).

Overschrijdingskansen van continue verdelingen


*

Overschrijdingskansen van de binomiale verdeling

Toelichting bij het gebruik van de simulatie van de binomiale kansverdeling.

Overschrijdingskansen van de binomiale verdeling


*

Overschrijdingskansen van de chikwadraat-verdeling

Toelichting bij het gebruik van de simulatie van de chikwadraat-verdeling.

Overschrijdingskansen van de chikwadraat-verdeling


*

Overschrijdingskansen van de F-verdeling

Toelichting bij het gebruik van de simulatie van de F-verdeling.

Overschrijdingskansen van de F-verdeling


*

Overschrijdingskansen v/d hypergeometrische verdeling

De (rechter)overschrijdingskans van een waarde x van een hypergeometrisch verdeelde kansvariabele, P(X x). Klik naar:

Overschrijdingskansen v/d hypergeometrische verdeling


*

Overschrijdingskansen van de normale verdeling

Toelichting bij het gebruik van de simulatie van de normale verdeling.

Overschrijdingskansen van de normale verdeling


*

Overschrijdingskansen van de Poisson-verdeling

Toelichting bij het gebruik van de simulatie van de Poisson-verdeling.

Overschrijdingskansen van de Poisson-verdeling


*

Overschrijdingskansen van de t-verdeling

Toelichting bij het gebruik van de simulatie van Student's t-verdeling.

Overschrijdingskansen van de t-verdeling


*

Overschrijdingskansen van discrete verdelingen

De (rechter)overschrijdingskans van een waarde x is gedefinieerd als P(X x). Deze kans is bij een discrete verdeling gelijk aan 1 - P(X<x) en niet gelijk aan 1 - P(X x), dit is 1 minus de cumulatieve kans van x, zoals bij continue verdelingen.

Overschrijdingskansen van discrete verdelingen


*

Overzicht van de schatters

Overzicht van de schatters van populatieparameters en hun betrouwbaarheidsintervallen. Klik door naar:

Overzicht van de schatters


*

Overzicht van de toetsen

Overzicht van de belangrijkste statistische toetsen. Klik door naar:

Overzicht van de toetsen


*

Parameter

Constante in een mathematisch model bijvoorbeeld π in de binomiale kansverdeling of μ en σ2 in de kansdichtheid van de normale verdeling.

Theoretische kansverdelingen


*

Pad-analyse

In voorbereiding.

Pad-analyse


*

Pad-coëfficiënten

In voorbereiding.

Pad-analyse


*

Parameters

Constanten in een mathematisch model bijvoorbeeld π in de binomiale kansverdeling of μ en σ2 in de kansdichtheid van de normale verdeling.

Theoretische kansverdelingen


*

Parameters van de binomiale verdeling

De binomiale verdeling heeft twee parameters: de steekproefomvang, n, en de kans op 'succes', π.

Parameters van de binomiale verdeling


*

Parameters van de Poisson-verdeling

De Poisson-verdeling heeft als enige parameter de verwachting, μ.

Parameters van de Poisson-verdeling


*

Parametrische statistiek

Syn: parametric statistics (Eng)

Statistische analysemethoden, waarbij gebruik gemaakt wordt van parametrische kansverdelingen.

Theoretische kansverdelingen


*

Parametric statistics (Eng)

Syn: parametrische statistiek

Statistische analysemethoden, waarbij gebruik gemaakt wordt van parametrische kansverdelingen.

Theoretische kansverdelingen


*

Partiële correlatie

Syn: partial correlation (Eng)

Correlatie tussen twee variabelen na correctie voor een derde variabele.

Correlatie en causaliteit


*

Partial correlation (Eng)

Syn: partiële correlatie

Correlatie tussen twee variabelen na correctie voor een derde variabele.

Correlatie en causaliteit


*

Partiële correlatiecoëfficiënt

Syn: partial correlation coefficient (Eng)

Maat voor de partiële correlatie, de correlatie tussen 2 variabelen na correctie voor een derde variabele.

Partiële correlatiecoëfficiënt


*

Partial correlation coefficient (Eng)

Syn: partiële correlatiecoëfficiënt

Maat voor de partiële correlatie, de correlatie tussen 2 variabelen na correctie voor een derde variabele.

Partiële correlatiecoëfficiënt


*

Partiële F

Syn: F-to-add (Eng), F-to-remove (Eng), F-change (Eng)

Toetsingsgrootheid van de partiële F-toets. Daarmee wordt getoetst of de toevoeging of verwijdering van een of meer onafhankelijk variabele(n) aan of uit het regressiemodel statistisch significant is.

Partiële F-toets


*

F-to-add (Eng)

Syn: partiële F, F-to-remove (Eng), F-change (Eng)

Toetsingsgrootheid van de partiële F-toets. Daarmee wordt getoetst of de toevoeging of verwijdering van een of meer onafhankelijk variabele(n) aan of uit het regressiemodel statistisch significant is.

Partiële F-toets


*

F-to-remove (Eng)

Syn: partiële F, f-to-add (Eng), F-change (Eng)

Toetsingsgrootheid van de partiële F-toets. Daarmee wordt getoetst of de toevoeging of verwijdering van een of meer onafhankelijk variabele(n) aan of uit het regressiemodel statistisch significant is.

Partiële F-toets


*

F-change (Eng)

Syn: partiële F, f-to-add (Eng), f-to-remove (Eng)

Toetsingsgrootheid van de partiële F-toets. Daarmee wordt getoetst of de toevoeging of verwijdering van een of meer onafhankelijk variabele(n) aan of uit het regressiemodel statistisch significant is.

Partiële F-toets


*

Partiële F-toets

Toetst of het toevoegen of verwijderen van één of meer onafhankelijk variabele(n) aan het regressiemodel statistisch significant is.

Partiële F-toets


*

Partiële regressiecoëfficiënt

Een regressiecoëfficiënt, bi van een multipele lineaire regressie wordt ook wel partiële regressiecoëfficiënt genoemd, omdat hij gelijk is aan de verandering in de waarde van y, als xi met één eenheid verandert, terwijl de waarde van alle andere onafhankelijk variabelen constant blijft.

Partiële regressiecoëfficiënten


*

Partiële regressiecoëfficiënten

Een regressiecoëfficiënt, bi van een multipele lineaire regressie wordt ook wel partiële regressiecoëfficiënt genoemd, omdat hij gelijk is aan de verandering in de waarde van y, als xi met één eenheid verandert, terwijl de waarde van alle andere onafhankelijk variabelen constant blijft.

Partiële regressiecoëfficiënten


*

Partiële regressiecoëfficiënten schatten en toetsen

In voorbereiding.

Partiële regressiecoëfficiënten schatten en toetsen


*

Pearson's correlatiecoëfficiënt

Syn: product-moment correlatiecoëfficiënt

Een getal tussen -1 en +1, dat de richting en de sterkte van de correlatie tussen twee continue kansvariabelen aangeeft.

Pearson's correlatiecoëfficiënt


*

Product-moment correlatiecoëfficiënt

Syn: pearson's correlatiecoëfficiënt

Een getal tussen -1 en +1, dat de richting en de sterkte van de correlatie tussen twee continue kansvariabelen aangeeft.

Pearson's correlatiecoëfficiënt


*

Percentiel

Syn: percentile (Eng)

Voor het k-de percentiel geldt: maximaal k% van de uikomsten heeft een waarde kleiner dan die van het k-de percentiel. Tegelijkertijd heeft maximaal 100-k% van alle uitkomsten een waarde groter dan die van het k-de percentiel.

Kwantielen


*

Percentile (Eng)

Syn: percentiel

Voor het k-de percentiel geldt: maximaal k% van de uikomsten heeft een waarde kleiner dan die van het k-de percentiel. Tegelijkertijd heeft maximaal 100-k% van alle uitkomsten een waarde groter dan die van het k-de percentiel.

Kwantielen


*

Per protocol analyse

Syn: Per protocol analysis (Eng)

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarbij de eindanalyse plaatsvindt door vergelijking van de groepen, zoals ze bij de randomisatie zijn gevormd met uitsluiting van proefpersonen, die van groep gewisseld zijn.

Intention to treat analyse


*

Per protocol analysis (Eng)

Syn: per protocol analyse

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek waarbij de eindanalyse plaatsvindt door vergelijking van de groepen, zoals ze bij de randomisatie zijn gevormd met uitsluiting van proefpersonen, die van groep gewisseld zijn.

Intention to treat analyse


*

Phi

Syn: phi-coëfficiënt

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met twee uitkomstcategorieën. De waarden liggen tussen -1 en +1.

Phi


*

Phi-coëfficiënt

Syn: phi

Associatiemaat voor nominale en ordinale variabelen met twee uitkomstcategorieën. De waarden liggen tussen -1 en +1.

Phi


*

Placebo-gecontroleerd onderzoek

Syn: placebo-controlled research (Eng)

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, waarbij één van de twee behandelingen een schijnbehandeling is. 'Placebo' is Latijn voor 'ik zal behagen'.

Placebo-gecontroleerd onderzoek


*

Placebo-controlled research (Eng)

Syn: placebo-gecontroleerd onderzoek

Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, waarbij één van de twee behandelingen een schijnbehandeling is. 'Placebo' is Latijn voor 'ik zal behagen'.

Placebo-gecontroleerd onderzoek


*

Plattegrond

De plattegrond rechts op het scherm geeft een hiërarchisch overzicht van de titels van de hoofdvensters. Met een rode stip (in Internet Explorer 6.0 of later) is aangegeven in welk hoofdvenster je je bevindt.

Plattegrond


*

Poisson-verdeling

Kansverdeling van onafhankelijke tellingen in steekproeven van onbeperkte omvang.

Poisson-verdeling


*

Popper

Sir Karl Popper (1902-1994), belangrijk wetenschapsfilosoof. Zijn meest bekende filosofische werken zijn "The Logic of Scientific Discovery" (1934) en "Conjectures and Refutations" (1963).

Karl Popper


*

Populatie

Verzameling van alle elementen (of objecten), waarvoor de resultaten van een onderzoek gelden.

Populatie en steekproef


*

Populatie en steekproef

Eerste scherm van het hoofdstuk over steekproeven. Klik door naar:

Populatie en steekproef


*

Populatiegemiddelde

Syn: population mean (Eng)

De verwachting(swaarde) van de kansvariabele X, E(X), vaak met de Griekse letter μ aangeduid.

Verwachtingswaarden


*

Population mean (Eng)

Syn: populatiegemiddelde

De verwachting(swaarde) van de kansvariabele X, E(X), vaak met de Griekse letter μ aangeduid.

Verwachtingswaarden


*

Populatieparameter

Constante in een mathematisch model bijvoorbeeld π in de binomiale kansverdeling of μ en σ2 in de kansdichtheid van de normale verdeling. Kenmerk van de kansverdeling van een populatie.

Theoretische kansverdelingen


*

Populatievariantie

Syn: population variance (Eng)

De verwachting(swaarde) van de gekwadrateerde deviaties van de kansvariabele X met het populatiegemiddelde, μ, E(X - μ)2, vaak met σ2 aangeduid.

Verwachtingswaarden


*

Population variance (Eng)

Syn: populatievariantie

De verwachting(swaarde) van de gekwadrateerde deviaties van de kansvariabele X met het populatiegemiddelde, μ, E(X - μ)2, vaak met σ2 aangeduid.

Verwachtingswaarden


*

Positieve correlatie

Samenhang van twee variabelen, waarbij hoge uitkomsten op de ene variabele gepaard gaan met hoge waarden op de andere.

Correlatiecoëfficiënten


*

Prevalentie

Syn: prevalence (Eng), point prevalence (Eng)

In de medische diagnostiek: de apriori kans, dat de onderzochte patiënt de betreffende ziekte heeft voordat dat de uitslag van de diagnostische test bekend is.

Medische diagnostiek


*

Prevalence (Eng)

Syn: prevalentie, point prevalence (Eng)

In de medische diagnostiek: de apriori kans, dat de onderzochte patiënt de betreffende ziekte heeft voordat dat de uitslag van de diagnostische test bekend is.

Medische diagnostiek


*

Point prevalence (Eng)

Syn: prevalentie, prevalence (Eng)

In de medische diagnostiek: de apriori kans, dat de onderzochte patiënt de betreffende ziekte heeft voordat dat de uitslag van de diagnostische test bekend is.

Medische diagnostiek


*

Productregels

De simultane kans op de doorsnede van twee gebeurtenissen A en B, notatie P(A B), wordt berekend met de algemene productregel of, als de gebeurtenissen onafhankelijk zijn, met de productregel voor onafhankelijke gebeurtenissen.

Productregels


*

Productregel voor onafhankelijke gebeurtenissen

Als P(A|B) = P(A) en/of P(B|A) = P(B), is de simultane kans op de gebeurtenissen A en B gelijk aan P(A B) = P(A).P(B). De gebeurtenissen A en B zijn in dat geval (stochastisch) onafhankelijk.

Productregel voor onafhankelijke gebeurtenissen


*

Prospectief onderzoek

Syn: prospective research (Eng)

Bij prospectief onderzoek wordt eerst een steekproef van onderzoeksobjecten getrokken en worden daarop de metingen of waarnemingen gedaan. Bij retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven.

Prospectief en retrospectief onderzoek


*

Prospective research (Eng)

Syn: prospectief onderzoek

Bij prospectief onderzoek wordt eerst een steekproef van onderzoeksobjecten getrokken en worden daarop de metingen of waarnemingen gedaan. Bij retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven.

Prospectief en retrospectief onderzoek


*

Prospectief en retrospectief onderzoek

Bij prospectief onderzoek wordt eerst een steekproef van onderzoeksobjecten getrokken en worden daarop de metingen of waarnemingen gedaan. Bij retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven.

Prospectief en retrospectief onderzoek


*

Puntschatter

Syn: point estimator (Eng)

Een puntschatter is een steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat.

Puntschatters en intervalschatters


*

Point estimator (Eng)

Syn: puntschatter

Een puntschatter is een steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat.

Puntschatters en intervalschatters


*

Puntschatters

Syn: point estimators (Eng)

Een puntschatter is een steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat.

Puntschatters en intervalschatters


*

Point estimators (Eng)

Syn: puntschatters

Een puntschatter is een steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat.

Puntschatters en intervalschatters


*

p-Waarde

Synoniem voor overschrijdingskans bij toetsen met de overschrijdingskans. De nulhypothese wordt verworpen, als de p-waarde kleiner is dan het vooraf vastgestelde significantieniveau, α

Toetsen met de overschrijdingskans


*

Q-Q-plot

Plot van de verwachte kwantielen in een geordende steekproef uit de standaard normale verdeling tegen de waargenomen kwantielen in een geordende steekproef uit een empirische verdeling. Als de punten op een rechte lijn liggen zijn de verdelingen identiek.

Berekening van de q-q-plot


*

Quasi-experimenteel onderzoek

Experimenteel onderzoek, waarbij de predictor-variabelen niet door randomisatie of door manipulatie statistisch onafhankelijk kunnen worden gemaakt en dus onderling gecorreleerd kunnen zijn.

Collineariteit


*

Quizz-vraag

Gebruik van de quizz-vragen links onderaan.

Quizz-vraag


*

Randomisatie

Het op willekeurige wijze, bijvoorbeeld door loting, samenstellen van onderzoeksgroepen, die vervolgens aan verschillende behandelingen of proefomstandigheden worden blootgesteld.

Randomiseren


*

Randomiseren

Het op willekeurige wijze, bijvoorbeeld door loting, samenstellen van onderzoeksgroepen, die vervolgens aan verschillende behandelingen of proefomstandigheden worden blootgesteld.

Randomiseren


*

Rankits

Syn: normal ordered statistics (Eng)

Verwachtingswaarden van de geordende waarnemingen in een steekproef uit de standaard normale verdeling.

Berekening van de q-q-plot


*

Normal ordered statistics (Eng)

Syn: rankits

Verwachtingswaarden van de geordende waarnemingen in een steekproef uit de standaard normale verdeling.

Berekening van de q-q-plot


*

Rationiveau

Syn: ratio level (Eng)

Continue of discrete variabelen, waarvan de schaal van waarden een natuurlijk nulpunt heeft, zijn op rationiveau gemeten.Voorbeelden zijn verhoudingen en de absolute temperatuurschaal in graden Kelvin.

Rationiveau


*

Ratio level (Eng)

Syn: rationiveau

Continue of discrete variabelen, waarvan de schaal van waarden een natuurlijk nulpunt heeft, zijn op rationiveau gemeten.Voorbeelden zijn verhoudingen en de absolute temperatuurschaal in graden Kelvin.

Rationiveau


*

Realisatie

Waarde of uitkomst van een kansvariabele.

Kansvariabelen


*

Realisaties

Waarden of uitkomsten van een kansvariabele.

Kansvariabelen


*

Rechtseenzijdig alternatief

Syn: right one-sided alternative (Eng)

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Right one-sided alternative (Eng)

Syn: rechtseenzijdig alternatief

Toetsen met eenzijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde > waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Rechtsscheef

Syn: positively skewed (Eng)

Een frequentie- of kansverdeling is rechtsscheef, als de hogere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De 'staart' in een rechtsscheve verdeling ligt dus 'naar rechts'.

Scheefheid


*

Positively skewed (Eng)

Syn: rechtsscheef

Een frequentie- of kansverdeling is rechtsscheef, als de hogere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De 'staart' in een rechtsscheve verdeling ligt dus 'naar rechts'.

Scheefheid


*

Rechtsscheve verdeling

Syn: positively skewed distribution (Eng)

Een frequentie- of kansverdeling waarin de hogere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De 'staart' in een rechtsscheve verdeling ligt dus 'naar rechts'.

Scheefheid


*

Positively skewed distribution (Eng)

Syn: rechtsscheve verdeling

Een frequentie- of kansverdeling waarin de hogere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De 'staart' in een rechtsscheve verdeling ligt dus 'naar rechts'.

Scheefheid


*

Rechtsscheve verdelingen

Syn: positively skewed distributions (Eng)

Frequentie- of kansverdelingen waarin de hogere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. symmetrische verdelingen. De 'staart' in een rechtsscheve verdeling ligt dus 'naar rechts'.

Scheefheid


*

Positively skewed distributions (Eng)

Syn: rechtsscheve verdelingen

Frequentie- of kansverdelingen waarin de hogere waarden oververtegenwoordigd zijn t.o.v. symmetrische verdelingen. De 'staart' in een rechtsscheve verdeling ligt dus 'naar rechts'.

Scheefheid


*

Redundant

Gezegd van informatie: overbodig want reeds aanwezig in het model of de data, bijvoorbeeld in een andere onafhankelijk variabele bij multipele lineaire regressie.

Collineariteit


*

Reepdiagram

In een reepdiagram worden de waarden van een variabele weergegeven door blokken in een reep. De oppervlakte of de lengte van een blok is evenredig met de frequentie van die uitkomst.

Reepdiagram


*

Regel van Bayes

Berekent de a posteriori kans P(A|B) als functie van de a priori kans P(A) en van P(B|A) en P(B).

Regel van Bayes


*

Regressie-analyse

Syn: regressie

Analyse van waarnemingen om te onderzoeken of en hoe een continue variabele door een andere continue variabele wordt verklaard of voorspeld.

Regressie-analyse


*

Regressie

Syn: regressie-analyse

Analyse van waarnemingen om te onderzoeken of en hoe een continue variabele door een andere continue variabele wordt verklaard of voorspeld.

Regressie-analyse


*

Regressiecoëfficiënt

Schatting van een parameter van het regressie-model door middel van regressie-analyse.

Kleinste kwadraten-methode


*

Regressiecoëfficiënten

Schattingen van de parameters van het regressie-model door middel van regressie-analyse.

Kleinste kwadraten-methode


*

Regressie en variantie-analyse

Analyse van waarnemingen om te onderzoeken of en hoe een eigenschap door een andere eigenschap wordt verklaard. Bij regressie is de verklarende variabele continu, bij variantie-analyse is hij categorisch.

Regressie en variantie-analyse


*

Relatief risico

Syn: RR, relative risk (Eng), risk ratio (Eng)

Verhouding van twee populatieproporties. In de geneeskunde: de verhouding van de risico's op ziekte of andere toestand in twee verschillende populaties of bij twee verschillende behandelingen.

Relatief risico


*

RR

Syn: relatief risico, relative risk (Eng), risk ratio (Eng)

Verhouding van twee populatieproporties. In de geneeskunde: de verhouding van de risico's op ziekte of andere toestand in twee verschillende populaties of bij twee verschillende behandelingen.

Relatief risico


*

Relative risk (Eng)

Syn: relatief risico, RR, risk ratio (Eng)

Verhouding van twee populatieproporties. In de geneeskunde: de verhouding van de risico's op ziekte of andere toestand in twee verschillende populaties of bij twee verschillende behandelingen.

Relatief risico


*

Risk ratio (Eng)

Syn: relatief risico, RR, relative risk (Eng)

Verhouding van twee populatieproporties. In de geneeskunde: de verhouding van de risico's op ziekte of andere toestand in twee verschillende populaties of bij twee verschillende behandelingen.

Relatief risico


*

Relatief risico en odds ratio

Wanneer gebruiken we het relatief risico en wanneer de odds ratio? Klik door naar:

Relatief risico en odds ratio


*

Relatief risico toetsen

Toets van de nulhypothese H0: RR = 1 of log(RR) = 0 en berekening van het betrouwbaarheidsinterval van de gevonden waarde van RR. Klik door naar:

Relatief risico toetsen


*

Relatieve frequentie

Syn: proportie

De proportie of relatieve frequentie van een uitkomst is de frequentie van die uitkomst gedeeld door het totaal aantal waarnemingen (n).

Frequentietabel


*

Proportie

Syn: relatieve frequentie

De proportie of relatieve frequentie van een uitkomst is de frequentie van die uitkomst gedeeld door het totaal aantal waarnemingen (n).

Frequentietabel


*

Relatieve frequenties

Syn: proporties

De proportie of relatieve frequentie van een uitkomst is de frequentie van die uitkomst gedeeld door het totaal aantal waarnemingen (n).

Frequentietabel


*

Proporties

Syn: relatieve frequenties

De proportie of relatieve frequentie van een uitkomst is de frequentie van die uitkomst gedeeld door het totaal aantal waarnemingen (n).

Frequentietabel


*

Representatief

Vertegenwoordigend. De elementen in een representatieve steekproef zijn een afspiegeling van die in de populatie.

Steekproeftrekking


*

Representatieve

Vertegenwoordigend. De elementen in een representatieve steekproef zijn een afspiegeling van die in de populatie.

Steekproeftrekking


*

Representativiteit

De mate waarin de elementen in een steekproef een afspiegeling zijn van die in de populatie.

Steekproeftrekking


*

Residuele standaardafwijking

Syn: residual standard deviation (Eng)

De standaardafwijking van de residuen bij lineaire regressie meestal als se genoteerd.

Residuen


*

Residual standard deviation (Eng)

Syn: residuele standaardafwijking

De standaardafwijking van de residuen bij lineaire regressie meestal als se genoteerd.

Residuen


*

Residuele variantie

Syn: residual variance (Eng)

De variantie van de residuen, bij lineaire regressie meestal als genoteerd. In de ANOVA-tabel te vinden als de gemiddelde kwadratensom van de residuen.

Residuen


*

Residual variance (Eng)

Syn: residuele variantie

De variantie van de residuen, bij lineaire regressie meestal als genoteerd. In de ANOVA-tabel te vinden als de gemiddelde kwadratensom van de residuen.

Residuen


*

Residuen

Syn: residuals (Eng)

Residuen, e, zijn de verschillen tussen de waargenomen, y, en de door regressie-analyse verkregen voorspelde waarden, .

Kleinste kwadraten-methode


*

Residuals (Eng)

Syn: residuen

Residuen, e, zijn de verschillen tussen de waargenomen, y, en de door regressie-analyse verkregen voorspelde waarden, .

Kleinste kwadraten-methode


*

Respons

Het verschijnsel, dat bij steekproefonderzoek (slechts) een deel van de betrokken proefpersonen, ondervraagden of patiënten ook werkelijk aan het onderzoek kan of wil deelnemen.

Selectie door nonrespons


*

Retrospectief onderzoek

Syn: retrospective research (Eng)

Bij prospectief onderzoek wordt eerst een steekproef van onderzoeksobjecten getrokken en worden daarop de metingen of waarnemingen gedaan. Bij retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven.

Prospectief en retrospectief onderzoek


*

Retrospective research (Eng)

Syn: retrospectief onderzoek

Bij prospectief onderzoek wordt eerst een steekproef van onderzoeksobjecten getrokken en worden daarop de metingen of waarnemingen gedaan. Bij retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven.

Prospectief en retrospectief onderzoek


*

Richtlijnen bij classificeren

Richtlijnen bij het classificeren van data in een frequentietabel: aantal klassen, klassenbreedte, wel of niet frequentiedichtheid, klassengrenzen etc.

Richtlijnen bij classificeren


*

Rijtotalen

Syn: row totals (Eng)

De som van de celfrequenties in een rij van een kruistabel

Kruistabellen


*

Row totals (Eng)

Syn: rijtotalen

De som van de celfrequenties in een rij van een kruistabel

Kruistabellen


*

Robuust

Statistische methode die bij benadering blijft gelden, als van de voorwaarden wordt afgeweken, waaronder hij mag worden toegepast, of statistische grootheid, die ongevoelig is voor extreme waarden.

Mediaan


*

Robuuste

Statistische methode die bij benadering blijft gelden, als van de voorwaarden wordt afgeweken, waaronder hij mag worden toegepast, of statistische grootheid, die ongevoelig is voor extreme waarden.

Mediaan


*

Robuuste schatter

Schatter die onder uiteenlopende omstandigheden (kansverdeling van de waarnemingen, outliers) een goede (zonder bias, consistent) schatting geeft van de te schatten populatieparameter.

Mediaan


*

Robuuste schatting

Schatting die onder uiteenlopende omstandigheden (kansverdeling van de waarnemingen, outliers) een goede (zonder bias, efficiënt, consistent) schatting geeft van de te schatten populatieparameter.

Mediaan


*

Runstoets van Wald-Wolfowitz

Syn: Runstoets

Gebruikt het aantal runs in een steekproef van waarnemingen om de nulhypothese te toetsen, dat afhankelijkheid (seriële correlatie) in de populatie van waarnemingen afwezig is.

Runstoets van Wald-Wolfowitz


*

Runstoets

Syn: runstoets van Wald-Wolfowitz

Gebruikt het aantal runs in een steekproef van waarnemingen om de nulhypothese te toetsen, dat afhankelijkheid (seriële correlatie) in de populatie van waarnemingen afwezig is.

Runstoets van Wald-Wolfowitz


*

Samengestelde hypothese

Syn: compound hypothesis (Eng)

In tegenstelling tot een enkelvoudige hypothese: een hypothese, waarin een parameter meerdere waarden of een interval van waarden heeft.

Alternatieve hypothese


*

Compound hypothesis (Eng)

Syn: samengestelde hypothese

In tegenstelling tot een enkelvoudige hypothese: een hypothese, waarin een parameter meerdere waarden of een interval van waarden heeft.

Alternatieve hypothese


*

Samenhang

Syn: association (Eng)

Afhankelijkheid tussen de uitkomsten op twee variabelen. Meestal gebruiken we associatie als de variabelen van nominaal of ordinaal meetniveau zijn en correlatie als ze van interval of ratio niveau zijn.

Samenhang tussen variabelen


*

Association (Eng)

Syn: samenhang

Afhankelijkheid tussen de uitkomsten op twee variabelen. Meestal gebruiken we associatie als de variabelen van nominaal of ordinaal meetniveau zijn en correlatie als ze van interval of ratio niveau zijn.

Samenhang tussen variabelen


*

Samenhang tussen variabelen

Eerste scherm van het hoofdstuk over associatie, correlatie en regressie. Klik door naar:

Samenhang tussen variabelen


*

Samengestelde steekproef

Samengestelde steekproeven, zoals gestratificeerde en geclusterde steekproeven, zijn opgebouwd uit aselecte deelsteekproeven.

Enkelvoudige en samengestelde steekproeven


*

Schaal

Syn: scale (Eng)

Alle mogelijke meetwaarden van een variabele vormen samen een schaal. Schaal wordt (minder juist) ook wel gebruikt in de betekenis van meetniveau.

Variabelen, waarden en uitkomsten


*

Scale (Eng)

Syn: schaal

Alle mogelijke meetwaarden van een variabele vormen samen een schaal. Schaal wordt (minder juist) ook wel gebruikt in de betekenis van meetniveau.

Variabelen, waarden en uitkomsten


*

Schatten en toetsen

Eerste scherm van het hoofdstuk over schatten en toetsen. Klik door naar:

Schatten en toetsen


*

Schatter

Syn: estimator (Eng)

Steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat uit de gegevens van een steekproef.

Puntschatters en intervalschatters


*

Estimator (Eng)

Syn: schatter

Steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat uit de gegevens van een steekproef.

Puntschatters en intervalschatters


*

Schatting

Syn: estimate (Eng)

Een schatting is een concrete uitkomst (realisatie) van een schatter. Een schatter is een steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat uit de gegevens van een steekproef.

Puntschatters en intervalschatters


*

Estimate (Eng)

Syn: schatting

Een schatting is een concrete uitkomst (realisatie) van een schatter. Een schatter is een steekproefgrootheid, die een populatieparameter schat uit de gegevens van een steekproef.

Puntschatters en intervalschatters


*

Schatting van kwantielen

Schatting van de kwantielen van een populatie uit een steekproef door interpolatie met behulp van de cumulatieve frequentie of het cumulatief histogram.

Schatting van kwantielen


*

Schatting van de populatieproportie

De populatieproportie, π, wordt meestal geschat met de steekproefproportie, p.

Schatting van de populatieproportie


*

Schatting van de populatievariantie

De variantie van de populatie, σ2 schatten we met de steekproefvariantie:

waarin d = x - en n is de steekproefomvang. Het aantal vrijheidsgraden ν = n - 1.

Schatting van de populatievariantie


*

Schatting van het populatiegemiddelde

Het populatiegemiddelde, μ, wordt meestal geschat met het steekproefgemiddelde, .

Schatting van het populatiegemiddelde


*

Schatting v/h verschil van 2 populatieproporties

Het verschil van twee populatieproporties, π1 - π2, wordt meestal geschat met het verschil van de proporties in twee steekproeven uit de betreffende populaties, p1 - p2.

Schatting v/h verschil van 2 populatieproporties


*

Schatting v/h verschil van 2 populatiegemiddelden

Het verschil van twee populatiegemiddelden, μ1 - μ2, wordt meestal geschat met het verschil van de gemiddelden van twee steekproeven uit de betreffende populaties, .

Schatting v/h verschil van 2 populatiegemiddelden


*

Schatting van kwantielen

In voorbereiding

Schatting van kwantielen


*

Scheefheid

Syn: skewness (Eng)

De mate waarin een frequentie- of kansverdeling asymmetrisch is.

Scheefheid


*

Skewness (Eng)

Syn: scheefheid

De mate waarin een frequentie- of kansverdeling asymmetrisch is.

Scheefheid


*

Scheve verdeling

Asymmetrische frequentie- of kansverdeling kan zowel rechtsscheef (staart naar rechts) als linksscheef (staart naar links) zijn.

Scheefheid


*

Schietoefening: een metafoor

Illustratie van het verschil tussen validiteit en betrouwbaarheid.

Schietoefening: een metafoor


*

Schijncorrelaties

Syn: spurious correlations (Eng), nonsense correlations (Eng)

Toevallige of schijnbare correlaties, die verdwijnen bij herhaling van de waarnemingen of bij controle voor een derde variabele.

Correlatie en causaliteit


*

Spurious correlations (Eng)

Syn: schijncorrelaties, nonsense correlations (Eng)

Toevallige of schijnbare correlaties, die verdwijnen bij herhaling van de waarnemingen of bij controle voor een derde variabele.

Correlatie en causaliteit


*

Nonsense correlations (Eng)

Syn: schijncorrelaties, spurious correlations (Eng)

Toevallige of schijnbare correlaties, die verdwijnen bij herhaling van de waarnemingen of bij controle voor een derde variabele.

Correlatie en causaliteit


*

Scores

Antwoorden op een enquêtevraag worden vaak scores genoemd.

Ordinaal niveau


*

Selectie

Treedt op als niet alle elementen in een populatie een gelijke kans hebben gehad in de steekproef te worden opgenomen.

Aselectheid


*

Selectiebias

Systematische fout als gevolg van selectie bij de steekproeftrekking.

Aselectheid


*

Selectie door nonrespons

Treedt op als nonrespondenten (weigeraars, afwezigen) bij een enquête of onderzoek andere (voor het onderzoek relevante) kenmerken hebben dan de deelnemers.

Selectie door nonrespons


*

Selectie door uitval van patiënten

Treedt op als bepaalde kenmerken sommige proefpersonen een grotere kans geven om het onderzoek waaraan zij deelnemen vroegtijdig te verlaten.

Selectie door uitval van patiënten


*

Selectie bij de randomisatie

Onbedoelde selectie als gevolg van een incorrecte randomisatie-procedure.

Selectie bij de randomisatie


*

Selectiemechanisme

Procedurefout bij de steekproeftrekking, die tot selectie en dus tot niet-representatieve steekproeven kan leiden.

Aselectheid


*

Selectiemechanismen

Procedurefouten bij de steekproeftrekking, die tot selectie en dus tot niet-representatieve steekproeven kunnen leiden.

Aselectheid


*

Selectief

Steekproeftrekking, die geen aselecte steekproef oplevert, omdat niet alle elementen in de onderzoekspopulatie een gelijke kans hebben om in de (deel)steekproef te worden opgenomen.

Steekproeftrekking


*

Sensitiviteit

Syn: gevoeligheid, sensitivity (Eng)

In de medische diagnostiek: de kans, dat een diagnostische test positief is, als de onderzochte patiënt de betreffende ziekte heeft.

Medische diagnostiek


*

Gevoeligheid

Syn: sensitiviteit, sensitivity (Eng)

In de medische diagnostiek: de kans, dat een diagnostische test positief is, als de onderzochte patiënt de betreffende ziekte heeft.

Medische diagnostiek


*

Sensitivity (Eng)

Syn: sensitiviteit, gevoeligheid

In de medische diagnostiek: de kans, dat een diagnostische test positief is, als de onderzochte patiënt de betreffende ziekte heeft.

Medische diagnostiek


*

Significant

Syn: statistisch significant

Als de nulhypothese wordt verworpen, is het resultaat van het experiment statistisch siginificant.

Significantie versus relevantie


*

Statistisch significant

Syn: significant

Als de nulhypothese wordt verworpen, is het resultaat van het experiment statistisch siginificant.

Significantie versus relevantie


*

Significantieniveau

Syn: onbetrouwbaarheid, significance level (Eng)

Grenswaarde, α, van de overschrijdingskans, waaronder de nulhypothese wordt verworpen. Het significantieniveau is de kans, dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen.

Significantieniveau


*

Onbetrouwbaarheid

Syn: significantieniveau, significance level (Eng)

Grenswaarde, α, van de overschrijdingskans, waaronder de nulhypothese wordt verworpen. Het significantieniveau is de kans, dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen.

Significantieniveau


*

Significance level (Eng)

Syn: significantieniveau, onbetrouwbaarheid

Grenswaarde, α, van de overschrijdingskans, waaronder de nulhypothese wordt verworpen. Het significantieniveau is de kans, dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen.

Significantieniveau


*

Significantie versus relevantie

Een waargenomen effect of verschil kan (statistisch) significant zijn, maar toch zo klein, dat het inhoudelijk (bijvoorbeeld klinisch) niet relevant is. Omgekeerd is een relevant effect soms statistisch niet significant aan te tonen, bijvoorbeeld omdat de steekproefomvang te klein was.

Significantie versus relevantie


*

Simpson's paradox

Voorbeeld van het effect van een confounder.

Simpson's paradox


*

Simulaties van de kansverdelingen

Van de belangrijkste kansverdelingen zijn simulaties beschikbaar, waarmee je overschrijdingskansen en kritische waarden kunt opzoeken, zie rechtsonder in de kennisbasis.

Simulaties van de kansverdelingen


*

Simultane en voorwaardelijke kansen

Illustratie van het verschil tussen de simultane en de voorwaardelijke kans. (Voorbeeld en animatie.)

Simultane en voorwaardelijke kansen


*

Simultane kans

Syn: simultaneous probability (Eng)

De kans op de doorsnede van de gebeurtenissen A en B, notatie P(A B).

Simultane en voorwaardelijke kansen


*

Simultaneous probability (Eng)

Syn: simultane kans

De kans op de doorsnede van de gebeurtenissen A en B, notatie P(A B).

Simultane en voorwaardelijke kansen


*

Simultane nulhypothese

Syn: simultaneous null hypothesis (Eng)

Nulhypothese, waarin meerdere parameters tegelijk een waarde krijgen. Bijvoorbeeld: H0: π1 = π2 = ... = πc.

Chikwadraat-toets, één steekproef


*

Simultaneous null hypothesis (Eng)

Syn: simultane nulhypothese

Nulhypothese, waarin meerdere parameters tegelijk een waarde krijgen. Bijvoorbeeld: H0: π1 = π2 = ... = πc.

Chikwadraat-toets, één steekproef


*

Somregel

De kans op de vereniging van twee elkaar uitsluitende (disjuncte) gebeurtenissen is gelijk aan de som van de kansen op ieder van de gebeurtenissen. Notatie P(A B) = P(A) + P(B).

Somregel


*

Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt

Een getal tussen -1 en +1, dat de richting en de sterkte van de correlatie tussen twee ordinale kansvariabelen aangeeft.

Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt


*

Specificiteit

In de medische diagnostiek: de kans, dat een diagnostische test negatief is, als de onderzochte patiënt de betreffende ziekte niet heeft.

Medische diagnostiek


*

Spreiding

Syn: strooiing, variabiliteit, dispersion (Eng), scattering (Eng)

Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of willen verklaren en die we daarom toeschrijven aan het toeval.

Spreidingsmaten


*

Strooiing

Syn: spreiding, variabiliteit, dispersion (Eng), scattering (Eng)

Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of willen verklaren en die we daarom toeschrijven aan het toeval.

Spreidingsmaten


*

Variabiliteit

Syn: spreiding, strooiing, dispersion (Eng), scattering (Eng)

Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of willen verklaren en die we daarom toeschrijven aan het toeval.

Spreidingsmaten


*

Dispersion (Eng)

Syn: spreiding, strooiing, variabiliteit, scattering (Eng)

Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of willen verklaren en die we daarom toeschrijven aan het toeval.

Spreidingsmaten


*

Scattering (Eng)

Syn: spreiding, strooiing, variabiliteit, dispersion (Eng)

Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of willen verklaren en die we daarom toeschrijven aan het toeval.

Spreidingsmaten


*

Spreidingsbreedte

Syn: variatiebreedte, range (Eng)

De spreidingsbreedte is het verschil tussen de hoogste en de laagste uitkomst of tussen de hoogst en de laagst mogelijke waarden van een kwantitatieve variabele.

Variatiebreedte


*

Variatiebreedte

Syn: spreidingsbreedte, range (Eng)

De spreidingsbreedte is het verschil tussen de hoogste en de laagste uitkomst of tussen de hoogst en de laagst mogelijke waarden van een kwantitatieve variabele.

Variatiebreedte


*

Range (Eng)

Syn: spreidingsbreedte, variatiebreedte

De spreidingsbreedte is het verschil tussen de hoogste en de laagste uitkomst of tussen de hoogst en de laagst mogelijke waarden van een kwantitatieve variabele.

Variatiebreedte


*

Spreidingsbronnen

Syn: variantiebronnen

Oorzaken van spreiding in de waarnemingen, bijvoorbeeld meet- en waarnemingsfouten, natuurlijke variabiliteit of steekproefvariabiliteit.

Spreidingsbronnen


*

Variantiebronnen

Syn: spreidingsbronnen

Oorzaken van spreiding in de waarnemingen, bijvoorbeeld meet- en waarnemingsfouten, natuurlijke variabiliteit of steekproefvariabiliteit.

Spreidingsbronnen


*

Spreidingsdiagram

Syn: strooidiagram, scatterplot (Eng)

Een grafiek met op de horizontale en de verticale assen de uitkomsten op twee continue (kans)variabelen, Y1 en Y2, uitgezet.

Spreidingsdiagram


*

Strooidiagram

Syn: spreidingsdiagram, scatterplot (Eng)

Een grafiek met op de horizontale en de verticale assen de uitkomsten op twee continue (kans)variabelen, Y1 en Y2, uitgezet.

Spreidingsdiagram


*

Scatterplot (Eng)

Syn: spreidingsdiagram, strooidiagram

Een grafiek met op de horizontale en de verticale assen de uitkomsten op twee continue (kans)variabelen, Y1 en Y2, uitgezet.

Spreidingsdiagram


*

Spreidingsmaat

Syn: measure of dipersion (Eng)

Een spreidingsmaat drukt de mate van de spreiding van uitkomsten uit in een (ken)getal.

Spreidingsmaten


*

Measure of dipersion (Eng)

Syn: spreidingsmaat

Een spreidingsmaat drukt de mate van de spreiding van uitkomsten uit in een (ken)getal.

Spreidingsmaten


*

Spreidingsmaten

Syn: measures of dipersion (Eng)

Een spreidingsmaat drukt de mate van de spreiding van uitkomsten uit in een (ken)getal.

Spreidingsmaten


*

Measures of dipersion (Eng)

Syn: spreidingsmaten

Een spreidingsmaat drukt de mate van de spreiding van uitkomsten uit in een (ken)getal.

Spreidingsmaten


*

Spreidingsmaten en meetniveau

De variatiebreedte en de interkwartielafstand vereisen uitkomsten op minimaal ordinaal meetniveau, de standaardafwijking op minimaal intervalniveau.

Spreidingsmaten en meetniveau


*

Spreidingsmaten en uitbijters

De variatiebreedte en de standaardafwijking zijn gevoelig voor uitbijters, de interkwartielafstand is ongevoelig voor uitbijters.

Spreidingsmaten en uitbijters


*

Staafdiagram

Syn: barchart (Eng)

In een staafdiagram staan op de horizontale as de waarden van de variabele. De hoogte van de staaf komt overeen met de frequentie van de bijbehorende waarde. Geschikt voor discrete variabelen met een beperkt aantal waarden.

Staafdiagram


*

Barchart (Eng)

Syn: staafdiagram

In een staafdiagram staan op de horizontale as de waarden van de variabele. De hoogte van de staaf komt overeen met de frequentie van de bijbehorende waarde. Geschikt voor discrete variabelen met een beperkt aantal waarden.

Staafdiagram


*

Standaardafwijking

Syn: standaarddeviatie, standard deviation (Eng)

De standaardafwijking is de wortel uit het gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:

De standaardafwijking is de wortel uit de variantie, σ2.

Standaardafwijking


*

Standaarddeviatie

Syn: standaardafwijking, standard deviation (Eng)

De standaardafwijking is de wortel uit het gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:

De standaardafwijking is de wortel uit de variantie, σ2.

Standaardafwijking


*

Standard deviation (Eng)

Syn: standaardafwijking, standaarddeviatie

De standaardafwijking is de wortel uit het gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:

De standaardafwijking is de wortel uit de variantie, σ2.

Standaardafwijking


*

Standaardafwijking, gegroepeerde uitkomsten

Syn: standard deviation of grouped data (Eng)

De standaardafwijking van gegroepeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie van de deviatie d is.

Standaardafwijking, gegroepeerde uitkomsten


*

Standard deviation of grouped data (Eng)

Syn: standaardafwijking, gegroepeerde uitkomsten

De standaardafwijking van gegroepeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie van de deviatie d is.

Standaardafwijking, gegroepeerde uitkomsten


*

Standaardafwijking, geclassificeerde uitkomsten

Syn: standard deviation of classificated data (Eng)

De standaardafwijking van geclassificeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie is van de deviatie, d, en d het verschil is van het klassenmidden en het gemiddelde van alle uitkomsten is. Het totaal aantal uitkomsten is n.

Standaardafwijking, geclassificeerde uitkomsten


*

Standard deviation of classificated data (Eng)

Syn: standaardafwijking, geclassificeerde uitkomsten

De standaardafwijking van geclassificeerde uitkomsten, bijvoorbeeld in een frequentietabel, is:

waarin f de frequentie is van de deviatie, d, en d het verschil is van het klassenmidden en het gemiddelde van alle uitkomsten is. Het totaal aantal uitkomsten is n.

Standaardafwijking, geclassificeerde uitkomsten


*

Standaardfout

Syn: standard error (Eng), SE (Eng)

Standaardafwijking van een steekproefgrootheid of schatter. Kleiner naarmate de steekproef groter is.

Kansverdeling van het steekproefgemiddelde


*

Standard error (Eng)

Syn: standaardfout, SE (Eng)

Standaardafwijking van een steekproefgrootheid of schatter. Kleiner naarmate de steekproef groter is.

Kansverdeling van het steekproefgemiddelde


*

SE (Eng)

Syn: standaardfout, standard error (Eng)

Standaardafwijking van een steekproefgrootheid of schatter. Kleiner naarmate de steekproef groter is.

Kansverdeling van het steekproefgemiddelde


*

Standaardfout van de steekproefproportie

, als π onbekend is geschat door

Kansverdeling van de steekproefproportie


*

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties

, als π onbekend is geschat door

Kansverdeling v/h verschil van 2 steekproefproporties


*

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese

Standaardfout van p1 - p2 berekend op basis van de gepoolede schatting p = (n1p1 + n2p2) / (n1 + n2).

Standaardfout v/h verschil van 2 steekproefproporties onder de nulhypothese


*

Standaardfout v/h verschil van de steekproefgemiddelden

Standaardfout van de toetsingsgrootheid bij de toets van de nulhypothese H0: μ1 = μ2 in twee steekproeven uit populaties met gemiddelden μ1 en μ2 en bekende of onbekende populatievarianties, en .

Standaardfout v/h verschil van de steekproefgemiddelden


*

Standaardisatie

Syn: normalisatie

Lineaire transformatie, waardoor de uitkomsten van variabelen beter vergelijkbaar worden. Een veel toegepaste standaardisatie is de z-transformatie.

Z-transformatie


*

Normalisatie

Syn: standaardisatie

Lineaire transformatie, waardoor de uitkomsten van variabelen beter vergelijkbaar worden. Een veel toegepaste standaardisatie is de z-transformatie.

Z-transformatie


*

Standaardisatie van de regressors

Transformatie van de regressors x1, x2, ... in het multipele lineaire regressiemodel y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + ε, zodat de regressiecoëfficiënten beter vergelijkbaar worden.

Standaardisatie van de regressors


*

Standaardiseren

Syn: normaliseren

Lineaire transformatie, waardoor de uitkomsten van variabelen beter vergelijkbaar worden. Een veel toegepaste standaardisatie is de z-transformatie.

Z-transformatie


*

Normaliseren

Syn: standaardiseren

Lineaire transformatie, waardoor de uitkomsten van variabelen beter vergelijkbaar worden. Een veel toegepaste standaardisatie is de z-transformatie.

Z-transformatie


*

Standaard normale verdeling

Syn: Z-verdeling, Standaardnormale verdeling

Normale verdeling met μ = 0 en σ = 1, Z ~ N(0, 1).

Standaard normale verdeling


*

Z-verdeling

Syn: standaard normale verdeling, Standaardnormale verdeling

Normale verdeling met μ = 0 en σ = 1, Z ~ N(0, 1).

Standaard normale verdeling


*

Standaardnormale verdeling

Syn: standaard normale verdeling, z-verdeling

Normale verdeling met μ = 0 en σ = 1, Z ~ N(0, 1).

Standaard normale verdeling


*

Standard errror inflation factor

Syn: SEIF

Maat voor de (multi)collineariteit i.e. de intercorrelatie tussen de predictor-variabelen bij multipele lineaire regressie. De standard error inflation factor (SEIF) van een predictor is de factor waarmee de standaardfout van de regressiecoëfficiënt wordt 'opgeblazen' t.g.v. de collineariteit.

Collineariteitsmaten


*

SEIF

Syn: standard errror inflation factor

Maat voor de (multi)collineariteit i.e. de intercorrelatie tussen de predictor-variabelen bij multipele lineaire regressie. De standard error inflation factor (SEIF) van een predictor is de factor waarmee de standaardfout van de regressiecoëfficiënt wordt 'opgeblazen' t.g.v. de collineariteit.

Collineariteitsmaten


*

Stapsgewijze regressie

Syn: stepwise regression (Eng)

Methoden om een optimaal regressiemodel te ontwikkelen door stap voor stap predictor-variabelen toe te voegen en/of te verwijderen.

Stapsgewijze regressie


*

Stepwise regression (Eng)

Syn: stapsgewijze regressie

Methoden om een optimaal regressiemodel te ontwikkelen door stap voor stap predictor-variabelen toe te voegen en/of te verwijderen.

Stapsgewijze regressie


*

Statistische interpretatie van de regressie

Behandeld worden: toetsen en betrouwbaarheidsintervallen van de regressiecoëfficiënten, ANOVA van de regressie en analyse van de residuen.

Statistische interpretatie van de regressie


*

Statistische tabel

Tabel, waarin voor een bepaalde kansverdeling de overschrijdingskansen van geselecteerde waarden van de kansvariabele (en vice versa) kunnen worden opgezocht. In de Kennisbasis vervangen door een interactieve simulatie.

Standaard normale verdeling


*

Steekproef

Syn: sample (Eng)

Deelverzameling uit een onderzoekspopulatie.

Steekproeftrekking


*

Sample (Eng)

Syn: steekproef

Deelverzameling uit een onderzoekspopulatie.

Steekproeftrekking


*

Steekproefgemiddelde

Syn: sample mean (Eng)

Het gemiddelde, , van een steekproef als schatting van het gemiddelde, μ, van een populatie.

Steekproefgemiddelde


*

Sample mean (Eng)

Syn: steekproefgemiddelde

Het gemiddelde, , van een steekproef als schatting van het gemiddelde, μ, van een populatie.

Steekproefgemiddelde


*

Steekproefgrootheden

Syn: statistische grootheden, statistics (Eng)

Kansvariabelen berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Een steekproefgrootheid is een functie op de uitkomsten in een steekproef. Meestal, maar niet altijd, een schatter van een populatieparameter zoals het gemiddelde, μ, of de variantie, σ2.

Steekproefgrootheden


*

Statistische grootheden

Syn: steekproefgrootheden, statistics (Eng)

Kansvariabelen berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Een steekproefgrootheid is een functie op de uitkomsten in een steekproef. Meestal, maar niet altijd, een schatter van een populatieparameter zoals het gemiddelde, μ, of de variantie, σ2.

Steekproefgrootheden


*

Statistics (Eng)

Syn: steekproefgrootheden, statistische grootheden

Kansvariabelen berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Een steekproefgrootheid is een functie op de uitkomsten in een steekproef. Meestal, maar niet altijd, een schatter van een populatieparameter zoals het gemiddelde, μ, of de variantie, σ2.

Steekproefgrootheden


*

Steekproefgrootheid

Syn: statistische grootheid, statistic (Eng)

Kansvariabele berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Een steekproefgrootheid is een functie op de uitkomsten in een steekproef. Meestal, maar niet altijd, een schatter van een populatieparameter zoals het gemiddelde, μ, of de variantie, σ2.

Steekproefgrootheden


*

Statistische grootheid

Syn: steekproefgrootheid, statistic (Eng)

Kansvariabele berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Een steekproefgrootheid is een functie op de uitkomsten in een steekproef. Meestal, maar niet altijd, een schatter van een populatieparameter zoals het gemiddelde, μ, of de variantie, σ2.

Steekproefgrootheden


*

Statistic (Eng)

Syn: steekproefgrootheid, statistische grootheid

Kansvariabele berekend uit de uitkomsten van een steekproef. Een steekproefgrootheid is een functie op de uitkomsten in een steekproef. Meestal, maar niet altijd, een schatter van een populatieparameter zoals het gemiddelde, μ, of de variantie, σ2.

Steekproefgrootheden


*

Steekproefomvang

Syn: sample size (Eng)

Het aantal onderzoeksobjecten in de steekproef. Van belang voor de betrouwbaarheid van de waarnemingen in de steekproef.

Steekproefomvang


*

Sample size (Eng)

Syn: steekproefomvang

Het aantal onderzoeksobjecten in de steekproef. Van belang voor de betrouwbaarheid van de waarnemingen in de steekproef.

Steekproefomvang


*

Steekproefomvang bij enquêtes

Berekening van de minimale steekproefomvang voor een vooraf vastgelegde betrouwbaarheid, 1 - α, en breedte van het betrouwbaarheidsinterval van het aantal respondenten, dat een bepaald antwoord geeft.

Steekproefomvang bij enquêtes


*

Steekproefomvang en betrouwbaarheidsinterval

Berekening van de minimale steekproefomvang voor een vooraf vastgelegde betrouwbaarheid, 1 - α, en breedte van het betrouwbaarheidsinterval van de geschatte parameter.

Steekproefomvang en betrouwbaarheidsinterval


*

Steekproefomvang en onderscheidingsvermogen

Syn: steekproefomvang en power (Eng)

Berekening van de minimale steekproefomvang voor een vooraf vastgelegd onderscheidingsvermogen, 1 - β, en significantieniveau, α, van de toets.

Steekproefomvang en onderscheidingsvermogen


*

Steekproefomvang en power (Eng)

Syn: steekproefomvang en onderscheidingsvermogen

Berekening van de minimale steekproefomvang voor een vooraf vastgelegd onderscheidingsvermogen, 1 - β, en significantieniveau, α, van de toets.

Steekproefomvang en onderscheidingsvermogen


*

Steekproefonderzoek

Onderzoek verricht in een representatieve steekproef, waarbij de resultaten worden gegeneraliseerd naar de populatie, waaruit de steekproef getrokken is.

Populatie en steekproef


*

Steekproefproportie

Syn: sample proportion (Eng)

Het aantal successen in een steekproef gedeeld door het totaal aantal elementen in de steekproef. De steekproefproportie, p, is een zuivere schatter van de populatieproportie, π.

Schatting van de populatieproportie


*

Sample proportion (Eng)

Syn: steekproefproportie

Het aantal successen in een steekproef gedeeld door het totaal aantal elementen in de steekproef. De steekproefproportie, p, is een zuivere schatter van de populatieproportie, π.

Schatting van de populatieproportie


*

Steekproefproporties

Syn: sample proportions (Eng)

Het aantal successen in een steekproef gedeeld door het totaal aantal elementen in de steekproef. De steekproefproportie, p, is een zuivere schatter van de populatieproportie, π.

Schatting van de populatieproportie


*

Sample proportions (Eng)

Syn: steekproefproporties

Het aantal successen in een steekproef gedeeld door het totaal aantal elementen in de steekproef. De steekproefproportie, p, is een zuivere schatter van de populatieproportie, π.

Schatting van de populatieproportie


*

Steekproefstandaardafwijking

Syn: sample standard deviation (Eng)

Schatting, s, van de populatie-standaardafwijking, σ, uit de steekproefgegevens.

waarin d = x - en n is de steekproefomvang. Het aantal vrijheidsgraden is n - 1, notatie ν

Steekproefstandaardafwijking


*

Sample standard deviation (Eng)

Syn: steekproefstandaardafwijking

Schatting, s, van de populatie-standaardafwijking, σ, uit de steekproefgegevens.

waarin d = x - en n is de steekproefomvang. Het aantal vrijheidsgraden is n - 1, notatie ν

Steekproefstandaardafwijking


*

Steekproeftrekking

Syn: sampling (Eng)

De procedure van het kiezen van een steekproef uit een populatie.

Steekproeftrekking


*

Sampling (Eng)

Syn: steekproeftrekking

De procedure van het kiezen van een steekproef uit een populatie.

Steekproeftrekking


*

Steekproefvariabiliteit

Syn: sampling variation (Eng)

Het verschijnsel, dat de steekproefresultaten van meerdere steekproeven van elkaar verschillen, doordat iedere steekproef uit andere elementen van de populatie bestaat.

Steekproefvariabiliteit


*

Sampling variation (Eng)

Syn: steekproefvariabiliteit

Het verschijnsel, dat de steekproefresultaten van meerdere steekproeven van elkaar verschillen, doordat iedere steekproef uit andere elementen van de populatie bestaat.

Steekproefvariabiliteit


*

Steekproefvariantie

Syn: sample variance (Eng)

Schatting van de populatievariantie op basis van de gegevens van een steekproef. De steekproefvariantie is:

waarin d = x - en n is de steekproefomvang. Het aantal vrijheidsgraden ν = n - 1.

Schatting van de populatievariantie


*

Sample variance (Eng)

Syn: steekproefvariantie

Schatting van de populatievariantie op basis van de gegevens van een steekproef. De steekproefvariantie is:

waarin d = x - en n is de steekproefomvang. Het aantal vrijheidsgraden ν = n - 1.

Schatting van de populatievariantie


*

Steekproefverdeling

Syn: sampling distribution (Eng)

Kansverdeling van steekproefgrootheden, niet de verdeling van de uitkomsten in een steekproef.

Kansverdeling van steekproefgrootheden


*

Sampling distribution (Eng)

Syn: steekproefverdeling

Kansverdeling van steekproefgrootheden, niet de verdeling van de uitkomsten in een steekproef.

Kansverdeling van steekproefgrootheden


*

Stemplot

Syn: stamdiagram, stem-and-leaf plot (Eng)

Mengvorm van een tabel en een grafiek: de uitkomsten worden zodanig gerangschikt, dat ze een histogram of staafdiagram vormen.

Stem-and-leaf plot


*

Stamdiagram

Syn: stemplot, stem-and-leaf plot (Eng)

Mengvorm van een tabel en een grafiek: de uitkomsten worden zodanig gerangschikt, dat ze een histogram of staafdiagram vormen.

Stem-and-leaf plot


*

Stem-and-leaf plot (Eng)

Syn: stemplot, stamdiagram

Mengvorm van een tabel en een grafiek: de uitkomsten worden zodanig gerangschikt, dat ze een histogram of staafdiagram vormen.

Stem-and-leaf plot


*

Stochastische

(Mede) door het toeval bepaalde uitkomsten, waarnemingen, variabelen.

Kansvariabelen


*

Stratificatie

Een gestratificeerde steekproef is samengesteld uit deelsteekproeven, die ieder aselect uit een deelpopulatie met een bepaald kenmerk zijn getrokken.

Gestratificeerde steekproef


*

Student's t-verdeling

Syn: t-verdeling

Verdeling van de kansvariabele T = (X - μ) / s, waarin X normaal verdeeld is met verwachting μ en variantie σ2. De populatievariantie, σ2, wordt geschat door de steekproefvariantie, s2, met ν vrijheidsgraden.

Student's t-verdeling


*

T-verdeling

Syn: student's t-verdeling

Verdeling van de kansvariabele T = (X - μ) / s, waarin X normaal verdeeld is met verwachting μ en variantie σ2. De populatievariantie, σ2, wordt geschat door de steekproefvariantie, s2, met ν vrijheidsgraden.

Student's t-verdeling


*

Student's t-toets

Syn: t-toets, t-toets voor onafhankelijke steekproeven, Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven, t-test (Eng)

Toetst de nulhypothese, dat twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit twee populaties met gelijke gemiddelden, terwijl de populatievarianties onbekend zijn en uit de steekproefuitkomsten worden geschat.

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven


*

T-toets

Syn: student's t-toets, t-toets voor onafhankelijke steekproeven, Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven, t-test (Eng)

Toetst de nulhypothese, dat twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit twee populaties met gelijke gemiddelden, terwijl de populatievarianties onbekend zijn en uit de steekproefuitkomsten worden geschat.

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven


*

T-toets voor onafhankelijke steekproeven

Syn: student's t-toets, t-toets, Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven, t-test (Eng)

Toetst de nulhypothese, dat twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit twee populaties met gelijke gemiddelden, terwijl de populatievarianties onbekend zijn en uit de steekproefuitkomsten worden geschat.

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven


*

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven

Syn: student's t-toets, t-toets, t-toets voor onafhankelijke steekproeven, t-test (Eng)

Toetst de nulhypothese, dat twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit twee populaties met gelijke gemiddelden, terwijl de populatievarianties onbekend zijn en uit de steekproefuitkomsten worden geschat.

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven


*

T-test (Eng)

Syn: student's t-toets, t-toets, t-toets voor onafhankelijke steekproeven, student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven

Toetst de nulhypothese, dat twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit twee populaties met gelijke gemiddelden, terwijl de populatievarianties onbekend zijn en uit de steekproefuitkomsten worden geschat.

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven


*

Systematisch

Syn: biased (Eng)

Waarneming of uitkomst is vertekend doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een niet-valide waarnemingsmethode.

Systematische en toevallige fouten


*

Biased (Eng)

Syn: systematisch

Waarneming of uitkomst is vertekend doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een niet-valide waarnemingsmethode.

Systematische en toevallige fouten


*

Systematische fout

Syn: bias (Eng)

Vertekening van de uitkomsten doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een niet-valide waarnemingsmethode.

Systematische en toevallige fouten


*

Bias (Eng)

Syn: systematische fout

Vertekening van de uitkomsten doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een niet-valide waarnemingsmethode.

Systematische en toevallige fouten


*

Systematische fouten

Syn: biases (Eng)

Vertekening van de uitkomsten doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten is het gevolg van een niet-valide waarnemingsmethode.

Systematische en toevallige fouten


*

Biases (Eng)

Syn: systematische fouten

Vertekening van de uitkomsten doordat een te hoge of te lage waarde wordt gemeten of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Het optreden van systematische fouten is het gevolg van een niet-valide waarnemingsmethode.

Systematische en toevallige fouten


*

Systematische en toevallige fouten

Systematische fouten worden gekenmerkt doordat constant een te hoge of te lage waarde wordt waargenomen of doordat een andere eigenschap dan die welke was bedoeld wordt gemeten. Toevallige fouten zijn afwijkingen in de waarnemingen, die het gevolg zijn van diverse toevallige, oncontroleerbare of onbekende factoren.

Systematische en toevallige fouten


*

Tekentoets

Syn: sign test (Eng)

Verdelingsvrije toets, waarbij de uitkomsten binair (plus of min) zijn.

Tekentoets


*

Sign test (Eng)

Syn: tekentoets

Verdelingsvrije toets, waarbij de uitkomsten binair (plus of min) zijn.

Tekentoets


*

Theoretische kansverdelingen

Theoretische kansverdelingen worden beschreven door een wiskundige formule of procedure en (meestal) gekenmerkt door een klein aantal constanten of parameters.

Theoretische kansverdelingen


*

Theorie

Een theorie is een beschrijving van een aantal samenhangende verschijnselen. De theorie verklaart hoe de verschijnselen samenhangen en voorspelt hoe zij veranderen als de omstandigheden worden gevariëerd. Een theorie is wetenschappelijk als zij onderzoekbaar is, dat wil zeggen als er toetsbare (werk)hypotheses uit kunnen worden afgeleid.

Theorie


*

Therapietrouw

Syn: patient compliance (Eng)

De mate waarin patiënten zich aan de afgesproken behandeling houden. Selectieve verschillen in therapietrouw tussen patiënten kan de uitkomst van klinisch onderzoek systematisch vertekenen.

Selectie door uitval van patiënten


*

Patient compliance (Eng)

Syn: therapietrouw

De mate waarin patiënten zich aan de afgesproken behandeling houden. Selectieve verschillen in therapietrouw tussen patiënten kan de uitkomst van klinisch onderzoek systematisch vertekenen.

Selectie door uitval van patiënten


*

Thomas Bayes

De Reverend Thomas Bayes (1702, London - 1761, Tunbridge Wells, Kent) heeft de naar hem genoemde Regel van Bayes bedacht.

Thomas Bayes


*

Tijdreeksanalyse

Syn: Time series analysis (Eng)

Statistische analyse van trends en periodieke patronen is reeksen in de tijd gedane waarnemingen of metingen.

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen


*

Time series analysis (Eng)

Syn: tijdreeksanalyse

Statistische analyse van trends en periodieke patronen is reeksen in de tijd gedane waarnemingen of metingen.

Onafhankelijkheid van de toevallige afwijkingen


*

Toegepast onderzoek

Syn: Applied research (Eng)

Toegepast onderzoek zet de wetenschappelijke kennis en methodologie in bij het ontwikkelen van praktisch bruikbare producten en methoden. Toegepast onderzoek staat tegenover fundamenteel onderzoek.

Fundamenteel en toegepast onderzoek


*

Applied research (Eng)

Syn: toegepast onderzoek

Toegepast onderzoek zet de wetenschappelijke kennis en methodologie in bij het ontwikkelen van praktisch bruikbare producten en methoden. Toegepast onderzoek staat tegenover fundamenteel onderzoek.

Fundamenteel en toegepast onderzoek


*

Toegestane bewerkingen

Overzicht van de toegestane bewerkingen en de onderlinge relaties tussen de uitkomsten van variabelen op verschillend meetniveau.

Toegestane bewerkingen


*

Toetsen met de binomiale verdeling, één steekproef

Exacte toetsing van de nulhypothese H0: π = π0 met de binomiale verdeling.

Toetsen met de binomiale verdeling, één steekproef


*

Toetsen met de normale benadering, één steekproef

Benaderde toetsing van de nulhypothese H0: π = π0 met de normale benadering van de binomiale verdeling.

Toetsen met de normale benadering, één steekproef


*

Toetsen met de normale benadering, twee steekproeven

Syn: proportionaaltoets, binomiaaltoets

Benaderde toetsing van de nulhypothese H0: π1 = π2 met de normale benadering van de binomiale verdeling.

Toetsen met de normale benadering, twee steekproeven


*

Proportionaaltoets

Syn: toetsen met de normale benadering, twee steekproeven, binomiaaltoets

Benaderde toetsing van de nulhypothese H0: π1 = π2 met de normale benadering van de binomiale verdeling.

Toetsen met de normale benadering, twee steekproeven


*

Binomiaaltoets

Syn: toetsen met de normale benadering, twee steekproeven, proportionaaltoets

Benaderde toetsing van de nulhypothese H0: π1 = π2 met de normale benadering van de binomiale verdeling.

Toetsen met de normale benadering, twee steekproeven


*

Toetsen met de kritieke waarde

Toetsingsprocedure, waarbij de nulhypothese wordt verworpen, als de waarde van de toetsingsgrootheid groter of gelijk is aan (of, afhankelijk van de alternatieve hypothese, kleiner of gelijk is aan) een voor het significantieniveau, α, berekende kritieke waarde, .

Toetsen met de kritieke waarde


*

Toetsen met de overschrijdingskans

Toetsingsprocedure, waarbij de nulhypothese wordt verworpen, als de overschrijdingskans, ook wel p-waarde genoemd, kleiner is dan het vooraf vastgelegde significantieniveau, α, van de toets.

Toetsen met de overschrijdingskans


*

Toetsen met het betrouwbaarheidsinterval

Toetsingsprocedure, waarbij de nulhypothese wordt verworpen, als deze buiten het betrouwbaarheidsinterval ligt en wordt geaccepteerd, als deze daarbinnen ligt.

Toetsen met het betrouwbaarheidsinterval


*

Toetsen van de regressiecoëfficiënten

Bij lineaire regressie: het toetsen van de nulhypothesen H0: β0 = 0 en H0: β = 0.

Toetsen van de regressiecoëfficiënten


*

Toetsen van de werkhypothese

Toetsen van de juistheid van de onderzoekshypothese door bewerkting en statistische analyse van de verzamelde onderzoekgegevens.

Toetsen van de werkhypothese


*

Toetsen van hypothesen

Eerste scherm van het hoofdstuk over toetsen.Toetsingstheorie en een overzicht van de belangrijkste statistische toetsen.

Toetsen van hypothesen


*

Toetsen van Kendall's tau

Toetsen van de nulhypothese H0: τ = 0, τ is de populatiewaarde van Kendall's tau.

Toetsen van Kendall's tau


*

Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt

Toetsing van de nulhypothese H0: ρ = 0, ρ is de populatiewaarde van Pearson's correlatiecoëfficiënt.

Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt


*

Toetsen van Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt

Toetsing van de nulhypothese H0: ρs = 0, ρs is de populatiewaarde van Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt.

Toetsen van Spearman's rang-correlatiecoëfficiënt


*

Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt

Toetsing van de nulhypothese H0: ρ = ρ', ρ' is de correlatiecoëfficiënt van de populatie.

Toetsen van Pearson's correlatiecoëfficiënt


*

Toetsen van Kendall's tau

Toetsing van de nulhypothese H0: ρ = 0, ρ is de populatiecorrelatiecoëfficiënt.

Toetsen van Kendall's tau


*

Toetsingsgrootheden

Syn: test statistics (Eng)

Berekend uit de uitkomsten van de steekproef. Is een maat voor de afwijking van de steekproefuitkomsten van de onder de nulhypothese te verwachten uitkomsten. Heeft voor alle mogelijke steekproefuitkomsten een waarde, waarvan de kansverdeling, gegeven de nulhypothese, bekend is.

Toetsingsgrootheden


*

Test statistics (Eng)

Syn: toetsingsgrootheden

Berekend uit de uitkomsten van de steekproef. Is een maat voor de afwijking van de steekproefuitkomsten van de onder de nulhypothese te verwachten uitkomsten. Heeft voor alle mogelijke steekproefuitkomsten een waarde, waarvan de kansverdeling, gegeven de nulhypothese, bekend is.

Toetsingsgrootheden


*

Toetsingsgrootheid

Syn: test statistic (Eng)

Berekend uit de uitkomsten van de steekproef. Is een maat voor de afwijking van de steekproefuitkomsten van de onder de nulhypothese te verwachten uitkomsten. Heeft voor alle mogelijke steekproefuitkomsten een waarde, waarvan de kansverdeling, gegeven de nulhypothese, bekend is.

Toetsingsgrootheden


*

Test statistic (Eng)

Syn: toetsingsgrootheid

Berekend uit de uitkomsten van de steekproef. Is een maat voor de afwijking van de steekproefuitkomsten van de onder de nulhypothese te verwachten uitkomsten. Heeft voor alle mogelijke steekproefuitkomsten een waarde, waarvan de kansverdeling, gegeven de nulhypothese, bekend is.

Toetsingsgrootheden


*

Toetsingsprocedures

Overzicht van de 3 alternatieve toetsingsprocedures: toetsen met de overschrijdingskans, met de kritieke waarde en met het betrouwbaarheidsinterval.

Toetsingsprocedures


*

Toetsingsprocedure in 7 stappen

Uitvoering van een statistische toets in 7 logische stappen.

Toetsingsprocedure in 7 stappen


*

Toetskeuze

Klik door naar:

Overzicht van de toetsen


*

Toets met het betrouwbaarheidsinterval

Voorbeelden van de toepassing van de toetsingsprocedure met het betrouwbaarheidsinterval bij toetsen met één steekproef en continue variabelen.

Toets met het betrouwbaarheidsinterval


*

Toetsrisico's en onderscheidingsvermogen

Type I (α) en II (β) risico's en onderscheidingsvermogen (1-β). Klik door naar:

Toetsrisico's en onderscheidingsvermogen


*

Toets van McNemar

Toets voor uitkomsten met twee categorieën en twee gepaarde steekproeven.

McNemar's toets voor gepaarde waarnemingen


*

Toets voor één steekproef, bekende standaardfout

Toets voor één steekproef van een continue variabele, waarbij de toetsingsgrootheid de standaard normale verdeling (Z-verdeling) heeft.

Toets voor één steekproef, bekende standaardfout


*

Toets voor één steekproef, onbekende standaardfout

Toets voor één steekproef van een continue variabele, waarbij de toetsingsgrootheid niet de standaard normale verdeling heeft, maar (onder bepaalde voorwaarden) de t-verdeling.

Toets voor één steekproef, onbekende standaardfout


*

Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets

De voorwaarden om de Mann-Whitney toets voor onafhankelijke steekproeven te mogen toepassen.

Toetsvoorwaarden bij de Mann-Whitney toets


*

Toetsvoorwaarden bij de Wilcoxon toets

De voorwaarden om de Wilcoxon toets voor afhankelijke steekproeven te mogen toepassen.

Toetsvoorwaarden bij de Wilcoxon toets


*

Toetsvoorwaarden bij Student's t-toets

De drie voorwaarden om Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven te mogen toepassen.

Toetsvoorwaarden bij Student's t-toets


*

Toevallig

Syn: random (Eng)

Afwijking in de waarnemingen of uitkomsten, die het gevolg is van oncontroleerbare of onbekende factoren, alleen te beschrijven door een statistische kansverdeling.

Systematische en toevallige fouten


*

Random (Eng)

Syn: toevallig

Afwijking in de waarnemingen of uitkomsten, die het gevolg is van oncontroleerbare of onbekende factoren, alleen te beschrijven door een statistische kansverdeling.

Systematische en toevallige fouten


*

Toevallige afwijkingen

Toevallige fluctuaties, ε, rondom de modelwaarde, bijvoorbeeld in het lineaire regressiemodel y = β0 + βx + ε. Residuen, e, zijn de verschillen tussen de waargenomen, y, en de door regressie-analyse verkregen voorspelde waarden, . De residuen zijn schattingen van de toevallige fluctuaties.

Lineaire regressie


*

Toevallige fouten

Syn: toevallige fluctuaties, errors (Eng), random errors (Eng)

Afwijkingen in de waarnemingen of uitkomsten, die het gevolg zijn van oncontroleerbare of onbekende factoren, alleen te beschrijven door een statistische kansverdeling.

Systematische en toevallige fouten


*

Toevallige fluctuaties

Syn: toevallige fouten, errors (Eng), random errors (Eng)

Afwijkingen in de waarnemingen of uitkomsten, die het gevolg zijn van oncontroleerbare of onbekende factoren, alleen te beschrijven door een statistische kansverdeling.

Systematische en toevallige fouten


*

Errors (Eng)

Syn: toevallige fouten, toevallige fluctuaties, random errors (Eng)

Afwijkingen in de waarnemingen of uitkomsten, die het gevolg zijn van oncontroleerbare of onbekende factoren, alleen te beschrijven door een statistische kansverdeling.

Systematische en toevallige fouten


*

Random errors (Eng)

Syn: toevallige fouten, toevallige fluctuaties, errors (Eng)

Afwijkingen in de waarnemingen of uitkomsten, die het gevolg zijn van oncontroleerbare of onbekende factoren, alleen te beschrijven door een statistische kansverdeling.

Systematische en toevallige fouten


*

Toevallig of systematisch?

Of fluctuaties in de waarnemingen toevallig of systematisch zijn, hangt dikwijls af van het doel van het onderzoek. Een voorbeeld.

Toevallig of systematisch?


*

Tolerance

Maat voor de (multi)collineariteit i.e. de intercorrelatie tussen de predictor-variabelen bij multipele lineaire regressie. De tolerantie is 1 - Rk2, waarin Rk2 de multipele correlatiecoëfficiënt is, die wordt verkregen bij multipele regressie van xk als afhankelijk variabele op alle andere variabelen x1, x2, ..., xk-1, xk+1, ... .

Collineariteitsmaten


*

Transformatie

Systematische, rekenkundige bewerking van de uitkomsten.

Transformeren


*

Transformatie van de afhankelijk variabele

Niet-lineaire transformatie van de experimentele uitkomsten bij regressie en ANOVA. Het doel is homoscedasticiteit van de spreiding te verkrijgen, of in enkele gevallen bij regressie om een niet-lineair model te lineariseren.

Transformatie van de afhankelijk variabele


*

Transformeren

Systematische, rekenkundige bewerking van de uitkomsten.

Transformeren


*

Transversaal onderzoek

Syn: cross-sectioneel onderzoek

Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten. Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald.

Longitudinaal en transversaal onderzoek


*

Cross-sectioneel onderzoek

Syn: transversaal onderzoek

Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten. Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald.

Longitudinaal en transversaal onderzoek


*

t-toets

Er zijn diverse t-toetsen. De meest algemene is Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven. Deze toetst de nulhypothese, dat twee onafhankelijke steekproeven getrokken zijn uit twee populaties met gelijke gemiddelden, terwijl de populatievarianties onbekend zijn en uit de steekproefuitkomsten worden geschat.

Student's t-toets voor onafhankelijke steekproeven


*

Twee steekproeven, categorische variabelen

Toets waarbij de nulhypothese H0: π1 = π2 in twee steekproeven uit populaties met poporties π1 en π2 wordt getoetst.

Twee steekproeven, categorische variabelen


*

Twee steekproeven, continue variabelen

Toets waarbij de nulhypothese H0: μ1 = μ2 in twee steekproeven uit populaties met gemiddelden μ1 en μ2 wordt getoetst.

Twee steekproeven, continue variabelen


*

Tweezijdig alternatief

Syn: two-sided alternative (Eng), nondirectional alternative (Eng)

Toetsen met tweezijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Two-sided alternative (Eng)

Syn: tweezijdig alternatief, nondirectional alternative (Eng)

Toetsen met tweezijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Nondirectional alternative (Eng)

Syn: tweezijdig alternatief, two-sided alternative (Eng)

Toetsen met tweezijdig alternatief: de alternatieve hypothese is gedefinieerd als H1: populatiewaarde waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Tweezijdig stem-and-leaf plot

Syn: double stem-and-leaf plot (Eng)

Dubbel stem-and-leaf plot om twee groepen te kunnen vergelijken.

Tweezijdig stem-and-leaf plot


*

Double stem-and-leaf plot (Eng)

Syn: tweezijdig stem-and-leaf plot

Dubbel stem-and-leaf plot om twee groepen te kunnen vergelijken.

Tweezijdig stem-and-leaf plot


*

Tweezijdig toetsen

Syn: testing with two-sided alternative (Eng)

Toetsen met tweezijdig alternatief, waarbij de alternatieve hypothese gedefinieerd is als H1: populatieparameter waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Testing with two-sided alternative (Eng)

Syn: tweezijdig toetsen

Toetsen met tweezijdig alternatief, waarbij de alternatieve hypothese gedefinieerd is als H1: populatieparameter waarde van de nulhypothese.

Eenzijdig of tweezijdig toetsen


*

Type I risico

Kans, dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen. Meestal met α aangeduid.

Typen I en II risico's


*

Type II risico

Kans, dat de alternatieve hypothese (als enkelvoudige hypothese gespecificeerd) ten onrechte wordt verworpen. Meestal met β aangeduid.

Typen I en II risico's


*

Typen I en II risico's

Typen I (α) en type II (β) risico's bij het toetsen (met animatie).

Typen I en II risico's


*

Type variabele

De meest gebruikte indeling naar type is die in continue en discrete variabelen. Een andere indeling is die in kwalitatieve en kwantitatieve variabelen.

Typen variabelen


*

Typen van onderzoek

Min of meer vaste vormen van onderzoek, die verschillen in de wijze waarop de onderzoeksopzet is vorm gegeven.

Typen van onderzoek


*

Typen variabelen

De meest gebruikte indeling naar type is die in continue en discrete variabelen. Een andere indeling is die in kwalitatieve en kwantitatieve variabelen.

Typen variabelen


*

Uitbijter

Syn: outlier (Eng)

Onverwacht hoge of lage uitkomst.

Uitbijters


*

Outlier (Eng)

Syn: uitbijter

Onverwacht hoge of lage uitkomst.

Uitbijters


*

Uitbijter of niet?

Voorbeelden van extreme uitkomsten, die soms wel en soms geen uitbijters zijn.

Uitbijter of niet?


*

Uitbijters

Syn: outliers (Eng)

Onverwacht hoge of lage uitkomsten.

Uitbijters


*

Outliers (Eng)

Syn: uitbijters

Onverwacht hoge of lage uitkomsten.

Uitbijters


*

Uitbijters in een boxplot

Uitbijters worden in een boxplot soms apart aangegeven.

Uitbijters in een boxplot


*

Uitkomst

Syn: outcome (Eng)

Aktueel gemeten of vastgestelde waarde van een variabele. Enkelvoudig resultaat van een kansexperiment. Realisatie van een kansvariabele.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Outcome (Eng)

Syn: uitkomst

Aktueel gemeten of vastgestelde waarde van een variabele. Enkelvoudig resultaat van een kansexperiment. Realisatie van een kansvariabele.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Uitkomstenruimte

Syn: sample space (Eng)

Verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een kansexperiment. Notatie: Ω.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Sample space (Eng)

Syn: uitkomstenruimte

Verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een kansexperiment. Notatie: Ω.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Uitkomst en uitkomstenruimte

Een uitkomst is de gerealiseerde waarde van een (kans)variabele. De uitkomstenruimte is de verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een (kans)experiment.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Uitputtend

Syn: exhaustive (Eng)

Een classificatie is uitputtend, als iedere uitkomst of mogelijke waarde in een klasse ingedeeld kan worden.

Richtlijnen bij classificeren


*

Exhaustive (Eng)

Syn: uitputtend

Een classificatie is uitputtend, als iedere uitkomst of mogelijke waarde in een klasse ingedeeld kan worden.

Richtlijnen bij classificeren


*

Uitvoering van de chikwadraat-toets op associatie

Voorbeeld van de chikwadraat-toets op associatie, klik door naar:

Uitvoering van de chikwadraat-toets op associatie


*

Uniforme verdeling

Syn: uniform distribution (Eng)

Kansverdeling, waarbij alle waarden van een variabele in een bepaald interval een gelijke kans van realisatie hebben, f(x) = k, als a < x < b, anders f(x) = 0. Door de computer gegenereerde (pseudo-)random getallen vormen een uniforme verdeling, meestal in het interval (0,1).

Berekening van de q-q-plot


*

Uniform distribution (Eng)

Syn: uniforme verdeling

Kansverdeling, waarbij alle waarden van een variabele in een bepaald interval een gelijke kans van realisatie hebben, f(x) = k, als a < x < b, anders f(x) = 0. Door de computer gegenereerde (pseudo-)random getallen vormen een uniforme verdeling, meestal in het interval (0,1).

Berekening van de q-q-plot


*

Univariaat

Syn: univariate (Eng)

De uitkomsten, of de kansverdeling van die uitkomsten, van een enkele kansvariabele. Bivariaat zijn de paren uitkomsten van twee kansvariabelen, waarbij de waarnemingen op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Univariate (Eng)

Syn: univariaat

De uitkomsten, of de kansverdeling van die uitkomsten, van een enkele kansvariabele. Bivariaat zijn de paren uitkomsten van twee kansvariabelen, waarbij de waarnemingen op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Univariate uitkomsten

De uitkomsten van een enkele kansvariabele. Bivariate uitkomsten zijn de paren uitkomsten van twee kansvariabelenen, waarbij de waarnemingen op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Univariate verdeling

Syn: univariate distribution (Eng)

De verdeling van de uitkomsten van een enkele kansvariabele. Een bivariate verdeling is de samengestelde verdeling van de uitkomsten van twee kansvariabelenen, waarbij de waarnemingen op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Univariate distribution (Eng)

Syn: univariate verdeling

De verdeling van de uitkomsten van een enkele kansvariabele. Een bivariate verdeling is de samengestelde verdeling van de uitkomsten van twee kansvariabelenen, waarbij de waarnemingen op dezelfde eenheid zijn gedaan.

Samenhang tussen variabelen


*

Validatie

Syn: validation (Eng)

Validatie van meetinstrumenten: het ijken van fysische meetinstrumenten of vragenlijsten, zodat zij valide (juiste, geldige) uitkomsten geven.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Validation (Eng)

Syn: validatie

Validatie van meetinstrumenten: het ijken van fysische meetinstrumenten of vragenlijsten, zodat zij valide (juiste, geldige) uitkomsten geven.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Valide

Syn: juist, valid (Eng)

Valide waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Juist

Syn: valide, valid (Eng)

Valide waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Valid (Eng)

Syn: valide, juist

Valide waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Validiteit

Syn: juistheid, validity (Eng)

Valide (juiste) waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Juistheid

Syn: validiteit, validity (Eng)

Valide (juiste) waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Validity (Eng)

Syn: validiteit, juistheid

Valide (juiste) waarnemingen geven (gemiddeld) uitkomsten die overeenkomen met de werkelijke waarde van de waargenomen eigenschap. Valide waarnemingen vertonen weinig systematische fouten of meten geen andere eigenschap dan die welke was bedoeld.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Validiteit en betrouwbaarheid

Valide waarnemingen geven (gemiddeld) juiste uitkomsten. Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, (nagenoeg) dezelfde uitkomst geven.

Validiteit en betrouwbaarheid


*

Variabele

Eigenschap of kenmerk van een object. Een variabele kan diverse waarden aannemen. De verzameling van mogelijke waarden is het definitiegebied van de variabele. De aktueel gemeten of vastgestelde waarde is de uitkomst.

Variabelen, waarden en uitkomsten


*

Variabelen, waarden en uitkomsten

Een variabele is een eigenschap of kenmerk van een object. Een variabele kan diverse waarden aannemen. De aktueel gemeten of vastgestelde waarde is de uitkomst.

Variabelen, waarden en uitkomsten


*

Variance inflation factor

Syn: VIF

Maat voor de (multi)collineariteit i.e. de intercorrelatie tussen de predictor-variabelen bij multipele lineaire regressie. De variance error inflation factor (VIF) van een predictor is de factor waarmee de variantie van de regressiecoëfficiënt wordt 'opgeblazen' t.g.v. de collineariteit.

Collineariteitsmaten


*

VIF

Syn: variance inflation factor

Maat voor de (multi)collineariteit i.e. de intercorrelatie tussen de predictor-variabelen bij multipele lineaire regressie. De variance error inflation factor (VIF) van een predictor is de factor waarmee de variantie van de regressiecoëfficiënt wordt 'opgeblazen' t.g.v. de collineariteit.

Collineariteitsmaten


*

Variantie

Syn: variance (Eng)

Gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:

De variantie is het kwadraat van de standaardafwijking, σ.

Variantie


*

Variance (Eng)

Syn: variantie

Gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:

De variantie is het kwadraat van de standaardafwijking, σ.

Variantie


*

Variantie van de kansverdeling

Verwachting van het kwadraat van de deviaties van een kansvariabele. Voor discrete kansverdelingen σ2 = Σ(x - μ)2P(x) en voor continue kansverdelingen σ2 = (x - μ)2f(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Variantie van de steekproefproportie

σ2 = π (1 - π) / n, als π onbekend is geschat door s2 = p (1 - p) / n.

Kansverdeling van de steekproefproportie


*

Variatiecoëfficiënt

Syn: coefficient of variation (Eng)

De variatiecoëfficiënt is de standaardafwijking gedeeld door de absolute waarde van het gemiddelde, σ / | μ |.

Variatiecoëfficiënt


*

Coefficient of variation (Eng)

Syn: variatiecoëfficiënt

De variatiecoëfficiënt is de standaardafwijking gedeeld door de absolute waarde van het gemiddelde, σ / | μ |.

Variatiecoëfficiënt


*

Vereniging

Syn: union (Eng)

De vereniging van twee gebeurtenissen A en B (notatie A B uitspraak: A óf B) bevat alle uitkomsten, die tot één van beide gebeurtenissen of tot beide behoren.

Vereniging


*

Union (Eng)

Syn: vereniging

De vereniging van twee gebeurtenissen A en B (notatie A B uitspraak: A óf B) bevat alle uitkomsten, die tot één van beide gebeurtenissen of tot beide behoren.

Vereniging


*

Vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek

Syn: controlled study (Eng)

Om te controleren voor de invloed van storende factoren wordt bij een vergelijkend onderzoek een groep met de te onderzoeken factor vergeleken met een overeenkomstige controlegroep zonder die factor.

Vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek


*

Controlled study (Eng)

Syn: vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek

Om te controleren voor de invloed van storende factoren wordt bij een vergelijkend onderzoek een groep met de te onderzoeken factor vergeleken met een overeenkomstige controlegroep zonder die factor.

Vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek


*

Verschil van 2 populatiegemiddelden bij afhankelijke waarnemingen

Bij gepaarde waarnemingen zijn de steekproeven afhankelijk en zijn de relevante steekproefgrootheden het gemiddelde en de standaardfout van de verschillen.

Verschil van 2 populatiegemiddelden bij afhankelijke waarnemingen


*

Verstorende variabele

Syn: confounding variable (Eng), confounder (Eng)

Derde variabele, die de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee andere variabelen beïnvloedt. Een confounding variable is altijd op een of andere manier geassocieerd met beide andere variabelen.

Verstoring en effectmodificatie


*

Confounding variable (Eng)

Syn: verstorende variabele, confounder (Eng)

Derde variabele, die de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee andere variabelen beïnvloedt. Een confounding variable is altijd op een of andere manier geassocieerd met beide andere variabelen.

Verstoring en effectmodificatie


*

Confounder (Eng)

Syn: verstorende variabele, confounding variable (Eng)

Derde variabele, die de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee andere variabelen beïnvloedt. Een confounding variable is altijd op een of andere manier geassocieerd met beide andere variabelen.

Verstoring en effectmodificatie


*

Verstoring

Syn: confounding (Eng)

Het verschijnsel, dat de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee variabelen wordt beïnvloed door een of meer derde variabele(n), de zg. verstorende variabele (confounding variable). De verstorende variabele is altijd op een of andere manier geassocieerd met beide andere variabelen.

Verstoring en effectmodificatie


*

Confounding (Eng)

Syn: verstoring

Het verschijnsel, dat de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee variabelen wordt beïnvloed door een of meer derde variabele(n), de zg. verstorende variabele (confounding variable). De verstorende variabele is altijd op een of andere manier geassocieerd met beide andere variabelen.

Verstoring en effectmodificatie


*

Verstoring en effectmodificatie

Syn: confounding and effect modification (Eng)

Het verschijnsel, dat de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee variabelen, X1 en Y, wordt beïnvloed door een of meer derde variabele(n), X2, de zg. verstorende variabele (confounding variable). Als er interactie is tussen de variabelen X1 en X2 is er sprake van effectmodificatie.

Verstoring en effectmodificatie


*

Confounding and effect modification (Eng)

Syn: verstoring en effectmodificatie

Het verschijnsel, dat de relatie (associatie, correlatie, regressie) tussen twee variabelen, X1 en Y, wordt beïnvloed door een of meer derde variabele(n), X2, de zg. verstorende variabele (confounding variable). Als er interactie is tussen de variabelen X1 en X2 is er sprake van effectmodificatie.

Verstoring en effectmodificatie


*

Verwachtingen van de binomiale verdeling

De verwachtingswaarde is E(X) = μ = n π en de variantie is E(X - μ)2 = σ2 = n π (1 - π).

Verwachtingen van de binomiale verdeling


*

Verwachtingen van de chikwadraat-verdeling

De verwachtingswaarde is E(T) = μ = ν en de variantie is E(T - μ)2 = σ2 = 2ν. ν is het aantal vrijheidsgraden van de verdeling.

Overschrijdingskansen van de chikwadraat-verdeling


*

Verwachtingen van de normale verdeling

De verwachtingswaarde E(X) = μ en de variantie E(X - μ)2 = σ2. μ en σ2 zijn de parameters van de normale verdeling.

Normale verdeling


*

Verwachtingen van de Poisson-verdeling

De verwachtingswaarde is E(X) = μ en de variantie is E(X - μ)2 = σ2 = μ.

Verwachtingen van de Poisson-verdeling


*

Verwachtingen van steekproefgrootheden

Een steekproefgrootheid is een kansvariabele en heeft dus een kansverdeling met één of meer verwachtingswaarden, bijvoorbeeld gemiddelde E(X) = μ en variantie E(X - μ)2 = σ2.

Verwachtingen van steekproefgrootheden


*

Verwachtingen v/d hypergeometrische verdeling

Het gemiddelde is E(X) = μ = nπ en de variantie is E(X - μ)2 = σ2 = n π (1 - π)(N - n)/(N - 1). Klik naar:

Verwachtingen v/d hypergeometrische verdeling


*

Verwachtingswaarde

Syn: verwachting, expected value (Eng), expectation (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Verwachting

Syn: verwachtingswaarde, expected value (Eng), expectation (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Expected value (Eng)

Syn: verwachtingswaarde, verwachting, expectation (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Expectation (Eng)

Syn: verwachtingswaarde, verwachting, expected value (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Verwachtingswaarden

Syn: verwachtingen, expected values (Eng), expectations (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Verwachtingen

Syn: verwachtingswaarden, expected values (Eng), expectations (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Expected values (Eng)

Syn: verwachtingswaarden, verwachtingen, expectations (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Expectations (Eng)

Syn: verwachtingswaarden, verwachtingen, expected values (Eng)

Theoretisch gemiddelde. De som van alle realisaties, x, van de kansvariabele X, ieder vermenigvuldigd met de kans dat hij vóórkomt. Voor discrete kansverdelingen is de notatie: E(X) = ΣxP(x), voor continue kansverdelingen geldt overeenkomstig: E(X) = xf(x)dx.

Verwachtingswaarden


*

Verwerpen van de nulhypothese

Syn: rejecting the null hypothesis (Eng)

Als in een statistische toets de nulhypothese wordt verworpen, is de alternatieve hypothese waar. De kans dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen (en dus waar is) is het type I risico (α).

Verwerpen van de nulhypothese


*

Rejecting the null hypothesis (Eng)

Syn: verwerpen van de nulhypothese

Als in een statistische toets de nulhypothese wordt verworpen, is de alternatieve hypothese waar. De kans dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen (en dus waar is) is het type I risico (α).

Verwerpen van de nulhypothese


*

Verzamelingenleer

Syn: set theory (Eng)

Behandelt de numerieke eigenschappen van groepen objecten en hun onderlinge verhoudingen.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Set theory (Eng)

Syn: verzamelingenleer

Behandelt de numerieke eigenschappen van groepen objecten en hun onderlinge verhoudingen.

Uitkomst en uitkomstenruimte


*

Voorbeeld van de binomiale verdeling

De binomiale verdeling toegelicht met een voorbeeld van een multiple choice tentamen.

Voorbeeld van de binomiale verdeling


*

Voorbeeld van de Poisson-verdeling

De Poisson-verdeling toegelicht met een voorbeeld over de controle van zwemwater op de aanwezigheid van Coli-bacteriën.

Voorbeeld van de Poisson-verdeling


*

Voorbeeld van een onderzoek

Het hypothetisch-deductieve model toegelicht met een reëel voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoek. (animatie)

Voorbeeld van een onderzoek


*

Voorspellen

Met de regressiecoëfficiënten van de regressielijn waarden van de afhankelijk variabele, Y, berekenen gegeven nieuwe waarden van de onafhankelijk variabele, x.

Voorspellen


*

Voorspellende waarde

Syn: predictieve waarde, predictive value (Eng)

In de medische diagnostiek: de kans, dat een patiënt de betreffende ziekte heeft als de diagnostische test positief is.

Medische diagnostiek


*

Predictieve waarde

Syn: voorspellende waarde, predictive value (Eng)

In de medische diagnostiek: de kans, dat een patiënt de betreffende ziekte heeft als de diagnostische test positief is.

Medische diagnostiek


*

Predictive value (Eng)

Syn: voorspellende waarde, predictieve waarde

In de medische diagnostiek: de kans, dat een patiënt de betreffende ziekte heeft als de diagnostische test positief is.

Medische diagnostiek


*

Voorwaardelijke kans

Syn: conditionele kans, conditional probability (Eng)

Kans op een bepaalde uitkomst op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven. Formeel: de kans op de gebeurtenis A, onder de voorwaarde dat de gebeurtenis B is opgetreden. Notatie: P(A|B), achter de verticale streep staat de voorwaarde.

Voorwaardelijke kans


*

Conditionele kans

Syn: voorwaardelijke kans, conditional probability (Eng)

Kans op een bepaalde uitkomst op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven. Formeel: de kans op de gebeurtenis A, onder de voorwaarde dat de gebeurtenis B is opgetreden. Notatie: P(A|B), achter de verticale streep staat de voorwaarde.

Voorwaardelijke kans


*

Conditional probability (Eng)

Syn: voorwaardelijke kans, conditionele kans

Kans op een bepaalde uitkomst op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven. Formeel: de kans op de gebeurtenis A, onder de voorwaarde dat de gebeurtenis B is opgetreden. Notatie: P(A|B), achter de verticale streep staat de voorwaarde.

Voorwaardelijke kans


*

Voorwaardelijke kansen

Syn: conditionele kansen, conditional probabilities (Eng)

Een conditionele kans is de kans op een bepaalde uitkomst op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven. Formeel: de kans op de gebeurtenis A, onder de voorwaarde dat de gebeurtenis B is opgetreden. Notatie: P(A|B), achter de verticale streep staat de voorwaarde.

Voorwaardelijke kans


*

Conditionele kansen

Syn: voorwaardelijke kansen, conditional probabilities (Eng)

Een conditionele kans is de kans op een bepaalde uitkomst op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven. Formeel: de kans op de gebeurtenis A, onder de voorwaarde dat de gebeurtenis B is opgetreden. Notatie: P(A|B), achter de verticale streep staat de voorwaarde.

Voorwaardelijke kans


*

Conditional probabilities (Eng)

Syn: voorwaardelijke kansen, conditionele kansen

Een conditionele kans is de kans op een bepaalde uitkomst op een variabele, als de uitkomst op een andere variabele is gegeven. Formeel: de kans op de gebeurtenis A, onder de voorwaarde dat de gebeurtenis B is opgetreden. Notatie: P(A|B), achter de verticale streep staat de voorwaarde.

Voorwaardelijke kans


*

Vrijheidsgraden

Syn: degrees of freedom (Eng)

Aantal onafhankelijke waarnemingen waarmee een steekproefgrootheid is bepaald. Notatie: ν, spreek uit 'nu', dit is de Griekse letter 'n'.

Vrijheidsgraden


*

Degrees of freedom (Eng)

Syn: vrijheidsgraden

Aantal onafhankelijke waarnemingen waarmee een steekproefgrootheid is bepaald. Notatie: ν, spreek uit 'nu', dit is de Griekse letter 'n'.

Vrijheidsgraden


*

Waarde

Syn: value (Eng)

Een variabele kan diverse waarden aannemen. De verzameling van mogelijke waarden is het definitiegebied van de variabele. Mogelijke uitkomst, de aktueel gemeten of vastgestelde waarde is de uitkomst.

Variabelen, waarden en uitkomsten


*

Value (Eng)

Syn: waarde

Een variabele kan diverse waarden aannemen. De verzameling van mogelijke waarden is het definitiegebied van de variabele. Mogelijke uitkomst, de aktueel gemeten of vastgestelde waarde is de uitkomst.

Variabelen, waarden en uitkomsten


*

Waarnemen

Syn: observing (Eng)

Een kenmerk of eigenschap van een object vaststellen of meten bijvoorbeeld door meten, tellen of vragen (enquêteren).

Waarnemen


*

Observing (Eng)

Syn: waarnemen

Een kenmerk of eigenschap van een object vaststellen of meten bijvoorbeeld door meten, tellen of vragen (enquêteren).

Waarnemen


*

Waarschijnlijkheid en statistiek

Syn: probability and statistics (Eng)

Eerste scherm van de behandeling van de inferentiële statistiek: alles over kansen, kansverdelingen, steekproeven, schatten, toetsen en modelleren. Klik door naar:

Waarschijnlijkheid en statistiek


*

Probability and statistics (Eng)

Syn: waarschijnlijkheid en statistiek

Eerste scherm van de behandeling van de inferentiële statistiek: alles over kansen, kansverdelingen, steekproeven, schatten, toetsen en modelleren. Klik door naar:

Waarschijnlijkheid en statistiek


*

Wedverhouding

Syn: odds (Eng)

Verhouding van de kansen, dat iets wel en dat iets niet gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk gebruikt bij het wedden. Bijvoorbeeld een odds van 8 tegen 3 of 8/3 betekent de verhouding van de kansen 8/11 tegen 3/11.

Odds ratio


*

Odds (Eng)

Syn: wedverhouding

Verhouding van de kansen, dat iets wel en dat iets niet gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk gebruikt bij het wedden. Bijvoorbeeld een odds van 8 tegen 3 of 8/3 betekent de verhouding van de kansen 8/11 tegen 3/11.

Odds ratio


*

Werkhypothese

Syn: onderzoeksvraag

Een werkhypothese of onderzoeksvraag wordt afgeleid uit een wetenschappelijke theorie. Een hypothese wordt zodanig verwoord, dat ze in een geschikte onderzoeksopzet falsifieerbaar is, dat wil zeggen verworpen kan worden.

Werkhypothese


*

Onderzoeksvraag

Syn: werkhypothese

Een werkhypothese of onderzoeksvraag wordt afgeleid uit een wetenschappelijke theorie. Een hypothese wordt zodanig verwoord, dat ze in een geschikte onderzoeksopzet falsifieerbaar is, dat wil zeggen verworpen kan worden.

Werkhypothese


*

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek dat is uitgevoerd met in achtneming van de regels van de gangbare methodologie van het wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek


*

Wilcoxon toets

Syn: Wilcoxon signed ranks test (Eng)

Verdelingsvrije equivalent van de gepaarde t-toets voor afhankelijke steekproeven.

Wilcoxon toets


*

Wilcoxon signed ranks test (Eng)

Syn: wilcoxon toets

Verdelingsvrije equivalent van de gepaarde t-toets voor afhankelijke steekproeven.

Wilcoxon toets


*

Y hoedje

Syn: y hat (Eng)

De waarde van de afhankelijk variabele y, berekend uit de regressievergelijking = b0 + b1x1 + b2x2 + ... wordt wel met 'y hoedje' (eng 'y hat') aangeduid.

Kleinste kwadraten-methode


*

Y hat (Eng)

Syn: y hoedje

De waarde van de afhankelijk variabele y, berekend uit de regressievergelijking = b0 + b1x1 + b2x2 + ... wordt wel met 'y hoedje' (eng 'y hat') aangeduid.

Kleinste kwadraten-methode


*

Zuivere schatter

Syn: unbiased estimator (Eng)

Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk is aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Unbiased estimator (Eng)

Syn: zuivere schatter

Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk is aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Zuivere schatters

Syn: unbiased estimators (Eng)

Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk is aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Unbiased estimators (Eng)

Syn: zuivere schatters

Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk is aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Zuivere schatting

Syn: unbiased estimate (Eng)

Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Unbiased estimate (Eng)

Syn: zuivere schatting

Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Zuiverheid

Syn: unbiasedness (Eng)

Eigenschap van een (punt)schatter. Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Unbiasedness (Eng)

Syn: zuiverheid

Eigenschap van een (punt)schatter. Van een zuivere schatter is de verwachtingswaarde gelijk aan de waarde van de te schatten populatieparameter. In formule: E(T) = θ, als T de schatter is van de populatieparameter θ.

Zuivere schatters


*

Z-toets

Toets waarbij de toetsingsgrootheid de standaard normale verdeling (Z-verdeling) heeft. Voorbeelden zijn de toetsen voor één of twee steekproeven van continue variabelen met bekende standaardfout.

Toets voor één steekproef, bekende standaardfout


*

Z-transformatie

Lineaire transformatie, waardoor het gemiddelde van de data gelijk aan 0 en de standaardafwijking gelijk aan 1 wordt.

Z-transformatie 81